Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İmar durumu ne anlama gelir?


İmar durumu, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını ve bunların  sadece yoğunluğunu gösterir. 

İmar Durumu, bir imar parselinde inşa edilecek yapı veya yapıların imar yasası, imar planı, imar planı ilke kararları ve İmar Yönetmeliği ile öngörülen, proje yapım koşullarını yazı ve kroki ile belirten ilgili belediyelerce tanzim edilen yapı ruhsatına esas belgedir.

Belediyelerden alınan imar durumu, bölgedeki imar planlarına ve imar yönetmeliğine göre bir arsanın hangi koşullarda nasıl kullanılabileceğini detaylarıyla gösteren bir mahkeme kararıdır. 

Tüm yapılar imar durumu belgesindeki bilgiler esas alınarak inşa edilmesi şart değildir.

İmar durum belgesi, sahip olunan arsaya ne yapılabileceğini gösteren bir belgedir.


2.Soru

I. Arazi detaylarının tanımlanması

II. Münhanilerin (eş yükseklik eğrisi) oluşturulması 

III. Araziden yükseklik verisinin toplanması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hâlihazır harita üretiminde izlenmesi gereken adımlardır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


3.Soru

Devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği
hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamının veya bir kısmının,
kanunla gösterilen esas ve usullere göre, mülkiyetini zorla devralması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Terk

Bağış

Kamulaştırma

Arazi ve Arsa Düzenlemesi

İrtifak


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınırı tespit edilerek düzenlenmesine karar verilen sahadır?


Düzenleme Sahası

Düzenleme Sınırı

Düzenleme Ortaklık Payı

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı

Dengeleme


5.Soru

____________ sekmesinde; parsel, uygulama, mevkii ve taşınmaz bilgileri, ____________ sekmesinde; malik kişisel bilgileri, hisse ve ek bilgileri ve_____________ sekmesinde ise şerh ve beyan bilgigirişlerinin yapılacağı satırlar bulunmaktadır.


Parsel; Ada; Kadastro

Ada; Parsel; Malik

Malik; Parsel; Ada

Parsel; Malik; Beyan

Beyan; Ada; Parsel


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemlerinin temel bileşenlerinden biri değildir?


Veri

Yazılım

İnsan

Donanım

Proje


7.Soru

Aşağıda verilen kadastro ve imar verilerinin dağıtım editörüne aktarımı öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan hangisi doğrudur?


Düzenlemeye girecek kadastro parselleri, ADA_IMAR tabakasında bulunmalıdır. 

Dağıtımda dikkate alınacak imar adaları, PASIF_PARSEL tabakasında bulunmalıdır. 

İmar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımında dikkate alınması için imar adaları ilk olarak imar parseli olarak düşünüleceği için PARSEL tabakasında, ADANO/1 standardında numaralandırılmış olmalıdır.

Dağıtım sürecinin yürütüleceği Netimar editörüne veri naklinin gerçekleştirilmesi için; Kadastro Ayırma Çapı seçeneği kullanılır.

Ada seçeneği Netmap ve Parsel olmak üzere iki farklı yapıda kullanılır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proje verilerinin koordinat bilgisini içeren konum geometri ve diğer mekânsal veriler ile olan grafik ilişkilerini belirlerler?


Grafik (konumsal, mekânsal) veriler

Sözel (mekânsal olmayan, özniteksel) veriler

Veri

Yazılım

Donanım


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Bilgi Sistemi  (YBS=MIS) verilerinden değildir?

I. Vatandaşların sicil numarası

II. Kapı numarası 

III. Düzenli olarak kodlanmış adres verisini


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

II ve III

I ve III


10.Soru

Düzenlenecek imar adalarının imar planına göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sınır nedir?


İl sınırı

İlçe sınırı

Okul alanı

Düzenleme sahası

Düzenleme sınırı


11.Soru

Kavşak Oluştur işleminde hangi değer kaldırım köşelerinin belirtilen yarıçap değerinde tercih edilir?


Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

Akıllı Nesne

Yarıçap

Kırma

Oto


12.Soru

İmar çapı hazırlanacak parsel bilgisi belirlendikten sonra, parametreler diyaloğunda hazırlanacak çap belgesi için birtakım tanımlamalar  gerçekleştirilir. Buna göre ölçek nasıl hazırlanır?


Ölçekler, çap hazırlamada kullanılacak çizelge tipi seçimi yapılır. Başlarken/Çizelgeleri Belirle diyaloğunda tanımlanan kategoriler burada listelenir.

Ölçek ve Çizelge; çizelge tipi bölümünden seçilen kategori altında yer alan çizelgelerin seçimini sağlar. Butonu yardımıyla seçilen çizelgenin parsel ile olan uyumu kontrol edilir ve bilgi penceresi açılır.

Parsel Sınırlarından çap hazırlama aktif hâlde ise girilen genişleme değerinde parsel cephelerine paralel komşu parseller çap çizelgesinde gözlenir.

Listeden çapı hazırlanacak parsel seçilir ve pencere Tamam ile kapatılır.

Ölçek, çapı hazırlanacak parselin ölçeği girilmelidir. Çizim her zaman 1/1 ölçekte hazırlanır ve ölçek değeri büyütülme oranı olarak dikkate alınır.


13.Soru

Kent bilgi sistemleri ile diğer uygulamaların entegrasyonu düşünüldüğünde seçeneklerden hangisi E-Devlet entegrasyonları arasında yer alır?


MAKS

e-BYS

Netigma

Fen işleri

TKGM


14.Soru

Çap ve kroki çizelgeleri hangi menü ile açılır?


Uygulama Menüsü/Yeni seçeneği ile yeni bir proje sayfası açılır. Hazırlanacak çizelgenin sınırının kaydedileceği tabaka (CERCEVE) oluşturulur ve Giriş/Kutu seçeneği kullanılarak A4 boyutunda çerçeve çizilir.

Çizelge kayıt tablosunu belirle diyaloğunda çapı hazırlanacak olan parsel ve kullanıcı adı, tarih, kullanılan çizelge tipi, ölçek, vb. gibi bilgilerin kaydedileceği kolonları içeren tablo (KAYIT_TUTANAK) belirlenir.

Çap Bilgi Kolonları Belirle diyaloğunda ana tabloda tanımlı kolonlar ile çap alma Işleminde kullanılan kolonlar belirlenmektedir.

İmar çapı hazırlama işleminde kullanılacak ana tablo (GEOPARSEL) ve parsel bilgilerine ulaşım için gerekli kolon tanımlamalarının yapılması için; Netçap/Başlarken seçeneği kullanılır.

Imar çap belgesinde altlık olarak gözlenmesi için; UIP.NCZ uygulama imar plan dosyası Referanslar/Ekle seçeneği ile aktif projeye eklenir.


15.Soru

Veritabanı spatial tabloların Referanslar altına eklenmesi için aşağıdaki adımlardan hangisi yapılmalıdır?


Spatial/Referanslar/Ekle

Ekle/Spatial/Referanslar

Ekle/Referanslar/Spatial

Referanslar/Ekle/Spatial

Referanslar/Spatial/Ekle


16.Soru

Kent bilgi sistemleri ile diğer uygulamaların entegrasyonu düşünüldüğünde seçeneklerden hangisi Masaüstü uygulamalar grubunda yer alır?


Numarataj

AKS ve MAKS

KPS

MIS

İmar durumu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diyaloğunda belirlenen veri türü, kolonun karakterini belirtmektedir?


Nokta

Çizgi

Alan

Tablo düzenle

Özgün


18.Soru

EBYS sistemi kuran tüm kurumlarda aşağıdakilerden hangisinin mutlaka kurulması gerekir?


Coğrafi Arşiv Sistemini

GIS sistemleri

YBS (MIS) sistemi

Kent Kontrol Sistemi

Kent Güvenlik Sistemi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başlangıç ve bitiş noktası aynı olan koordinat dizisinden oluşan, uzunluk ve alan bilgilerinin beraberce var olduğu kapalı ve dolu alanlı coğrafi detaydır?


Nokta

Çizgi

Alan

Tablo düzenle

Özgün


20.Soru

Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde kişi bilgi kartına erişmek için hangi kolona bakılmalıdır?


TKGM İşlemler

Ada/Parsel Sorgulama

Ana Zemin Bilgi Kartı

Sorgulama Kayıtları

Beyan Bilgileri