Çocuk Gelişiminde Program Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Zihin yetersizliği olan bireyler
II. Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan bireyler
III. Üstün yetenekli çocuklar
IV. Travmatik beyin yaralanması geçiren bireyler
Yukarıdakilerden hangileri özel gereksinimli bireyler grubunda yer almaktadır?


I-II-III

I- II-IV

I- III-IV

II-III-IV

I-II-III- IV


2.Soru

Ahmet öğretmen 3 yaşındaki bir öğrencisine yemek yeme ve tuvalet becerisi kazandırmak ile ilgili program araştırırken Küçük Adımlar Eğitim Programı'nı fark etmiş ve eğitimine katılmıştır. Ahmet öğretmen bu becerileri kazandırmak için programdaki kitaplardan hangisine bakacaktır?


Küçük Kas Becerileri

Büyük Kas Becerileri

Alıcı Dil Becerileri

Kişisel ve Toplumsal Beceriler

İletişim Becerileri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi MEB 0-36 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı'nın amacında belirtilen gelişim alanlarından biri değildir?


Psiko-motor alan

Sosyal alan

Duygusal alan

Ahlak alanı

Bilişsel alan


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile destek hizmetlerinin dayandığı temel yaklaşımdır?


Bilişsel yaklaşım

Davranışçı yaklaşım

Duyuşsal yaklaşım

Ekolojik yaklaşım

Nörofizyolozik yaklaşım


5.Soru

Okul öncesi dönemindeki çocuklar için kurum merkezli eğitim verilmeye ilk olarak hangi nedenden dolayı başlanmıştır?


Çocukları okula hazırlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması ihtiyacı

Çocukların oyun oynayabilmeleri için bir yer bulunması ihtiyacı

Çalışan annelerin çocuklarını güvenli bir yere bırakma ihtiyacı

Çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor ve sosyal alanlarda gelişimlerinin sağlanması ihtiyacı

Çocukların özbakım becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacı


6.Soru

Ayşe öğretmen aile görüşmesinde aileden aldığı bilgiler ışığında çocuk için bir program geliştirmiştir. Ertesi hafta seçtiği amaçlar doğrultusunda çalışırken çocuk için bu amaçların hiç de uygun olmadığını görmüştür. Ayşe öğretmen çocuk için amaç belirlerken ne yapmalıydı?


Standart bir programın amaçlarını kullanmak

Aileden bilgi alırken birkaç kez sormak

Çocuğu gelişimini öğretmenin değerlendirmesi

Çocuğun kardeşlerine sormak

Aynı yaş grubundaki başka bir öğrencinin  programını kullanmak


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel programların amaçları arasında yer almaktadır?


Çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, yaratıcılık ve bilişsel özelliklerle ilgili yeteneklerinin geliştirilmesi

Çocukların temel alışkanlıkları kazanmaları için gün içindeki rutin etkinliklere yer verilmesi

Çocukların daha sonraki yaşamlarında kendine güvenli, sosyal sorumluluk sahibi bir yetişkin olmalarının sağlanması

Çocukların okul öncesi yıllarda gelişimlerinin her alanında ilerlemelerinin desteklenmesi

Çocukların potansiyelin en üst düzeye kadar gelişimini desteklenmesi


8.Soru

Aşağıdaki risk gruplarındaki çocukların hangisinin okula devamsızlıkları diğerlerine göre daha fazladır?


Ailesi düşük gelirli

Süreğen hastalığı olan

Prematüre doğan

Evde fiziksel şiddet gören

Beslenme gereksinimleri karşılanmayan


9.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi bireyselleştirilmiş eğitim programı dosyasında yer alan başlıklardan değildir?


Öğrenciye ilişkin kimlik bilgileri

BEP geliştirme üyeleri

Öğrenci tanıma kartı

Ailenin ekonomik durumu

Eğitsel performans


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir okulöncesi eğitim kurumunda uygulanan eğitim programının temel amaçlarından biri değildir?


Kuruma devam eden çocukların eğlenceli ve iyi bir gün geçirmesi

Çocukların çeşitli öğrenme deneyimleri yaşayarak mutlu bir biçimde okuldan ayrılması

Çocukların sosyoekonomik etkenlerden dolayı sahip oldukları dezavantajların ortadan kaldırılması

Çocukların bakımıyla ilgilenilerek annelerin iş yaşamına daha fazla katılmalarına yardımcı olunması

Çocuklara ileride kullanacakları temel becerilerin kazandırarak ilkokula hazırlanmaları


11.Soru

Anne-babalara yaparak yaşayarak öğrenme, tartışılan konuları hemen uygulama olanağını sağlayan, daha çok bireysel çalışmaya fırsat veren uygulamalar aşağıdakilerden hangisidir?


Oyun grupları ile destekleme

Online eğitim programları

Aileler için aylık seminerler

Çocuk merkezli uygulama

Ev ziyaretleri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli gelişimsel destek programlarından biri olan uzaktan öğretimin amaçlarından biri değildir?


Okuldan geri kalmayı önlemek

Çocukları gelişimsel açıdan incelemek

Öğretmen, arkadaş ve diğer hasta çocuklarla iletişimi sağlama

Nitelikli zaman geçirmeyi sağlama

Çocukların dikkatini hastalıkları yerine teknolojiye çekmek


13.Soru

Çocukların ancak zengin uyaranların olduğu, özgür bir ortamda, kendi kendilerine keşfetme yoluyla en iyi biçimde öğrenebilecekleri ve kişisel disiplinlerini geliştirebilecekleri felsefesinden hareket eden gelişimsel destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı

Montessori Programı

Portage Projesi

Bolivya Çocuk Gelişim Programı

Öğretmen Olarak Aileler Programı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek odaklı programlardan biridir?


Erken Çocukluk Eğitimi

Yetişkin Merkezli Programlar

Aile Eğitimi

Mesleki ve Okur-Yazarlık

Çift (İki) Kuşağa Yönelik Programlar


15.Soru

Ekolojik sistem teorisinin temelini oluşturan, erken müdahale yaklaşımının temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?


Önleme

Geliştirme

Sorun çözme

Eksiklik

Çevresel değişiklik


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu'na göre "Özel eğitime erken başlamak esastır" ilkesinin ilk kez yasal dayanaklarının oluştuğu yıldır?


1983

1990

1995

2005

2009


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bebeklerin öncelikli ihtiyaçları arasında değildir?


Beslenme

Uyku

Oyun

Görsel ve işitsel uyaranlar

Yabancı dil eğitimi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “bireyin yetersizlik yüzünden yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel etmenlere bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumunda kalması” şeklinde tanımlanmaktadır?


Yetersizlik

Zedelenme

Bozukluk

Engel

Bozulma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli gelişimsel programlarında görevli meslek gruplarından biri değildir?


Fizyoterapist

Sınıf/özel eğitim öğretmeni

Sosyolog

Hemşire

Çocuk gelişim uzmanı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Poster'a (1995) göre eğitim programının amaç ve işlevine göre yapılan bir sınıflandırmada yer alan bir tür değildir?


İşe vuruk

Örtük

Öğretisiz

Resmi

Yönlendirilmiş