Afet Yönetimi 1 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet sonrası değerlendirme aşamalarından olan "Hızlı Değerlendirme Aşaması" afetten sonraki hangi süre içersinde yapılmalıdır?


24 - 72 saat içinde

İlk 72 saat içinde

1 hafta içinde

1 -2 hafta içinde

2-4 hafta içinde


2.Soru

  1. Evlerde yer alan dolap, kütüphane vb. mobilyaların devrilmesi engelleyecek  faaliyetler,
  2. Fabrikalarda bulunan ve üretim için kullanılan makina ve teçhizatın güvenliğinin sağlanması,
  3. Baca, kalkan duvar, parapet, tuğla-kiremit, bina cephe kaplaması gibi bina elemanlarının yıkılması, kopması ve düşmesine karşı alınacak tedbirler

Yukarıdakilerden hangileri yapısal olmayan zarar azaltma faaliyetlerine örnektir?


I ve II

Yalnız I

I, II, III

I ve III

Yalnız III


3.Soru

Ülkemizde 1999 depremleri sonrası “kriz” yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılmaya başlanmıştır? 


Afet 

Acil durum 

Doğal felaket 

Öncelikli durum 

Riskli durum 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan sorunlardan biridir?


Organizasyon eksikliği

Eski yerleşimlerin gereğinden fazla analiz edilmesi 

Sosyal-kültürel konulara çok fazla zaman ayrılması sebebiyle ticari konulara geçilememesi 

Bilimsel bir yaklaşımla hazırlanan yer seçimi konusu

Sürdürülebilir olma sorunu 


5.Soru

Afete hazırlık çalışmalarında önceden belirlenmiş alanlarda kurulan (mevsim çadırı, konteyner, karavan, tesis vb.) planlı birimlerde bireyin/ailenin günlük düzen kurabileceği, temel hizmetlerden düzenli yararlanabileceği süreli yerleşime ne ad verilmektedir?


Geçici barınma

Geçici sığınma

Acil barınma

Geçici iskan

Acil sığınma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil hizmet grubu bünyesindedir?


Barınma Hizmet Grubu

Hasar Tespit Hizmet Grubu

Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu

Defin Hizmet Grubu

 Enerji Hizmet Grubu 


7.Soru

Afet riskini engellemek veya azaltmak amacıyla insanların tehlikelere karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imka^n tanıyacak şekilde haberdar edilmesini sağlanmasına ne ad verilir?


Erken uyarı

Tahmin

Hazırlık

Arama-kurtarma

Kritik malzeme


8.Soru

Aşağıdaki hizmet gruplarından hangisi, TAMP kapsamında ulusal düzeyde müdahale organizasyonunda yer alan operasyon servisinin hizmet grubudur? 


Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu

Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu

Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu

Zarar Tespit Hizmet Grubu


9.Soru

Arama ve kurtarma türünü belirlemek, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, araç gereç ve malzeme tespitini yapmak, temin etmek; afetzedeler için arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak; kurtarma çalışmalarına yönelik keşif hizmetlerini yapmak; ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma ekiplerini afet bölgesine yönlendirmek ve koordinasyonu sağlama hizmetlerinden oluşan acil durum hizmet grubunun adı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Haberleşme HG

Enerji HG

Yangın HG

Güvenlik ve Trafik HG

Arama ve Kurtarma HG


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu deprem sigortası hedeflerinden biri değildir?


Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi

Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması

Yurtdışında risk paylaşımının sağlanması

Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence
altına alınması


11.Soru

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu üye kuruluşları kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


AFAD

IFRA

IAMP

IKHA

IFRC


12.Soru

Müdahaleye Hazırlık Planlama ve Programlama Acil Müdahale O¨n İyileştirme Yukarıda verilenlerden hangileri afete müdahale süreçleri arasında yer almaktadır.


I ve II

Yalnız II

I, II ve III

I ve IV

I, III ve IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, toplum tabanlı afet hazırlığı ile ilgili çelişkili bir bilgidir?


Afet anında kendi güç ve kaynakları ile mücadele edebilecek bilgi ve beceriyi geliştirmeleri beklenmese de bireyler, aileler ve komşular kendi yaşam alanları içerisinde belirledikleri tehlikelere ait önlemleri almalıdırlar.

Kişisel korunma yöntemlerinin, afet anı ve sonrasında yapılacakların toplum tarafından bilinmesi, karmaşa anında kurumsal çalışmaların da kolaylaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

Bireyler, yaşadıkları bölgelerde ilgili kurumlar tarafından verilen afete hazırlık eğitimlerine katılmalı afete dirençli toplum anlayışını
benimsemelidirler.

Özel sektör, kendi bünyesindeki tesis ve çalışanları için gerekli önlemleri almalı ve eğitimleri gerçekleştirerek müdahale ekiplerini
kurmalıdır.

Afet anında halkın acil ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan merkezi ve yerel yönetimler, bunların teminine yönelik tüm faaliyetleri risk yönetimi, yani zarar azaltma ve hazırlık aşamaları kapsamında yerine getirmelidirler.


14.Soru

Meydana gelecek değişikliklerden etkilenecekleri de sürecin içerisine dahil edilmesi iyileştirme çalışması - planının hangi adımını oluşturur?


Organize olmak

Halkın katılımı

Problemleri irdeleme ve fırsatları tartışma

Alternatif stratejiler geliştirme

Eylem planında görüş birliği arama


15.Soru

Afete tepki gösterecek ilk grup aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?


Uzmanlar ile acil durum müdahale görevlileri

Yerel gönüllüler

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 

İşletmeler

Halk


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahale koordinasyonunun amacına ulaşabilmesi için koordinasyon grubunda yer alacak birey, birim ve/veya kuruluşlarla ilgili olarak açıklığa kavuşturulacak konulardan biri değildir?


Koordinasyon amaçlı karar, yöntem, standart ve uygulamalara katılmadaki isteklilik

Faaliyet gerçekleştirilecek coğrafi/fiziksel alan sınırları

Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması

Hizmetin tek başına mı ya da ortak faaliyete katkı olarak mı gerçekleştirileceği

Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı


17.Soru

Ulusal Afet Müdahale Organizasyonunun operasyon servisi aşağıdaki hangi iki gruba ayrılır?


-ACİL DURUM HİZMET GRUPLARI

-ÖN İYİLEŞTİRME HİZMET GRUPLARI

-BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİ

-FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİ

-Haberleşme Hizmet Grubu
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

-Yangın Hizmet Grubu
-İçişleri Bakanlığı Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu

-AFAD Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu
-Yangın Hizmet Grubu


18.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) olay türü ve ölçeğine göre gereken destek bakımından kaç müdahale seviyesi tanımlamaktadır?


2

4

3

5

6


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kriz ve acil durum arasındaki ortak yönlerden değildir?


olayın ortaya çıkması ile başlaması

pik seviyeye ulaşması

sürekli olması

normale dönüşün sağlanması

sürecin tamamlanması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji kaynaklı afetlerdendir?


Heyelan

Maden kazaları

Sel

Deprem

Volkan patlaması