Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

2015 yılında yayınlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete 20.3.2015/29301) hangi bakanlık tarafından çıkarılmıştır?


Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


2.Soru

Türkiye’de ambulans istasyonları sınıflandırılması ile ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır?


Hastane acil servisi ile entegre olan istasyonlar “B1 tipi” istasyonlardır.

A tip istasyonlar, ekip içerisinde hekim bulunan “A1 tipi” ve hekim bulunmayan “A2 tipi” istasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır.

A tip istasyonlar, 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen istasyonlardır.

C tip istasyonlar, İhtiyaca göre günün belirlenen saatlerinde sadece ambulans hizmeti verilen acil sağlık istasyonlarıdır.

B tip istasyonlar, 112 ambulans hizmetleri başhekimliğine bağlıdır. 


3.Soru

Türkiye’de ilk defa Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu hangi yıl hazırlanmıştır?


2012

2013

2014

2015

2016


4.Soru

Sağlık Bakanlığı’nın, 22.05.2002 Tarih ve 24762 Sayılı İlkyardım Yönetmeliği’ne göre “tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her ........... personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her ............ personel için bir olmak üzere, en az Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası almış ilkyardımcının istihdam edilmesi zorunludur”
Yukarıda geçen metinde boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Yirmi- on

Otuz- yirmi

On- otuz

Yirmi- otuz

Beş- on


5.Soru

Hafif yaralanmaları bulunan, acil sağlık hizmeti gerekmeyen ve genellikle kendi başlarına yürüyebilen kazazedeleri tanımlayan renk kodu aşağıdakilerden hangisidir?


Siyah

Sarı

Kırmızı

Yeşil

Beyaz grup


6.Soru

Afet yönetimindeki yeri ve önemi dikkate alınarak hastanelerde afet güvenliği bakımından esas alınan üç temel hedef seçeneklerin hangisinde doğru öncelik sıralaması ile verilmiştir?


1. Yatırımın korunması

2. Hayatın korunması

3. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

1. Hayatın korunması

2. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

3. Yatırımın korunması

1. Hayatın korunması

2. Yatırımın korunması

3. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

1. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

2. Yatırımın korunması

3. Hayatın korunması

1. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

2. Hayatın korunması

3. Yatırımın korunması


7.Soru

Acil müdahalenin başlangıcından sonlandırılmasına kadar tüm stratejik direktiflerin verilmesi hangi bölümün sorumluluk alanıdır?


Yönetim İşlevi

Operasyon Bölümü

Lojistik Bölümü

Finans Bölümü

Risk analiz Bölümü


8.Soru

Ortak terminoloji, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlayan önemli bir özelliktir?


Ortak terminoloji yokluğunda finansal destek bulunamaz

Yalnızca müdahale ekibinde bulunan hekimler ile iletişimi sağlar

Olumsuz hava koşullarından korunmayı sağlar

Olaya müdahale ederken ortak çalışmayı sağlar

Kamunun bilgilendirilmesini sağlar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaralı askerlerin taşınması için özel birlikler kuran ilk ülke olmuştur?

 


Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

Fransa

İngiltere

Rusya 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk tepki ve değerlendirme sırasında yapılır?


Kamp kurulması

Personelin gelmesinin beklenmesi

Para temini

Hukuk uzmanının olay yerine getirilmesi

Olay yerinin güvenlik altına alınması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tibbi kurtarma grup süpervizörünün görev ve sorumluluklarındandır?


Olayla ilgili belgeleri düzenler ve muhafaza eder.

Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonu sağlar.

Kaynak atamaları için isteklere yanıt vermek

Yaralıların tedavi ve takip kayıtlarını tutar ve muhafaza eder

Olayla ilgili belgeleri düzenler ve muhafaza eder.


12.Soru

Bir sahra hastanesi kurulmasında karar verilirken, hasta başına düşen temiz su kaynağının ne kadar olması istenir?


2-12 litre

42-52 litre

404-505 litre

700-800 litre

150-200 litre


13.Soru

Olay Komuta Sistemi ilk kez hangi yılda  “Incident Command System (ICS)” adını taşıyan bir sistem olarak ortaya çıkmıştır?


1561

1973

1975

1987

2001


14.Soru

  1. Sağlık hizmetlerinin acil olması
  2. Ertelenemez ve kesintisiz nitelikte olması
  3. Diğer faaliyet kollarına göre daha dinamik yapısı
  4. Yanılgı ya da hata kaldırmaz yapısı

Yukarıdaki verilenlerden hangileri hastanelerin işletme olarak diğer işletmelerden ayıran özelliklerindendir?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil hasta bakım ve gözlem alanının renkleridir?


Yeşil- Kırmızı

Siyah- sarı

Kırmızı- Siyah

Yeşil- Sarı

Kırmızı- Sarı


16.Soru

OKS (Olay Komuta Sistemi) ilk olarak hangi olay(lar) için geliştirilmiştir?


11 Eylül terör saldırısı sonrasında Ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla geliştirilmiştir.

1987 yılında A.B.D.’de itfaiyenin müdahale standartlarını belirleyen NFPA (National Fire Protection Association) temelini oluşturmak amacı ile geliştirilmiştir.

Trafik kazalarının engellenmesi-azaltılması ve olay durumunda yapılabileceklerin programlanması amacıyla geliştirilmiştir.

1970’li yıllarda büyük ölçekli olaylar için komuta, kontrol ve koordinasyon ilişkilerini açıklığa kavuşturmak için bir yönetim sistemi olarak geliştirilmiştir.

Orman yangınlarının engellenmesi ve bu yangınlara müdahale işlemlerinin belirli bir standart çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.


17.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planının Afete hazırlık çerçevesindeki amaçlarından değildir?


Afetlerde kullanılacak açık ve anlaşılır komuta ve kontrol mekanizmalarını, standart işleyiş ve uygulama kurallarını oluşturmak

Tüm paydaş kişi ve kurumların afet ve acil durum görev ve sorumluluklarını tanımlamak

Hızlı, uygun ve etkili müdahale gerçekleştirmek

Afet durumlarında hastanelerin ilk 72 saat kendilerine yetebilmeleri için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek

Eğitim ve tatbikatlar ile afete hazırlık düzeyini sürekli artırmak


18.Soru

Türkiye’de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili ilk yasal düzenleme olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hangi yıl yapılmıştır?


1906

1926

1930

1960

1985


19.Soru

"İlgili sağlık yöneticilerinin bilgilendirilmesi ve  üst düzeyde izleme/değerlendirme gerçekleştirilmesi" hangi Hastane Olay Seviyesi kapsamına girmektedir?


Olay Seviyesi 1

Olay Seviyesi 2

Olay Seviyesi 3

Olay Seviyesi 4

Olay Seviyesi 5


20.Soru

Aşağıdakierin hangisinde  hastane öncesi acil sağlık hizmetleri modelinin uygulandığı ülke yanlıştır?


Franco-German Model- Almanya

Franco-German Model- Yunanistan

Franco-German Model- Malta

Anglo – Amerikan Model- Hollanda

Anglo – Amerikan Model- Avusturya