Ceza Hukukuna Giriş Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhattabın suratına yumruk atan kişi örneğinde suçun konusu ve mağduru doğru olarak verilmiştir.


Yumruk atılan surat- muhattap kişi
Yumruk- yumruk atan kişi
Yumruk atılan surat- yumruk atan kişi
Yumruk - muhattap kişi
İsnat- yumruk atan kişi

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hapis cezasının infazı aşamasında uygulama kabiliyeti bulunan kurumlardandır?


Uzlaşma

kamu davasının açılmasının ertelenmesi

adlı para cezasına hükmetme

ön ödeme

koşullu salıverilme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öldürme yönünde henüz düşüncesi olmayan bir kişiye bir diğerini öldürme konusunda karar verdiren kişiye verilen isimdir?


Fail
Azmettirici
Şerik
İştirak
Suça yardım

4.Soru

Öldürme fiilini hukuka uygun hâle getiren neden aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Kişinin öldürme fiilini suç olarak bilmemesi.

Olası kast

Kusurluluk hali

Meşru müdafaa

İhmal


5.Soru

Ayhan'ı öldürmek isterken, Ayhan'ın arkasından geçmekte olan Bilal'i öldüren Cengiz'in Ayhan'a karşı cezai sorumluluğu hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Kasten öldürmeye teşebbüs

Tamamlanmış kasten öldürme

Tamamlanmış kasten yaralama

Kasten yaralamaya teşebbüs 

Ayhan'a yönelik fiilinde cezai sorumluluğu yoktur. 


6.Soru

Aşağıdaki cezalardan hangisi Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suça uygulanabilecek yaptırımlardan birisi değildir? 


Adli para cezası

Süreli hapis cezası

Müebbet hapis cezası

Ağırlaştırılmış müebbet cezası

İdam cezası


7.Soru

I. Ağırlaştırılmış hapis cezası

II. Müebbet hapis cezası

III. Süreli hapis cezası

IV. İndirimli hapis cezası

Yukarıdakilerden hangileri hapis cezası türlerindendir?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Hepsi


8.Soru

A, B'ye ait olan ceketi kendisinin sanarak almıştır. A'nın cezai sorumluluğu hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Hata hükümleri gereğince cezai sorumluluğu yoktur. 

Mala zarar verme

Hırsızlık 

Hırsızlığa teşebbüs

Dolandırıcılık


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakkında hırsızlık suçunda cezada arttırım yapılmasını gerektiren hallerden değildir?


Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşyahakkında

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya
da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında

Hâlkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış
veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında

Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya
hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin az olması hakkında


10.Soru

Koşullu salıverilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ceza infaz kurumunda cezasını çekmekte olan mahkûmun, mahkûm olduğu cezanın süresi tamamlanmadan ceza infaz kurumunun dışına çıkarılmasına imkân tanıyan kuruma koşullu salıverilme denilmektedir.

Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün on beş yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.

Tazyik hapsi bakımından da koşullu salıverilme mümkündür.

Koşullu salıverilme için, ceza infaz kurumundaki infaz süresinin iyi halli olarak geçirilmiş olması gerekmektedir.

Koşullu salıverilen hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanabilir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "mala zarar verme" suçuna örnek teşkil edecek eylemlerden biri değildir?


Yıkma

Tahrip etme

Çalma

Yok etme

Kirletme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçu bakımından cezada artırım yapılmasını gerektiren nitelikli hallerden değildir?


Üstsoya karşı işlenmesi

Yakarak işlenmesi

Dikili ağaç hakkında işlenmesi 

Patlayıcı madde kullanarak işlenmesi

Taşkına neden olmak suretiyle işlenmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yağma suçunun cezasında indirim yapılmasını gerektiren bir nedendir?


Suçun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı

Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi

Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi

Gündüz vaktinde işlenmesi

Fail açıkça tanınabilir bir haldeyken işlenmesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yağma suçunun cezasında indirim yapılmasını gerektiren nitelikli hallerden biridir?


Yağma suçunun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi

Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi

Gece vaktinde işlenmesi

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle işlenmesi


15.Soru

Hırsızlık suçunun konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hırsızlık suçunun konusunu “taşınır mal” oluşturmaktadır.

Maddi bir varlığı olmayan hak ve hizmetler hırsızlık suçuna konu olamaz.

Sahipli hayvanlar, hukuk düzeni bakımından mal olarak kabul edilmedikleri için hırsızlık suçunun konusunu oluşturmaz.

Ekonomik bir değer taşıyan elektirik enerjisi, hırsızlık suçunun değil karşılıksız yaralanma suçunun konusunu oluşturabilir.

Sahipsiz mallar hırsızlık suçunun konusunu oluşturmaz.


16.Soru

B, hastanede bitkisel hayatta yatmakta ve doktorlar tarafından hiç bir şekilde yaşama şansının olmadığı, bir aya kalmaz öleceği ifade edilmektedir. B'nin kan davalısı A, B'yi bizzat kendisi öldürmek istediği için hastaneye giderek hasmını silahla vurarak öldürmüştür. Bu takdirde A'nın fiilinin sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?


A kasten öldürme suçu nedeniyle sorumludur

B'nin yaşama kabiliyeti olmadığından, A'nın sorumluluğu bulunmamaktadır

A, taksirle öldürme fiili nedeniyle sorumludur

A, taksirle yaralama fiili nedeniyle sorumludur

B'nin bitkisel hayatta olması A'nın sorumluluğunu azaltır


17.Soru

Rüşvet anlaşmasının yapılması suçunun türü aşağıdakilerden hangisidir?


Teşebbüs suçu

Sapma suçu

Zincirleme suç

Mütemadi suç

Kesintisiz suç


18.Soru

Kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az yirmi yıldan fazla olmamak üzere uygulanan hapis cezası aşağıdakilerden hangisidir?


kısa süreli hapis cezası

müebbet hapis cezası

güvenlik tedbiri

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

süreli hapis cezası


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçu cezasında artırım yapılmasını gerektiren nitelikli hallerden biri değildir?


Hâlkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında

Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak

Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle yahut da kilitlenmesini engellemek suretiyle

Suçun malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi


20.Soru

Belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan kişinin bir başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesine ne ad verilir?


Müşterek faillik

Dolaylı faillik 

Azmettirme 

Manevi yardım 

Maddi yardım