Afet Yönetimi 1 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı bir afete hazırlık stratejisinin unsurlarından değildir?


Hazırlık planları 

Arama kurtarma ekiplerine gönüllü katılım

Bilgi yönetimi 

Erken uyarı sistemleri 

Topluma dayalı afet hazırlığı 


2.Soru

Ön iyileştirme çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Normal yaşama geçişle ilgili süreçleri kapsar. 

Sadece afet sırasındaki önlemleri kapsar. 

Sadece afet olduktan sonrası önlemleri kapsar. 

Ön iyileştirme çalışmaları afetten en çok zarar görenleri kapsar. 

Beslenme ile ilgili önlemleri kapsar. 


3.Soru

Demirci ve Karakuyu (2004) aşağıdakilerden hangisini afetlerle ilgili çalışmalarda ve afet yönetiminde kullanılabilecek önemli sistemlerden biri olarak ifade etmektedirler?


Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS)

Afad

Kızılay

İlkyardım

Halk Sağlığı


4.Soru

“Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek” aşağıdakilerden hangisi dahlinde yapılacak eylemdir?


Koordinasyon

Türkiye Afet Müdahale Planı’nın hedefleri

Tehlike, Risk ve Zarar Görebilirliğin Değerlendirilmesi

Müdahale Yöntem ve Stratejileri

Bilgi Yönetimi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de meydana gelen doğa kaynaklı ve diğer afetlerle ilgili risk, fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel etki, kayıp, hasar bilgileri kamu yönetimi, ile ilgili yayın yapan akademik kurumlar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yer almaz?


AFAD

TABB

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Çalışma Grubu

Anadolu Üniversitesi


6.Soru

I. Zarar Azaltma

II. Hazırlıklı Olma

III. Acil Müdahale

Yukarıdaki çalışmalardan hangileri afet yönetiminin temel evrelerindendir?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

II. ve III.

I. II. ve III.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık kapsamında devletin, kurum ve kuruluşların ve halkın afetlere müdahale ve mücadele kabiliyetini artırmak için yapılması gereken çalışmaların arasında değildir?


Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili planlar

ve bu planların ekleri

Enkaz kaldırma planlamaları

Temin Edilen Acil Durum Malzemeleri

Arama-Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi,

geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması,

Yapılan ve Planlanan Tatbikatlar ve Egzersizler


8.Soru

Ülkemizde zorunlu deprem sigortası uygulaması aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra başlamıştır?


1970 Gediz depremi

1999 Marmara depremi

1992 Erzincan depremi

2011 Van depremi

2010 Elazığ depremi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma aşamasında yapılması gereken çalışmalardan biridir?


Yasal düzenlemelerin (mevzuatın) gözden geçirilmesi

Arama –Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi

İl düzeyinde “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının” hazırlanması

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması

Tehlikeli yıkıntıların kaldırılması


10.Soru

TAMP kapsamında, ulusal düzey Hizmet Grubu (HG) planlarında afet türlerinin tamamı dikkate alınarak planlama ve kapasite geliştirme yapılmalıdır. Ulusal ve yerel düzeyde HG için plan hazırlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve entegrasyon süreci olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Aşağıdaki içeriklerden hangisi kapasite geliştirme süreci içerisinde yer almamaktadır?


Senaryo çalışması

Kapasite artırımı için finansman temini

Senaryo sonuçlarına göre kapasite geliştirme kararlarının alınması

Tüm HG planlarının bütünleştirilmesi

Organizasyon ve analiz süreçleri sonrası planların kağıda dökülmesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan sorunlar kapsamında "Sürdürülebilir Olmama Sorunu" içinde yer almaz?


Ulaşım, taşınma maliyetleri

Yer seçimi ve yerleşim sorunları

Tasarım sorunları 

Uygulama ve işçilik sorunları 

Altyapı sorunları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1509 İstanbul Depreminden sonra yayınlanan Sultan 2. Beyazıt'ın fermanında bulunmamaktadır?


Yıkılan evlerin yeniden yapılması.

Yıkılan hane başına 20 altın verilmesi.

Yeniden imar için 50 bin usta görevlendirilmesi.

Deniz kenarındaki dolgu zeminlere ev yapımı yasaklanması.

Taş ile ev yapımının teşvik edilmesi.


13.Soru

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)  afet yönetim sistemine önemli avantajlar sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi CBS'nin avantajlı özelliklerinden biri değildir?


Etkin veri paylaşım aracı olması

Kolay veri analizi yapabilmesi

Hızlı veri analizi yapabilmesi

Ekonomik olması

Güncellenebilmesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahale sonrası afetzedelerin karşı karşıya kalabildiği kayıplardan biridir?


Afet sonrası toplumsal ve aileler arası dayanışmanın zayıflaması, kırılması, sosyal ilişki ağlarının olumsuz etkilenmesi.

İnsani yardım sağlanırken yerel özelliklerin dikkate alınmaması.

Bazı saha uygulayıcılarının görev sorumluluk ve meslek etiğine aykırı davranmaları.

Temel ihtiyaçlar için yardım önceliğinin mağduriyet durumuna göre değil sosyo-ekonomik duruma göre belirlenmesi.

Kamu yönetimine güvenin ve sosyal dayanışmanın olumsuz etkilenmesi.


15.Soru

Ülkemizde hangi deprem sonrası “kriz”yerine “acil durum” ifadesi kullanılmaya
başlanmıştır?


1942 depremi

1939 depremi

1944 depremi

1999 depremi

1966 depremi


16.Soru

Afet olayının hemen ardından insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatın normale dönmesini sağlayabilmek için hasar gören hizmetlerin tamamının veya bir bölümünün hızlı bir şekilde onarılması ve kullanıma açılması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu öncelikli hizmetler içinde yer almaz?


Ulaşım

Eğitim

Haberleşme

Enerji

Su ve kanalizasyon


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyada ve ülkemizde kullanılan Olay Komuta Sisteminin temel alanlarından birisi değildir? 


Risk hesaplama 

Operasyon 

Yönetim 

Planlama 

Lojistik 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarının genel yaklaşımlarından biridir?


Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi

Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi

Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi

Araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

Güçlü bir kurumsal yapı oluşturularak, afet risklerinin ve zararlarının azaltılmasının ulusal ve yerel öncelik haline getirilmesinin sağlanması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme çalışmalarında izlenmesi gereken ilkelerden birisi değildir?


Yerel topluluklar iyileştirme çalışmalarında rol almalıdır

İyileştirme sürecinde yerel yönetimlere de sorumlu- luklar yükümlenmelidir

İyileştirme ve risk azaltma arasındaki kaynak kullanma dengelerine ilişkin ilkeler geliştirilmelidir

Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi

Kapsamlı iyileştirme planlaması


20.Soru

Deprem sonrası için hazırlanan afet çantası ilk kaç saatlik ihtiyaçlarımız karşılayabilecek olmalıdır?


24

36

48

60

72