Yöneylem Araştırması 2 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

CPM şebekesinde uygun öncelikleri göstermek için hayali faaliyetlere ne ad verilir?


Karar faaliyeti

Kukla faaliyet

Olasılık faaliyeti

Fırsat faaliyeti

Değer faaliyeti


2.Soru

Aşağıdaki tanımların hangisi yanlıştır?


Eğer zaman tamsayı değerlerle sınırlandırılmış ise {Xt} sürecine kesikli zaman stokastik süreç denir
{Xt} stokastik sürecinde Xt rassal değişkendir ve Xt, sürecin t zaman noktasındaki durumunu gösterir
Stokastik bir {Xt} süreci, eşit ve kesikli zaman aralıklarıyla ifade ediliyorsa, markov zinciri olarak adlandırılır
Markov zinciri rassal işlemlerin bir alt kümesidir
Zaman içinde deterministik olarak gelişen süreçlere stokastik süreç denir

3.Soru

Zaman içinde önceden kestirilemeyecek şekilde gelişen süreçlere ne ad verilir?


stokastik süreçler

deterministik süreçler

olasılıklı süreçler

deterministik süreçler

belirsiz süreçler

olasılıklı süreçler

deterministik süreçler

belirli süreçler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geliş sürecinin özelliklerinden biridir?


Geliş büyüklüğü

Servis büyüklüğü

Model büyüklüğü

Talep büyüklüğü

Notasyon büyüklüğü


5.Soru

Analitik Hiyerarşi Süreci’nde bir ölçütün ağırlığında olabilecek bir değişiklik
karşısında eldeki çözümün bundan ne şekilde etkileneceği, eldeki çözümün korunup korunmayacağı aşağıdakilerden hangisiyle analiz edilebilir?


Nicel faktörlerin hesaplanması

Nitel faktörlerin hesaplanması

Duyarlılık analizi

Risk analizi

Tutarlılık analizi


6.Soru

I. Şebekedeki tüm düğümler bağlanıncaya (birleştirilinceye) kadar adım 2 tekrar edilir.

II. Birleştirilmemiş düğüm en yakınındaki birleştirilmiş düğüme bağlanır.

III. Şebeke içinde rasgele bir düğüm seçilerek onun kendisine en yakın olan düğüm ile birleştirilir.

IV. Birleştirilmiş herhangi bir düğümden en yakın birleştirilmemiş düğüm belirlenir.

Yukarıda algoritmada izlenen adımların doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


II-I-III-IV

I-II-III-IV

IV-I-III-II

I-III-II-IV

III-IV-II-I


7.Soru

Doğal gaz hizmet binasında abonelerin hizmet alabileceği 3 farklı işlem için 3 farklı gişe vardır. Bu kuyruk sistemi hangi sistemde doğru ifade edilmiştir.


Tek kuyruk tek servis sistemi
Tek kuyruk seri düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Çoklu kuyruk paralel düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Tek kuyruk paralel düzenlenmiş servis sistemi
Karma düzenlenmiş kuyruk ve servis sistem

8.Soru

Denge pazar payları hesaplanırken, zamandan tasarruf yapmak istendiğinde denge denklem takımı aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle de çözülebilir?


Matris yöntemi

Determinant yöntemi

Regresyon yöntemi

Karar ağacı yöntemi

İndirgeme yöntemi


9.Soru

Şebekenin tüm düğümlerini hiçbir döngüye izin vermeden birbirine bağlayan ağaca ne ad verilir?


Ağaç
Şebeke
Yol
Yayılma Ağacı
Bağlı şebeke

10.Soru

Analitik Hiyerarşi Sürecinde ölçütler konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Hiyerarşik yapıda amaç, ölçütlere bağlıdır.

Ölçütler ise seçeneklerin ne derece tercih edilir olduğunun belirlenmesinde esas alınır.

Yaklaşım, önce ölçütlerin birbirlerine göre, daha sonra seçeneklerin her bir
ölçüt açısından göreli önem derecelerinin bulunması şeklindedir.

En düşük değere sahip seçenek en iyi seçenektir.

Bir seçeneğin her bir ölçüte göre göreli önem derecesi ile ilgili ölçütün kendi önem derecesi çarpılarak bulunan değerlerin toplamı, o seçeneğin genel önem derecesini, ağırlığını verir.


11.Soru

f(x) = x12 + x22 + x1.x2 fonksiyonunun sırasıyla x1 ve x2 ye göre kısmi türevlerini yada gradiyent vektörünü bulunuz.


 ( 2x1 +x2 , 2x2 +x1)

( 2x1 - 1/x_1 , 2x2 )

( 2x1 +x2 , -2x2 )

( 2x1 + 1/x_1 +2x2 , x12+ 2x2 )

( 2x1 , 2x2 )


12.Soru

Reel sayılar kümesinde tanım aralığı [7,13] olan f(x) fonksiyonu için x0=9 noktasının δ=1 komşuluğu aşağıdakilerden hangisidir?


A={x| 8 ≤ x≤ 10}

A={x| 9 ≤ x≤ 10}

A={x| 7 ≤ x≤ 13}

A={x| 5 ≤ x≤ 15}

A={x| 8 ≤ x≤ 14}


13.Soru

Toplam maliyeti hesaplamak için hangi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır?


Satın alma ve stok bulundurma
Sipariş, stok bulundurma, emniyet stoku tutma
Stoksuzluk maliyeti, sipariş, stok bulundurma, emniyet stoku tutma
Stoksuzluk maliyeti, sipariş, stok bulundurma, emniyet stoku tutma, satın alma
Satın alma ve stok bulundurma, sipariş, emniyet stoku tutma, stoksuzluk maliyeti

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zamanda bir faaliyetin bittiği ve diğer faaliyetlerin başlamaya hazır olduğu herhangi bir anı ifade eder?


Yol

Şebeke

Düğüm

Faaliyet

Bağlı şebeke


15.Soru

Yıllık (dönemlik) elde bulundurma maliyeti nasıl belirlenir?


Birim ürünün stokta bulundurma maliyeti ile ortalama stok düzeyinin çarpılmasıyla belirlenir.

Üretilen parti sayısı ile bir partinin hazırlık maliyetinin (v) çarpılmasıyla elde edilir.

Bir birimin üretim maliyeti ile yıllık talebin çarpılmasıyla bulunur.

Dönem başına(yıllık) envanter masrafı, imalat, hazırlık ve elde bulundurma masraflarının toplamıdır.

Yeni siparişin ne zaman verileceğini işaret eden envanter düzeyini belirtir.


16.Soru

Analitik Hiyerarşi Süreci ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


En basit yapılısı dört seviyelidir.

En üst seviyede seçenekler vardır.

En üst seviyesinde amaçlar vardır.

Amaçlar ara seviyelerdedir.

Ara seviyelerde seçenekler vardır.


17.Soru

Aşağıdaki ifadelerin hangisi Dal Sınır Algoritması çözümlemesi süreciyle ilgili doğru açıklama değildir?


Dal sınır algoritması yuvarlama yöntemi temelinde bir yöntemdir
Problemi önce değişkenler tamsayılı değilmiş gibi çözmektedir
Elde edilen eniyi çözüm tamsayılı ise, tamsayılı problemin çözümü de tamsayılıdır
Elde edilen çözüm tamsayılı değil ise, tamsayılı olmayan değişkenlerin değerleri en yakın alt ve üst tamsayıya yuvarlanır
Tamsayılı olmayan değişkenlerin değerlerinin en yakın alt ve üst tamsayıya yuvarlanması çözüm alanını daraltır; çözüm bu alanlarda aranır

18.Soru

Bir kahve otomatına 5 dakikada bir müşteri gelişi olmaktadır. Bir kullanım ortalama 1 dakika sürmektedir. Buna göre müşterilerin otomatta geçirdikleri otalama süre nedir?


0,25
0,5
0,75
1
1,25

19.Soru

Bir bankada 7 gişe çalışmaktadır. Gelen müşteriler numara alarak işlerinin halledilmesi için beklemekteler. Sırası gelen müşteri boşalan gişede işini yaptırmaktadır. Bu durum hangi servis sistemini yansıtıyor?


Tek kuyruk, tek servis sistemi
Tek kuyruk, paralel düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Çoklu kuyruk, paralel düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Tek kuyruk, seri düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Karma düzenlenmiş kuyruk ve servis sistemi

20.Soru

Borsa İstanbul’da günün sonunda hisse senetlerinin fiyatları kaydedilmektedir. Fiyatları yükselen hisse senetlerinin yarın yükselme olasılığı 0.6 dır. Fiyatları düşen hisse senetlerinin değerinin ise yarın yükselme olasılığı 0.3 olacaktır. Bu süreç iki durumlu bir Markov zinciri olarak ifade edilmek istendiğinde aşağıdakilerden hangisi durum uzayının bir elemanı olur?


Borsa İstanbul’ da işlem gören hisse senetleri
Bir önceki gün fiyatları yükselen hisse senetleri
Bir önceki gün fiyatları düşen hisse senetleri
Hisse senetlerinin yarın yükseleceği
Yarın yükselecek hisse senedi sayısı