Afet Yönetimi 1 Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi ifade afet yönetim hazırlık aşamasına yönelik değildir? 


Etkili eğitim, organizasyon ve yöntemlerle afetin olumsuz sonuçlarına karşı gerekli önlemleri zamanında almayı hedefler.

Hazırlık aşamasının bir afet planlaması aşaması olduğu yönündedir.

Hazırlık aşaması genellikle düşman saldırısı için hazırlıklı olma temeline dayanır.

Hazırlık aşaması ve faaliyetleri aslında zarar azaltma aşamasında yapılan çalışmaların afetlerin tamamen önlenmesinde tek başına yeterli olamaması düşüncesinin bir ürünüdür.

Hazırlık aşaması olay sonrası kriz yönteminin ilk evresidir


2.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hangi yılda yürürlüğe girdi? 


1990'da

2003'te

2005'de

2014'de

2015'de 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme aşamasında yer alan faaliyetlerden biridir?


Afetzedelerin evlerinin ve kamu binalarının yenilenmesi, onarılması ve güçlendirilmesi

Müdahale ekiplerinin eğitilmesi

Hasar tespit çalışmaları

Kentsel dönüşüm

Tahliye


4.Soru

Yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması, sınıflandırılması, birbirleri ile karşılaştırılması, analiz edilmesi, güncellenmesi ve istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale getirilmesi işlemlerini kapsayan sisteme ve ad verilir?


Yer Sistemleri

Bilgi Sistemleri

Koordinat Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Analiz Sistemleri


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan yönetsel ve yasal sorunlar arasındadır?


Eski konut tiplerinin analiz edilmemiş olması

Eski yerleşimlerin analiz edilmemiş olması

Önceden hazırlıklı olunmaması

Tasarım sorunları

Kullanım maliyeti


6.Soru

Türkiye Afet Yönetimi Sisteminin yeniden sorgulanmaya başlanmasını ve yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğini en son hangi yıl ile başlamıştır?


1944

1958

1999

2002

2005


7.Soru

HG kaynak-envanter tespiti; HG işbirliğinin düzenlenmesi; saha destek ekiplerinin ve destek kaynakların intikal planlaması gibi hizmetlerin gerçekleştiği sürece ne ad verilir?


Organizasyon Süreci

Hizmet Süreci

Analiz Süreci

Entegrasyon Süreci

Kapasite Geliştirme Süreci


8.Soru

Afete hazırlık önlemlerinin planlanması ve uygulanması aşamasında, olası tehlikelerle ve risklerle başedebilme becerilerini araştırırken aşağıdakilerden hangisi yapılması gereken değerlendirmelerden birisi değildir?


Bir topluluğun karşılaştığı tehlikelerin özellikleri, sıklığı ve potansiyel şiddetin araştırılması;

Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve geliştirilmesi;

Bu tehlikelere karşı en duyarlı ve savunmasız olan belirli coğrafi alanlar ve toplulukların belirlenmesi;

Tehlikeye maruz ve etkilenebilecek topluluklara ait bilgilerin (nüfus, altyapı, konut, hizmet vb.) toplanılması;

Olası tehlikelerin etkilerine karşı koyma ve baş etme becerilerin değerlendirilmesi;


9.Soru

Hangisi afet önleme ve zarar azaltma planlarının geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve sürdürülmesinde  karşılaşılan sorunlar arasında değildir?


Kurumsallaşma

Kurumlar ve sektörler arası işbirliğinin yeterince
sağlanamaması

Kaynak tahsisinin yeterli olması

İdari eksiklikler

Teknik eksiklikler


10.Soru

Bir afetten sonra altın saat olarak adlandırılan süre ne kadardır?


12

24

36

48

72


11.Soru

Fransa ve İspanya'dan sonra Avrupa'da özel afet sigortası programını oluşturan ve yürürlüğe koyan üçüncü ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İngiltere

Portekiz

Almanya

Türkiye

İsveç


12.Soru

Toplumun tamamı veya belli kesimle­ri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay’a ne denir?


Kaza

Afet

Deprem

Yangın

Müdahale


13.Soru

  1. Merkezi Yönetim

  2. Yerel Yönetimler

  3. Basın Kurumlar

  4. Akademik kurum ve kuruluşlar

     

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri afete müdahalede kurumsal paydaşlar arasında yer almaktadır.

 


I, II ve III

II ve III

I, II ve IV

III ve IV

Yalnız III


14.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve çeşitli kurum uygulamaların yönetimsel basamaklarından birisi değildir.


Eğitsel Planlama Servisi

Operasyon Servisi

Bilgi ve Planlama Servisi

Lojistik ve Bakım Servisi

Finans ve İdari İşler Servisi


15.Soru

Afete uğrayan toplumun yaşam koşullarını yeniden oluşturmak ve gelecekte tekrarlanabilecek olası afet risklerini azaltmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak için alınan kararlar ve faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?


Müdahale

Afet sonrası yönetim

İyileştime

Afet ve acil durumu yönetimi

Kriz yönetimi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede vali ve kaymakamın sorumluluklarından biri değildir?


Afet ve acil durum hizmetleri ile ilgili tedbirlerin aldırılması

Acil yardımların gerektirdiği harcamaların yapılması

Yerel düzeydeki servislerin yönetimi

Yaralıların tedavi edilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden geçici veya sürekli olarak ekiplerin oluşturulması


17.Soru

Afet yönetiminin ve müdahalenin şekillenmesine uzanan süreç hangi  bünyede gelişmiştir?

I. Sivil Savunma hizmetleri

II. Askeri birimlerin hizmetleri

III. Kişisel hizmetler


Sadece I

Sadece II

Sadece III

I ve II

II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'nın amaçlarındandır?


Olası tehlikelerin etkilerine karşı koyma ve baş etme becerilerinin değerlendirilmesi 

Tehlikeye maruz ve etkilenebilecek topluluklara ait bilgiler edinilmesi

İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak 

Bilgi yönetimi 

Müdahale yöntem ve stratejileri 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı faaliyetler arasında yer almaz?


Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması,

Kurum içi işleyişlerin, onay mekanizmaları ve personel görevlendirmenin koordinasyonda süreçleri yavaşlatmayacak, sürekliliği aksatmayacak şekilde yapılması,

Karar verme süreçlerinin yerel düzeyde ve yerel katılımcılar da dahil edilerek gerçekleştirilmesi,

Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı,

Katılımcı kişi ve kuruluşların koordinasyon bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi, etkili yönetim becerilerinin geliştirilmesi; liderlik vasıfları, sosyal ve organizasyon yönleri güçlü kişi ve ekiplerin koordinasyona dahil edilmesi.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan sorunlardan. Birimlerin Tasarım ve Fiziksel Sorunları arasında yer almaktadır?


Afetzedeleri etkin kılacak bir sistemin düşünülmemiş olması.

Ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere ödenek ayrılmaması.

Organizasyon eksikliği.

İmar planlarının bölgenin özelliklerini taşımaması.

Yerel beceri ve yapı ürünü dışlanmasından kaynaklanan kullanım maliyeti sorunları.