Afet Yönetimi 1 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sorumluluğundaki bölge ve toplumun güvenliğini ve sürdürülebilirliğini
sağlamak üzere riskleri belirleyen ve  bunlara göre yerel strateji ve planlar geliştirerek afet yönetimine ilişkin tüm süreçlerde aktif rol alan afet hazırlık paydaşı aşağıdakilerden hangisidir?


Medya

Yerel yönetimler

Medya

Akademik kuruluşlar

Özel sektör


2.Soru

Afet yönetimi bütünleşik olmalıdır ifadesinin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımını sağlamalıdır

İş sürekliliğini, hizmetlerin devamını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedeflemelidir

Afeti önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinin tümünü içermelidir

Mal-mülk, sosyo-ekonomik yapı, doğal çevre, kültür ve tabiat varlıklarını korumayı amaçlamalıdır

Can kaybı ve yaralanmaları önlemelidir


3.Soru

FEMA'nın "herhangi bir acil duruma karşılık verebilmek için acil durum yönetiminin organizasyonu, planlanması, kaynak yönetimi, yönlendirme ve kontrol, acil durum iletişimi, erken uyarı, halkla ilişkiler, koruyucu önlemler, acil durum destek hizmetleri ile eğitim ve tatbikatların geliştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan aktiviteler bütünü" olarak tanımladığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Hazırlık

Önleme

İyileştirme

Etki analizi

Zarar azaltma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afette kriz anının öncelikli faaliyetleri arasında yer almaz?


Kayıpların artmaması için çeşitli önlemlerin alınması

Tıbbi yardım faaliyetleri

Enkazların kaldırılması

Afetten zarar gören bireylerin tahliyesi

Arama ve kurtarma çalışmaları


5.Soru

Sorumluluğundaki bölge ve toplumun güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere riskleri belirleyen, bunlara göre yerel strateji ve planlar geliştirerek afet yönetimine ilişkin tüm süreçlerde aktif rol alan paydaş hangisidir?


Sivil toplum kuruluşları

Yerel yönetimler

Kamu kurumları 

Uluslararası kuruluşlar 

Özel sektör


6.Soru

"........................ sorumluluğundaki bölge ve toplumun güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere riskleri belirlerler."

Yukarıdaki ifadede boşluğa hangisi getirilmelidir? 


Sivil Savunma

Yerel Yönetimler

Planlama Teşkilatı

Afet Yönetimi

Güvenlik Birimi


7.Soru

  1. Afetlerin oluşum sıklığı ve yoğunluğu dünya genelinde kentleşmenin artmasıyla birlikte gözle görülür oranda azalış göstermiştir.
  2. Altın saatler olarak bilinen afeti izleyen ilk 72 saat içerisinde yardımların çoğu sadece yakın çevremizden gelir.
  3. Bireysel çabalar yetersiz kalacağından, olası afetlere karşı kurumsal düzeyde hazırlıklı olmak tek çözümdür. 

Afete hazırlık ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


8.Soru

I- Güçlü bir kurumsal yapı oluşturularak, afet risklerinin ve zararlarının azaltılmasının ulusal ve yerel öncelik haline getirilmesinin sağlanması.

II- Afet riski yüksek yerlerde yaşayanların riskin az olduğu bölgelere yerleşmesi için teşvikin sağlanması.

III- Afet riski yüksek yerlerde yaşayanlara mali yardım yapılması.

IV- Risk faktörlerinin arkasındaki nedenlerin azaltılması yolu ile zarar azaltma çalışmalarının temel prensibinin gerçekleştirilmesi.

Yukarıdaki maddelerden hangileri zarar azaltma uygulamalarının önem kazandığı organizasyon ve çalışmaların üzerinde durduğu ortak noktalarındandır?


I,II

I,III

II,III

III,IV

I,IV


9.Soru

Afet gerçekleştikten sonra altın saatler olarak bilinen zaman aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


İlk 12 saat

İlk 24 saat

İlk 72 saat

İlk 48 saat

İlk 10 saat


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma faaliyetlerinden biridir?


Kaynak Yönetimi

Plan tatbikatlar

Plan Güncellemesi

Afet sigortası

Müdahale ekiplerinin eğitimi


11.Soru

Yaşam alanlarının içindeki eşyaları deprem esnasında insanlara zarar vermesini önlemek amacıyla sabitlemek hangi tür zarar azaltma faaliyetine örnek olabilir?


Sosyo kültürel 

Yapısal 

Çevresel

Yapısal olmayan

Yönetsel


12.Soru

I. Fonksiyonel ve kolay uygulanabilir olmalıdır.

II. Planlar tatbikatlarla sınanmalı ve değişen şartlara bağlı olarak güncellenmelidir.

III. Planlamayı finanse edecek mali kaynaklar planlarda yer almalıdır.

IV. Her afet için ortak uygulanabilecek olan planlara yer verilmelidir.

Hazırlık aşamasında kurumsal kaynakların hazırlanması ve planlanması hususunda yukarıdaki maddelerden hangileri doğrudur?


I-II

II-IV

III-IV

I-II-III

II-III-IV


13.Soru

Sosyal yaşamı bu derece olumsuz etkileyecek afetler oluşmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Zarar yönetimi

Kriz yönetimi

Risk yönetimi evresi

Toplanma evresi

Tedbir alma evresi


14.Soru

Afetlerin dört evresinde de kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımını sağlamak, afet yönetiminde hangi anlayışla ifade edilmektedir?


Çağdaş

Toplum tabanlı

Bütünleşik

Ergonomik

Verimlilik


15.Soru

Afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmaların bütününe ne ad verilir?


Kriz yönetimi

Risk belirleme

Zarar azaltma

Afet yönetimi

Kriz yönetimi


16.Soru

Ulusal GPS Ağı ile ilgilenen CBS veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?


Jeodezik veri tabanı

Jeolojik veri tabanı

Fırtına ve hidro-meteorolojik veri bankası

Sismolojik veri tabanı

Fiziksel veri tabanı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Müdahale aşaması yaşanan kriz sonrası normal yaşama dönme çabalarıdır. 

Müdahale aşamasının başarısı risk yönetimi aşamaları olan zarar azaltma ve hazırlık aşaması faaliyetlerinin başarısı ile doğru orantılıdır.

Zarar azaltma can ve mal kayıplarının önlenmesi veya en az düzeye indirilmesine yönelik faaliyetlerdir.

Hazırlık ise, afetlere hazır olmayı ve gerçekleştiği anda etkin bir müdahale sürecini ifade eder.

Arama-kurtarma ve ilk yardım müdahale aşamasında meydana gelen faaliyetlerdendir.


18.Soru

Türkiye’de 1900- 2016 yılları arasında meydana gelen doğa kaynaklı afet istatistiğine göre, belirtilen yıllar arasında yaklaşık kaç kişi depremden etkilenmiştir?


İki milyon

Beş milyon

Yedi milyon

On milyon

On beş milyon


19.Soru

"Afet yönetiminin her aşamasında merkezi ve yerel düzeylerde yapılması gereken çalışmaların ve elde edilen sonuçların önceden belirlenmiş performans ve hedeflere uygun ve yeterli bir şekilde gerçekleştirilmesi" biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Afet Yönetiminde Hazırlık

Afet Yönetiminde Müdahale

Afet Yönetiminde Etkinlik

Afet Yönetiminde Çağdaş yaklaşım

Afet Yönetiminde Toplum Tabanlı Yaklaşım


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğanın kendi davranışları sonucu ortaya çıkan doğa kaynaklı afetlerden biri değildir?


Tsunami 

Çığ 

Sel 

Orman yangınları 

Deprem