Çalışma Ekonomisi 1 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Oligopolcü emek piyasasında faaliyet gösteren bir  firma, emek istihdamına ilişkin emek arz eğrisinin dirsek yaparak pozitif biçimde devam etmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


Piyasada yer alan başka firmalarda çalışan işçileri kendi firmasına çekebilmek için W0’dan daha yüksek ücret (W1) ödemesi gerekir

Piyasada yer alan işcilerin MRP değerleri düşmüştür ..

İşçilerin verimlilikleri arttığı emek arz eğrisi dirsek yapmıştır.

Emek piyasasına ilave işçi dail olması nedeniyle emek arz eğrisi dirsek yapar. 

Emek arz edenler çalışma tercihi boş zaman arasındaki tercihlerini çalışma zamanı olarak değerlendirmişlerdir. Bu nedenle emek arz eğrisi dirsek yapar


2.Soru

Tam rekabet piyasasında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de sonuçta denge ücretine tekrar dönüleceğini ifade eden iktisat yasası aşağıdakilerden hangisidir?


Doğal ücret kanunu

Tek ücret kanunu

Marjinal verim kanunu

Nedret (kıtlık) kanunu

Gresham kanunu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Arz Fazlasının tanımıdır?


Parasal ücretlerin; sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması halidir.

Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kuraldır.

Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek talep miktarının emek arz miktarından fazla olması durumudur.

Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek arz miktarının emek talep miktarından fazla olması durumudur.

Emek arz ve talebini eşitleyen ücrettir. İşsizliğin olmadığı bu ücret düzeyine piyasayı temizleyen ücret de denilir.


4.Soru

I. Marjinal ürün geliri (MRP), ilave işçinin istihdam edilmesi ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösterir ve son işçinin verimliliği ile ürün fiyatının çarpımına eşittir. II. Marjinal ürün değeri (VMP), ilave işçinin istihdamı ile firmanın para birimi cinsinden sağladığı ekstra üretimi gösterir ve son işçinin verimliliği ile firmanın marjinal gelirinin çarpımına eşittir. III. Ürün piyasasında tam rekabetçi bir firma için emek talebi marjinal ürün gelirine ve marjinal ürün değerine eşit olacaktır. Marjinal ürün değeri ve marjinal ürün gelirine ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

I ve II

I ve III


5.Soru

Aşağıdaki durumların hangisinde iş aramanın fırsat maliyetlerinin daha düşük olması beklenir? 


İşsiz olup iş arayanlarda. 

Çalıştığı halde iş arayanlarda. 

Piyasada yeterince açık iş varsa. 

İşverenlerin iyi tanımlanamadığı durumlarda. 

Tam rekabetçi piyasalarda. 


6.Soru

Piyasayı temizleyen ücret oranı olarak da adlandırılan emek arz ve talebini eşitleyen ücret aşağıdakilerden hangi adla anılmaktadır?


Tek ücret kanunu

Ücret katılığı

Ücret fonu

Denge ücret

Etkin ücret


7.Soru

I. Emeğin ‘doğal’ ve ‘piyasa’ olmak üzere iki değeri söz konusudur. II. Emeğin piyasa değeri (piyasa ücreti) işçilerin geçimlerini sağlamaya ve hayatlarını devam ettirmeye yetecek olan fiyattır. III. Emeğin doğal değeri veya fiyatı (doğal ücret) diğer mallarda olduğu gibi arz ve talebin kesişmesi ile ortaya çıkan fiyatıdır. IV. “Ücretin Tunç Kanunu” adı verilen teori klasik iktisatçılardan Malthus’un Nüfus Teorisine dayanmaktadır. Ücretin Tunç Kanunu’ na ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve IV

I ve III

I ve II

II ve IV

II ve III


8.Soru

I. Emeğe olan talep azalır II. Emek talep eğrisi sola kayar III. Geçerli ücret düzeyinde talep fazlası meydana gelir IV. Emek piyasası, eskisine göre hem daha yüksek ücret hem de daha yüksek istihdam düzeyinde yeni bir dengeye gelir Diğer şeyler sabitken, bir mala olan talebin artması o malın üretildiği emek piyasasında yukarıda verilen sonuçlardan hangilerine yol açar?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


9.Soru

İstihdamda birbiri ile rekabet edemeyen gruplar olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 


Sahip oldukları beşeri sermaye türü ve stoku. 

Tam rekabet piyasası. 

Tam mobilite. 

Piyasa katman geçişliliği. 

Bilgilenme eksikliği. 


10.Soru

Bir futbol takımında oyuncuların ücretlerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


İşin riski

Bireysel yetenekler

Bireysel tercihler

Zaman tercihleri

Emek göçü


11.Soru

Bir emek piyasasına yurt dışından vasıfsız göçmen akımının olması durumunda diğer şeylerde bir değişme yokken daha çok beden gücüne dayanan mavi yakalı bir işe olan emek arzı bundan nasıl etkilenir?


O işin emek arz eğrisi üzerinde aşağıdan yukarıya doğru bir hareket olur

O işin emek arz eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru bir hareket olur

O işin emek arz eğrisi bütün olarak sola doğru kayar

O işin emek arz eğrisi bütün olarak sağa doğru kayar

Gelen işgücü vasıfsız olduğu için bir etki doğurmaz


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Azalan Verimler Kanunu"dur?


Son işe alınan işçinin toplam üründe sağladığı artışın parasal karşılığıdır.

Sermayenin maliyeti ve ücret oranı veri iken bir firmanın belirli bir miktardaki parasıyla (üretim bütçesi) satın alabileceği bütün farklı sermaye ve emek kombinasyonlarını gösterir.

Bir firmanın belirli bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren eğridir.

Üretim faktörlerinden birisi sabit tutulurken diğer faktörün miktarı arttırıldığında toplam üründeki

artışın bir noktadan sonra azalır.

Ücret oranındaki bir değişmeye bağlı olarak sermayenin emek yerine kullanılması nedeniyle emek talebinde meydana gelen değişmedir.


13.Soru

  • İşler ve işgücü homojendir ve çok sayıdadır
  • Şeffaflık ve emek hareketliliği tamdır
  • Sendikalar yoktur

Yukarıda özellikleri sayılan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?


Oligopol piyasa

Tam rekabetçi emek piyasası

Birincil piyasa

İkincil piyasa

Eksik rekabetçi emek piyasası


14.Soru

I-Tamamen negatif eğimli bir eğridir. II-Belirli bir ücret düzeyine kadar ikâme etkisi baskın olduğu için ücret arttığında çalışma süresi de artar.  III-Hemen hemen herkes için geriye kıvrımlıdır. Yukarıda bireysel emek arz eğrisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


15.Soru

Aşağıdai ücret farklılıklarından hangisi işlerin heterojenlğinden kaynaklanmaz?


Telafi edici ücret farklılığı

İşlerin beceri gereklerinin farklı olması

Etkin ücret ödemelerinden kaynaklanan farklılıklar

Bireylerin zaman tercihlerindeki farklılıklar

İşverenenin ayrımcılık yapma eğiliminde olması


16.Soru

Ücret Fonu Teorisi'nin oluşmasını sağlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 


James Mill

Ferdinand Laselle

David Ricardo

John Stuart Mill

Adam Smith


17.Soru

Ücret sabitken gelir değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkiye ne ad verilir?


İkâme etkisi

Bütçe kısıtı

Dışlama etkisi

Gelir etkisi

Fayda etkisi


18.Soru

Çalışanın potansiyel verimlilik düzeyinde her zaman bir risk söz konusu olduğundan işverenin bu maliyeti minimize etmek amacıyla kullandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 


Eleme yaklaşımı

Piyasa yaklaşımı

Serbestlik yaklaşımı

Öncelikli yaklaşım

Değerlendirme yaklaşımı 


19.Soru

İşgücü işlerin ücret dışı yönlerine bakış açılarının yanısıra ‘zaman tercihi’ bakımından da birbirinden farklı özellikte olabilir. Zaman tercihi bakımından insanlar kaça ayrılır?


3

1

5

2

4


20.Soru

I. İşçi sayısının artması

II. İşçilerin ücret dışı yönleri

III. Ücret dışı gelir

Yukarıdakilerden hangileri emek arzını etkileyen ücret dışı unsurlardandır?


I, II ve III

II ve III

Yalnız III

Yalnız II

Yalnız I