Afet Yönetimi 1 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Afet Risk Yönetimi” anlayışı hangi yıl aralığında önem kazanmıştır?


1910- 1920

1930- 1940

1950- 1960

1980 -1990

2000- 2010


2.Soru

Türkiye'de "Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik" kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


1985

1986

1987

1988

1989


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi ikili, Afet Yönetim Döngüsü içerisinde Kriz Yönetimi çerçevesinde değerlendirilebilir?


Zarar azaltma - Hazırlık

Hazırlık - Müdahale

Müdahale - İyileştirme

İyileştirme - Zarar azaltma

Hazırlık - İyileştirme


4.Soru

Aşağıdaki hangisi hazırlık aşaması faaliyetlerinden biridir?


Kritik malzemelerin depolanması

Enkazın kaldırılması

Güvenli alanların oluşturulması

Afetzedelerin rehabilitasyonu

İlk yardım


5.Soru

Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hallere ne ad verilir?


Acil durum

Afet

Kriz

Problem

Karışıklık


6.Soru

11 Mart 2011'de Japonya'da gerçekleşen deprem ve ardından gelen tsunami ile binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. Arka arkaya gelen afetler sonrasında Fukushima Nükleer Elektrik Santrali zarar görmüştür. Bu zarar sonrası ise havaya, suya ve çevreye radyasyon salınımı gerçekleşmiştir.

Bu bilgiler ışığında afet yönetimi hazırlık aşamalarından hangisinin yeterli şekilde gerçekleştirilmediği ifade edilebilir? 


Meydana gelebilecek olası afetlerin en az zararla atlatılabilmesi için gerekli yasal, teknik ve yönetsel önlemlerin afetten önce alınması

Afetin önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda müdahale anı ve sonrası faaliyetlerin en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlanması

Afet yönetimi ve özellikle afet öncesi zarar azaltma çalışmalarının kalkınmanın her aşamasında dikkate alınması

Afet risklerinin azaltılmasında sürdürülebilirliğin sağlanması

Toplumun her kesiminin afetlerin olası etkilerinden en az zararla çıkabilmesi için eğitim programlarının geliştirilmesi


7.Soru

Afet kültürünün oluşturulmasında kritik bir role sahip olan afet hazırlık paydaşı aşağıdakilerden hangisidir?


Bireyler

Medya

Kamu kurumları

Akademik kuruluşlar

Özel sektör


8.Soru

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinin kapsamında çalışır?


Yapıların denetimi

Mevzuat

Sigorta

Binaların güçlendirilmesi

Yapının kullanıma açılması


9.Soru

Daha çok tehlike ve risklerin belirlenerek tehlike risk haritalarının hazırlanması, yapısal ve yapısal olmayan risklere ait önlemlerin alınması gibi çalışmaları içeren risk yönetimi evresi faaliyetleri aşağıdakilerden hangisidir?


Karar evresi

Hazırlık evresi

Afet etkilerini yok etme evresi

Zarar azaltma aşaması faaliyetleri

Risk azaltma


10.Soru

  1. Hızla artan nüfus yoğunlukları
  2. Nüfusların riskli alanlarda kümelenmesi
  3. Kentsel alanların kontrolsüz olarak büyümesi

Yukarıdakilerden hangileri doğa ya da insan kaynaklı olayların afete dönüşmesinde etken faktörlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Zarar azaltma yaklaşımlarının önündeki temel engel aşağıdakilerden hangisidir?


Yapısal dirençsizlik

Toplumsal dirençsizlik

Yönetsel dirençsizlik

Ekonomik dirençsizlik

Bireysel dirençsizlik


12.Soru

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Durum yönetimi

Kontrol yönetimi

Kriz yönetimi

Rapor yönetimi

Risk yönetimi


13.Soru

Bilgi ve tecrübelerin paylaşımını sağlayan, ortak proje geliştirme imkanı sunan ve uluslararası yardımların koordinasyonunu sağlayan önemli bir paydaştır, tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Sivil toplum kuruluşları

Kamu kurumları

Akademik kuruluşlar

Yerel yönetimler

Uluslararası kuruluşlar


14.Soru

5902 sayılı kanuna göre toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz haline ne ad verilir?


Felaket

Acil durum

Karmaşa

Kaos

Problem


15.Soru

Zarar azaltma kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Mühendislik ve mimarlık alanlarında birlikte çalışılması sorunların çözümü için yeterlidir.Afette mahalle ölçeğinde çalışılmasını gerekli kılar.

Zarar azaltma aşaması afet meydana gelmeden önce başlayan aşamadır.

Bu aşamada hedeflenmesi gereken, yeniden afet öncesi koşulların oluşturulmasıdır.

Afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması için yapılması gereken çalışmaları ifade eder.


16.Soru

Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?


Tehlike

Afet

Acil durum

Entropi

Kaos


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet için söylenemez?


Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur

Boyutu sınırlıdır ve yerel imkanlarla üstesinden gelinebilir

Toplumun elindeki imkanlarla baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı durumlardır

Yaşantının tamamen durması ya da ciddi biçimde kesintiye uğramasıdır

Doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olabilmektedir


18.Soru

Bir toplumun sahip olduğu fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin durumundan ortaya çıkan ve tehlikelerin etkileri karşısında toplumun kırılganlığını arttıran sürece ne ad verilir?


Zarar Azaltma

Risk Yönetimi 

Dirençsizlik

İyileştirme

Döngüsel afet


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi faaliyetlerinin dört ana aşamasından biri değildir?


Zarar Azaltma

Bilgilendirme

Hazırlık

Müdahale 

İyileştirmeye


20.Soru

Toplumların karşı karşıya kaldıkları ve baş edemedikleri bir takım doğa veya insan kaynaklı olaylar afet olarak tanımlanan ve sonuçları yıkıcı olan durumlar ortaya çıkarmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiye göre toplumlar baş edebilme mekanizmaları oluşturamaz ve geliştirip uygulayamazlar ise aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi olasıdır?


Daha az yıkıcı durumların gerçekleşmesi

Daha yıkıcı durumların gerçekleşmesi

Benzer sonuçların tekrarlanması

Yıkıcı durumların sonlanması

Bir daha afet gerçekleşmemesi