Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet planının her türlü teorik bilgiyi içermesi, afet planının sahip olması gereken özelliklerinden hangisiyle çelişir?  


Pratik olması

Anlaşılır olması

Ulaşılabilir olması

Güncel olması

Hiçbiri


2.Soru

"..............................., bir kurum veya yerleşme biriminin, karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri, bu tehlikelerin gerçekleşmesi halinde uğranacak, kayıp ve zararları gerçekçi bir biçimde ortaya koyan ve bu kayıp ve zararların en düşük düzeyde tutulabilmesi için,kimlerin, ne zaman, hangi görev ve yetkiyle, hangi kaynakları kullanarak görev üstleneceklerini açıkça tanımlayan belgelerdir." Boşluk olan yere alağıdakilrenden hangisin gelmesi doğru olur?


Afet ve acil durum planları

Risk değerlendirmesi

Güvenlik planları

Güvenlik tatbikatları

Afet yönetimi


3.Soru

Sivil Savunma Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?


1956

1957

1958

1959

1960


4.Soru

Türkiye’de müdahale planları .........yılında ve 28855 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” ve .............yılında ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Afet Müdahale Planı” na göre hazırlanmaktadır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi tarihler gelmelidir?


2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında gerçekleşmesi gereken Afet ve acil durum yönetimi planlarının temel amaçlarından birisidir?


Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması;

Can ve mal güvenliğinin sağlanması;

Çevrenin, kültürel ve doğal varlıkların korunması;

İkincil afetlerin önlenmesi;

Olaylara karşı eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların hazırlıklı olmasının sağlanması;


6.Soru

I.  Bireysel ve toplumsal farkındalık

II. Sistemden haberdar ve talepkâr olan yöneticiler

III. Doğaçlama yönetim biçimi

IV. Planlardan uygulamaya geçebilme

V. Planlama kültürü

Yukarıdakilerden hangileri afet müdahale planlama sürecini destekleyen unsurlar arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, IV ve V

II, III, IV ve V


7.Soru

Bireylerin ve toplumun, psikolojik, sosyolojik ve demografik faktörler nedeniyle maruz kalabilecekleri; hasar veya zarar görebilirlik derecesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik Zarar Görebilirlik

Fiziksel Zarar Görebilirlik

Psikolojik Zarar Görebilirlik

Sosyal Zarar Görebilirlik

Maddi Zarar Görebilirlik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörlerleren birisi değildir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Hızlı nüfus artışı

İklim değişikliği 

Savaşlar ve sivil kargaşalar

Ormanların ve çevrenin tahribi


9.Soru

Arama-kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinin hemen sonrasında başlayan faaliyet hangisidir?


Müdahale faaliyetleri

Zarar azaltma faaliyetleri

Risk azaltma faaliyetleri

İyileştirme faaliyetleri

Hazırlık faaliyetleri


10.Soru

Zarar verme olasılığı olan olay veya durumların; kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı,
süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanmasına yönelik çalışmalara ne ad verilir?


Risk analizi

Kırılganlık tespiti

Tehlike analizi

Zarar görebilirlik

Kırılganlık raporu


11.Soru

I. TAMP kapsamında ulusal ve yerel düzeyde operasyon, bilgi ve planlama ve lojistik ve bakım olmak üzere üç servisten oluşan müdahale organizasyon sistemi oluşturulmuştur. II. 5393 sayılı “Belediye Kanununa” göre belediyelere, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli “Afet ve Acil Yardım Planlarını” yapma, ekip ve donanımları hazırlama görevi verilmiştir III. 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanununa” göre Büyükşehir belediyelerine, il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak “doğal afetlerle ilgili planlamaları” ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapma görevi verilmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

II. ve III.

I. II. ve III.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar ve kayıplara yol açabilecek bir tehlike veya tehdidin meydana gelmesini önlemek veya azaltmak için yapılan çalışma ve tedbirler olarak  tanımlanır?


Acil durum

Acil eylem planı

Önleme

Afet riski

Acil durum ve afet planı


13.Soru

 I. Kimin, nerede, ne zaman, neyi ne şekilde yapacağı SOP’larla belirlenmektedir.

II. SOP’lar ne kadar iyi tanımlanırsa operasyon o kadar iyi yürütülebilmektedir. SOP’ların iyi tanımlanması için ise öncelikle iş adımları belirlenmelidir.

III. Hizmetin kalitesinin arttırılması için alt başlıklar belirlenerek yapılacak işlemler adım adım çalışılır. Bu çalışmalar sonucunda açıkta kalan görevler azalır, sorumluluklar ve yetkiler ayrıntılı bir şekilde belirlenerek operasyonel riskler en aza indirilir.

IV. Veri toplama ve işleme, bilgi toplama ve dağıtma, raporlama usulleri, rapor ve form şablonları gibi pek çok konuda standartlar belirlenmektedir.

V. SOP’lar planlama aşamasında belirlendiği için afet anında karar alma süreleri en aza indirilir ve ilgili birimler kapasitelerini buna göre geliştirirler.

Standart Operasyon Prosedürleri iie ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur? 


Yalnızca I

I, III, V

I, II, III, IV, V

II, IV, V

III, V


14.Soru

Aşağıdakilerden Zarar azaltma ve hazırlık planı süreci faaliyetlerden birisi değildir?


Tehlikenin belirlenmesi

Zarar görebilirliğin belirlenmesi

Riskin belirlenmesi

Afet türünün belirlenmesi 

Kayıpların belirlenmesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet  planlarının hazırlanmasında planların dayandığı unsurlardan biri değildir?


Uluslararası standartlar

Yerel standartlar

Temel planlama ilkeleri

Afet yönetimi ilkeleri

Mevzuat


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal müdahale planlarını hazırlamakla sorumludur?


AFAD

TAMP

TAYSB

TARAP

TASİP


17.Soru

Bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsünün belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma hangisidir?


Zarar görebilirlik analizi

Kırılganlık değerlendirmesi

Zaafiyet / direnç tespit raporu

Tehlikeye maruz değerler envanteri

Risk belirleme raporu


18.Soru

"Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun" ne zaman çıkarılmıştır?


1939

1944

1958

1959

1968


19.Soru

Şahsi mükellefiyet, tahliye ve seyrekleştirme, planlama, eğitim, haber alma ve yayma, donatım işleri söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi uygulamaya alınır?


Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı

Afet ve Acil Durum Planı

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun


20.Soru

Afet yönetimi döngüsü evreleri nasıl sıralanır?


Hazırlık - Müdahale - İyileştirme - Zarar Azaltma

Müdahale - Zarar Azaltma - İyileştirme - Hazırlık

Hazırlık - İyileştirme - Müdahale - Zarar Azaltma

Zarar Azaltma - İyileştirme - Hazırlık - Müdahale

Müdahale - İyileştirme - Hazırlık - Zarar Azaltma