Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlköğretim birinci sınıf tipik olarak çocukluk dönemlerinden hangisine denk gelir?


Son çocukluk dönemi sonu

İlk çocukluk dönemi sonu

Orta çocukluk dönemi

İlk yetişkinlik dönemine geçiş döneminin başı.

İlk çocukluk dönemi başı.


2.Soru

Çocuğun kendini etkileyecek kararlara dahil olmasını, çocuğun kendini ve düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü ve temel sivil haklarını içeren Çocuk Hakları Sözleşmesinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuğun katılım hakkı

Çocuğun yüksek yararı ilkesi

Yaşama ve gelişme hakkı

Eşitlik

Ayrım gözetmeme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma görevlilerinin görev yerlerine göre ayrıldığı kategoriler arasında yer almamaktadır?


Mahkemeye atanan sosyal çalışma görevlisi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sosyal çalışma görevlisi

Avrupa Birliği destekli sosyal çalışma görevlisi

Serbest icra eden sosyal çalışma görevlisi

Denetimli serbestlik görevlisi olarak istihdam edilen sosyal çalışma görevlisi


4.Soru

"Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan, psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlere, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmaları sağlanmaktadır" sözü edilen merkezler seçeneklerden hangisidir?


Çocuk Esirgeme Kurumu

Sevgi Evleri

Çocuk Evleri Sitesi

Çocuk Destek Merkezleri

Çocuk Eğitimevleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin başlıca amacını ifade etmektedir?


Bireylere, ailelere, gruplara ve topluluklara maddi olarak desteklerde bulunmak

Bireylere, ailelere, gruplara ve topluluklara manevi olarak destek sağlamak

İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek üzere her türlü imkanı kullanmak

Müracaatçılarını çevrelerindeki sistemlerle buluşturmak

Bireylere, ailelere, gruplara ve topluluklara sorunlarıyla baş etmeleri ve sosyal işlevselliklerini artırmaları için kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak


6.Soru

Kamu vesayetinde vesayet makamı olarak görev yapan kurum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

Aile Mahkemesi

Asliye Hukuk Mahkemesi

Sulh Ceza Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evlat edinmek isteyenlerden istenen belgelerden biri değildir?


Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus onayı kayıt örneği

İş yerinden alınan referans mektubu

Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,


Yerleşim yeri belgesi

Öğrenim durumunu gösterir belge


8.Soru

  1. Temel olarak ayakta poliklinik hizmetleri, yataklı tedavi hizmetleri ve rehabilitasyon ünitelerini kapsamaktadır.
  2. Bu merkezler madde bağımlılığı tanısı alan erişkinlere hizmet vermektedir.
  3. Merkezler detoksifikasyon (arındırma) terapi, ayakta tedavi ve izleme ünitelerinden oluşmaktadır.

Yukarıda görev ve amaçları verilen merkez seçeneklerden hangisidir?


AMATEM 

SAMBA Programı

ÇEMATEM

UMATEM

ÇOGEM


9.Soru

İnsanın belli bir gelişim görevini olgunlaşma ve öğrenme yoluyla yapabilecek belli bir kapasiteye sahip olması olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Büyüme

Öğrenme

Olgunlaşma

Hazır bulunuşluk

Gelişim


10.Soru

Asıl amacı genel eğitim-öğretim kurumları dışında kalan, zihinsel engelli, işitme engelli, suçlu ya da uyumsuz çocukların eğitim-öğretimine tahsis edilmiş olan kurum tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Açık tip kurumlar

Kışla tipi kurumlar

Site tipi kurumlar

Okul tipi kurumlar

Ev tipi kurumlar


11.Soru

İstenen ve beklenen verimin alınamamasından ötürü 2014 yılında kapatılan çocuk yuvalarının yerine aşağıdaki kurumlardan hangisi açılmıştır?


Yetiştime yurtları

Sevgi ve çocuk evleri

Çocuk izlem merkezi

Çocuk esirgeme kurumu

Çocuk büyütme yurtları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Aile Danışmanlığı müdahale sürecinin aşamaları arasında gösterilemez?

 


Sosyalleşme

 

Soruna odaklanma

 

Etkileşime girme

 

Amaç oluşturma ve yapılacakları belirleme

 

Sınırlandırma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  çocuk haklarının uluslararası metinler bağlamında geçirdiği süreci görmemiz açısından önem taşımamaktadır?


Pekin Kuralları

Riyad Kuralları

Cenevre Çoçuk Hakları Beyannamesi

Amerika Beyannamesi

Havana Kuralları


14.Soru

I. Sosyal inceleme yapılır.

II. Koruyucu aile ile ilişkiler düzenli yürütülür.

III. Koruyucu aile eğitimleri planlanır.

IV. Çocuk aileye yerleştirilir.

Yukarıda sıra gözetilmeden verilen koruyucu aile biriminin görevleri, öncelik sonralık sırasına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 


I-II-III-IV

II-III-IV-I

I-IV-III-II

IV-II-I-III

III-IV-II-I


15.Soru

Çocuk adalet sisteminde görev yapan kurumlar arasında koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi sağlar?


Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu

Vekil ve Baro

Müdafi

Denetim Görevlisi

Adalet Bakanlığı


16.Soru

Amacı, alkol veya madde konusunda kişinin bilgilenmesini sağlamak, değişim motivasyonunu sağlamak, bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak ve zarar azaltmak olan program aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?


ÇEMATEM

SAMBA

AMATEM

Psikolojik destek programı

Denetimli serbestlik


17.Soru

I. Çocuğun yetenekleri ve becerisine göre eğitim, öğretimi ve iyi bir meslek sahibi edinmesi için gerekli çabayı göstermek

II. Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak

III. Çocukla ilgili mesleki çalışmaları yürüten sosyal çalışmacıya gerekli koşulları hazırlamak

IV. Adres ve ikametgâh değişikliklerini önceden il müdürlüğü’ne bildirmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri koruyucu ailenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır?


 


Yalnız I

I ve II

III ve IV

I,II ve IV

Hepsi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "risk altındaki çocuk" tanımlamasının dışında kalır?


Anne babası boşanan

Bakıcısı tarafından terk edilen

İhmal ve istismara uğrayan

Akran gruplarında bulunan

Kişisel güvenliği tehlikede olan


19.Soru

Ceza Muhakemesi Kanunu ve çocuklar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sanık 18 yaşını doldurmamışsa duruşma kapalı yapılır, hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.

Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, kusurun bulunmaması durumunda, ceza verilmemesi kararına yol açar.

Mağdur, 18 yaşını doldurmamışsa, eğer onu savunan bir vekili yoksa isteği aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.

Mağdur çocukların tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp ya da eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur.

Kamu davasına katılma konusunda da mağdur ya da suçtan zarar görenin çocuk olması durumunda, avukat görevlendirilmesi için istek aranır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik bir alışveriş sürecidir?

 


İletişim

 

Yapı

 

Kural

 

Kalıp

 

İlişki