Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halen yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?


2016

2013

2010

2007

2004


2.Soru

I: Plan Hazırlama Komisyonu

II: Plana İlişkin Toplumun Bilgilendirilmesi

III: Güncelleme Periyodu ve Yöntemi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İl SAP da yer alan ve planın işleyişiyle ilgili maddelerdendir?


I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İL-SAP'ın sekizinci ana başlığıdır?


İlk 72 saat içerisinde yapılması gereken temel işler

Sağlık ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde belirlenmesi

Hastane öncesi tıbbi operasyonların yönetimi

Rehabilitasyon ve yeniden yapılanma aşaması

Aşılama merkezi olarak kullanılacak tesisler


4.Soru

Dünyada yaşanan politik ve sosyal gelişmeler, teknolojideki ilerlemeler tüm dünyada afet yönetiminde bindokuzyüzlü yılların sonlarında bir dizi değişiklik yaşanmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangileri bu değişiklikler arasında sayılabilir?

 1. Kriz yönetiminden afet ve risk yönetimi anlayışına doğru yönelinmiştir.
 2. Müdahale çalışmalarının yanı sıra afet öncesi çalışmaların önemi artmış, bu konuda farkındalık oluşmuştur.
 3. Tek disiplinin hakim olduğu yönetim anlayışından multidisipliner bir çalışma tarzının daha etkin ve gerekli olduğu ortaya çıkmıştır.
 4. Toplumla birlikte planlama anlayışı yerini toplum için planlama yapma anlayışına bırakmıştır.


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV


5.Soru

Aşağıdaki yargılardan hangisi veya hangileri acil durum plan rapor içeriğinde yer almaz?

 1. Alınan önleyici ve sınırlayıcı tedbirler
 2. Belirlenen acil durumlar
 3. Risk değerlendirme yöntemi


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP'Ta yer verilmesi ve önceden belirlenmesi gereken bilgiler arasında yer almaz?


Hasta randevu bilgileri

Hastane ve tesis güvenliği planlaması

Lojistik yönetimi ve koordinasyonu

Hastaya ait kişisel eşyaların yönetimi

Ölü ve kayıplarla ilgili planlama bilgileri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, okulların yapısal tehlikelerinden biridir?


Mobilya

Aydınlatma aracı

Ofis makinası

Pencere

Kiriş


8.Soru

Operasyonlar için gereken tüm tedarik, materyal yönetimi ve dağıtım faaliyetlerinin, talep edilen malzeme, tesisler ve hizmetlerin sağlanması, HAP çerçevesinde beş temel fonksiyonlardan, pozisyonlardan hangisiyle ilgilidir?


Yönetimle (HAP Başkanıyla)

Planlama Şefiyle

Operasyon Şefiyle

Finans Şefiyle

Lojistik Şefiyle


9.Soru

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesinde birtakım unsurları içeren krokiler hazırlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu krokilerde yer alan unsurlardan biri değildir?


Acil durum donanımının bulunduğu yerler

Görevlendirilen çalışanların yakınlarının iletişim bilgileri

İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler

İlk yardım, acil tıbbi müdahale kuruluşların irtibat numaraları

Tahliye planı


10.Soru

Acil durum planı temel olarak hangi çalışma sonucunda oluşturulur?


Tatbikat

Risk değerlendirmesi

Önleyici tedbirler

Müdahale planlaması

Tahliye planlaması


11.Soru

"Yapılan planın, planın hazırlandığı kurum veya ilin yaşayabileceği farklı olaylara uygulanabilecek ortak noktalar üzerine oturması" aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 


Bütünsel yaklaşım 

Çok sektörlü yaklaşım 

Sistemin ve yerelin tüm basamaklarını içeren yaklaşım 

Risk yönetimi yaklaşımı 

Tüm olayları içeren yaklaşım 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında yapılması gerekenlerden biri değildir?


Afetlerden olumsuz etkilenen öğrenciler için profesyonel destek sağlamak

Afet kültürünün oluşturulması amacıyla uygulamalı afet eğitimlerinin
yürütülmesini sağlamak

Öğrencilerin afet anında yaşadıkları olumsuzlukları anlamaya çalışmak

Öğrencilere afetlerde doğru davranış şekillerini tekrarlayarak doğru davranışların önemini anlatmak

Yaşanan deneyimleri doğru davranış şekillerini anlatırken kullanmak


13.Soru

 1. Çok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz Önüne Alan Yaklaşım
 2. Tüm Olayları İçeren Yaklaşım
 3. Bütünsel Yaklaşım

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün sağlık afet ve acil durum planlarına ait temel yaklaşımlar arasında yer almaktadır? 


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

 1. Finansal yönetim çalışmaları yapmak
 2. Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak
 3. Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek
 4. İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Haberleşme Hizmet Grubunun görev ve sorumluluk alanına girmektedir?


Yalnız II

I-II

II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, iyileştirme çalışmalarının ilk aşamasıdır?


Yönetsel iyileştirme

Okulun yeniden açılması

Psikolojik iyileştirme

Fiziksel ve yapısal iyileştirme

Finansal iyileştirme


16.Soru

 1. Hızlı, uygun ve etkili müdahale gerçekleştirmek
 2. Kritik hizmetleri kesintisiz sürdürmek
 3. Gerektiğinde kapasitenin artırılmasını sağlamak
 4. Afetlerde kullanılacak standart işleyiş kurallarını oluşturmak

Yukarıdakilerden hangileri HAP kapsamında afete müdahale durumunda yerine getirilmesi gerekenlerdendir?


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

II-III

I-IV


17.Soru

 1. Koordine ve hizmet birimlerini tanımlamaktadır.
 2. Görev, yetki ve sorumluluk karmaşasına yol açmaktadır.
 3. Özel sektör ve gönüllülerin görev almasına kapalıdır.
 4. Modüler ve dinamik yapısı ile her olay türü için kullanılabilir. 

Türkiye Afet Müdahale Sistemi'ne ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I-IV

II-IV

I-III

I-II-III

I-III-IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okullarda afet ve acil durum yönetim planlamasının
temel amaçlarında değildir?


Afet öncesind, afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi

Afet sırasında; arama kurtarma, ilk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanmasını sağlamak

Afet sonrasında ise okulun normal programına bir an önce dönebilmesi için gereken iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması

Afet sırasında ilk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanmasını sağlamak

Afet sırasında okulun derslerinin aksamamasını sağlamak


19.Soru

HAP hazırlık sürecinde hastanede afet risk azaltma ve müdahaleye hazırlık amaçlı ön değerlendirmenin hızlı, kolayca ve masrafsızca yapılabilmesini sağlayan, iyileştirilmesi gereken yönlerin hızlıca belirlenmesine yardımcı olan araç aşağıdakilerden hangisidir?


Standart operasyon prosedürleri 

Yapısal dayanıklılık testi

İş akış talimatları

Güvenli hastane kontrol listesi

Risklerin azaltılması uygulama bilgi formu


20.Soru

Bakanlık tarafından Hastane Afet ve Acil Durum (HAP) Uygulama Yönetmeliği ne zaman hazırlanmış ve uygulamaya girmiştir?


1990'da

1999'da

2012'de

2013'te

2015'te