Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu’nda hastane ve diğer sağlık hizmet birimlerinin, ............ düzeyi ve ........... düzey sırasıyla birbirini kapsayan, biri olmazsa diğerinin tam olamayacağı bileşenler olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.


Bölge-Ulusal

İl-İlçe

İl-Bölge

Ulusal-Bölge

İl-Ulusal


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi
Planlamasının" ana hedeflerinden biridir?


Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin azaltılması

Eğitim ve tatbikatlarla farkındalığın ve becerinin artırılması

Olay anında kazanılmış doğru davranış biçimlerinin sergilenmesi

Hızlı tahliyenin gerçekleştirilebilmesi

Okulların güvenliğinin sağlanması


3.Soru

I.Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi

II.Eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların  hazırlıklı olmasının sağlanması

III.İlk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanmasını sağlamak

IV. Normal programa bir an önce dönebilmek için gereken iyileştirme
faaliyetlerinin belirlenmesi

Okul afet ve acil durum yönetimi planlamasının afet öncesi amacını/amaçlarını gösteren madde/maddeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


I,II,III

I ve II

Yalnız I

II ve IV

I,III,IV


4.Soru

HAP' ın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


Hastane Afet ve Acil Durum Planları 

Hastane Afet Planları

Hastane Acil Durum 

Afet veAcil Durum Planları

Hastane Durum Planları


5.Soru

İL-Sap'ın hangi bölümünde ilin sosyo-ekonomik ve demografik bilgileri, ilin genel sağlık göstergeleri ve olağan durumlarda o ildeki Sağlık Bakanlığı taşra teşkilat yapısı ve teşkilat şeması işlenerek elde olan imkânlar, kapasite ve var olan durumun değerlendirilmesi istenmiştir?


“İl Risk Değerlendirmesi” bölümünde 

“Zarar Azaltma ve Hazırlık Çalışmaları ve Planlama” bölümünde 

“İlin Mevcut Durumu” bölümünde 

“Müdahale Aşamasının Planlanması”

“Planın İşleyişi” bölümünde 


6.Soru

İnsanın canı ve malıyla diğer aktivitelerinin, olağan dışı olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken iş ve işlemlerin, olaylar olmadan önce planlaması ve olay sırasında; zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiren tüm faaliyetlere ne ad verilir?


Yönetim planı

Afet plan

İş sağlığı ve güvenliği yönetim planı

Acil müdahale planı

Acil durum planı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulunun oluşturduğu ana gruplarından biridir?


Risk Yönetim Grubu

Arama, Kurtarma ve İlkyardım Grubu

Tahliye, Güvenlik ve Aile İşleri

Tespit, Onarım, İyileştirme

Savunma Grubu


8.Soru

I. Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi

II.  Eğitim ve tatbikatlarla kazanılmış doğru davranış biçimlerinin uygulanarak arama kurtarma

III. Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin mümkün ise önlenmesi,
değilse olası etkilerinin azaltılması

IV. Olaya anında, hızlı ve etkili müdahaleyi gerçekleştirerek kayıpların en düşük düzeyde tutulması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri okullarda afet ve acil durum yönetim planlamasının temel amaçlarındandır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

I. Sakin olun ne olduğunu anlamaya çalışın  

II. Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünüseçmeye çalışın

III. Kalmaya ya da kaçmaya hangisine karar verdiyseniz kafanızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın

IV. En yakında bulunan yangın ihbar düğmesine basılmalıdır

V. Ortamda duman veya gaz varsa solumamaya çalışın, ortamı terk edin

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri acil durum karşısında genel olarak yapılması gerekenlerdendir?


I, II, III, V

I, II, III, IV

I, II, V

III, IV, V

II, III, IV, V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsü olarak tanımlanmaktadır?


Zarar görebilirlik

Tehlike

Zarar analizi

Risk analizi

Acil durum


11.Soru

Okullarda kurulacak olan Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulunun yapısına  bağlı olmayan değişken aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


Okulu etkileyecek tehlikeler ve risklerinin türleri, büyüklükleri, sıklıkları

Okuldaki öğrenci sayısı, türü, okulun mevcut imkan ve kaynakları,

Okul binası/binalarının fiziksel özellikleri ve çevresel koşullar,

Okul, aile ve yerel yönetim ilişkileri.

Okul afet ve acil durum planları


12.Soru

Sağlık afet planları dıştan içe doğru nasıl sıralanır?


Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı, Ulusal Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı,  HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planları)

HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planları),  Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı,  Ulusal Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı,

Ulusal Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı, Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı, HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planları)

HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planları), Ulusal Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı, Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı

Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı, HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planları), Ulusal Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı.


13.Soru

Ekipman ve malzeme güvenliği HAP kapsamında hangi tür risklerin azaltılması başlığı altında değerlendirilir? 


Fonksiyon engelleyici riskler 

Yapısal riskler 

Yapısal olmayan riskler 

Mimari riskler 

Prosedürle ilgili riskler 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Raporlama Amacıyla Kullanılan Formlardan biri değildir ?


Hastane Olay İstatistik Formu

Durum Rapor (İdari Birimler) Formu

Durum Raporu (Yataklı Servis için O¨rnek) Formu

Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Planı Rapor Formu

Yapısal Olmayan RisklerinAzaltılması Uygulama Bilgi Formu


15.Soru

Acil durumlar aşağıdaki hangi şekillerde ortaya çıkmaz?


İnsan kaynaklı olaylar/kazalar

İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler

Yangın ve patlamalar

Tehlikeli madde ve gazların salınımı

Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması, gıda zehirlenmesi


16.Soru

  1. Okul ve çevresindeki tehlikelerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
  2. Okul mevcudu (nüfusu), yapı, altyapı ve insan faaliyetleri envanterinin çıkarılması
  3. Risklerin belirlenmesi
  4. Sadece okula ait fiziksel risklere odaklanılması çevresel risklerin göz ardı edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri okullar için yürütülmesi gereken zarar azaltma çalışmalarındandır?


I, III, IV

I, II, IV

I, II, III

I ve III

II, III, IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde iyileştirme çalışmaları kapsamında yürütülmesi gereken faaliyetler doğru şekilde sıralanmıştır?


Yönetsel iyileştirme - Fiziksel ve yapısal iyileştirme - Psikolojik iyileştirme - Okulun yeniden açılması

Fiziksel ve yapısal iyileştirme - Yönetsel iyileştirme - Psikolojik iyileştirme - Okulun yeniden açılması

Psikolojik iyileştirme - Fiziksel ve yapısal iyileştirme - Yönetsel iyileştirme - Okulun yeniden açılması

 Fiziksel ve yapısal iyileştirme - Psikolojik iyileştirme - Yönetsel iyileştirme - Okulun yeniden açılması

 Yönetsel iyileştirme - Fiziksel ve yapısal iyileştirme - Psikolojik iyileştirme - Okulun yeniden açılması


18.Soru

İşyerlerinde meydana gelebilecek deprem için acil durum müdahale yöntemine göre, ilk sarsıntı geçtikten sonra yapılması gereken işlem nedir?


Tahliye işlemine başlamak

Yaralılara ilk müdahaleyi yapmak

İlkyardım ekibine haber vermek

Acil durum sireni düğmesine basmak

Sesli olarak etraftakileri uyarmak


19.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planın yayınlanması ile aşağıdaki hangi yönetmelik/kanun yürürlükten kaldırılmıştır?


"Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği"

"Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik"

“Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik”

"7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu"

“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"


20.Soru

Arama Kurtarma ve İlk Yardım ekibi hangi grup içerisinde yer almaktadır?


Planlama ve Hazırlık Grubu

Risk Yönetim Grubu

Müdahale Grubu

Kaynak Temini ve Lojistik Grubu

Kriz Yönetimi Grubu