Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ülkemizde, engelli bireylerin yaşadıkları sorunların başında hangisi gelmektedir?


İş bulma

Eğitim

Erişilebilirlik

Rehabilitasyon

Duygusal sorunlar


2.Soru

Çölyak hastalığına ilişkin olarak, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Yaşam boyu glutensiz beslenme gereklidir.

Buğday, arpa ve çavdar besin tedavisinden tamamen çıkartılır.

Etiket okuma alışkanlığı kazanılması özellikle önemlidir.

Sebze ve meyvelerin bir kısmı bu kişilere yasaktır.

Tuzlu ve soslu kuruyemişler sakıncalı ürünler arasında yer alır.


3.Soru

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.” İbaresi Anayasanın hangi maddesinde yer almaktadır?


41. madde

42.madde

49. madde

60.madde

61. madde


4.Soru

I-Tüpü aç ve parmağına bir miktar krem sık

II- Tüylü bölgelere kremi sür

III- Süngeri ıslat ve tüylü bölgeleri sil

IV- 5 dk bekle

V-Kolunu dirseğin baş hizasına gelinceye kadar kaldır

VI- Plastik spatulayla kremi sıyır

Yukarıda karışık bir sırada verilmiş olan krem tüy dökücüyle kol altı tüy temizliğinin öğretim basamakları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir ? 


I- II- III- IV- V- VI

I-V- II- IV- VI- III

V-III-II-I- IV- VI

I-V-IV-II-III-IV

VI-IV-III-I-II-V


5.Soru

4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki iş yerlerinin engelli çalıştırma zorunluluğu: “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde ............. , kamu iş yerlerinde ise ........ ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


yüzde beş engelli-yüzde on engelli

yüzde üç engelli-yüzde dört engelli

yüzde on engelli-yüzde on iki engelli

yüzde on beş engelli-yüzde on engelli

yüzde yirmi engelli-yüzde kırk engelli


6.Soru

573 sayılı KHK’nin ikinci kısmının “Eğitim Ortamları” başlıklı bölümünde aşağıdaki maddelerden hangisi yer almaz?


Kaynaştırma

Değerlendirme

Özel eğitim desteği

Özel eğitim okullarında eğitim

Okul öncesi eğitim


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinirle ilgili fiziksel yetersizliklerden bir tanesidir?


Rett sendromu

Çocuk felci

Hemofili

Ateşli romatizma

Kistik fibrozis


8.Soru

İnsan gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Bireyin yaşama uyum sağlamasında en önemli gelişim dönemi erken çocukluk dönemidir.

Erken çocukluk dönemi veya 0 ile 6 yaş arası insanın öğrenmeye en fazla açık olduğu dönemdir. 

İnsan gelişimi, döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden büyüme ve olgunlaşma sürecidir.

Gelişim sürecinde yaşanan olumsuzluklar sonucunda çocuklarda gelişimsel bozukluklar görülebilmektedir.

Erken çocukluk döneminde yaşanan gelişimsel problemler sonraki dönemlerde telafi edilebilir.


9.Soru

I.Düşük doğum ağırlığı II.Prematüre doğum III. Alkol kullanma IV. Kalıtım V.Gen anormallikleri Yukarıda verilen  gelişimsel geriliğin nedenlerinden hangileri doğum öncesi nedenler arasındadır ?


I ve II

I ve III

I,II, III

IV ve V

III, IV, V


10.Soru

............. sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 06.06.1997 tarihli ve
23011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve yetersizliği olan bireylere sunulacak eğitim hizmetlerine dayanak oluşturmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


573

682

1083

1254

3339


11.Soru

Aşağıdaki tarama envanterirlerin hangisi uygun bir ortamda oluşturulan gelişimsel oyunlar sırasında çocuğun gözlemlenerek değerlendirilmesi, testin uygulanması ve gerekli olan durumlarda aileden bilgi alınması yolu ile gerçekleştirilmektedir? 


Ankara Gelişim Tarama Envanteri-(AGTE)

Vineland Uyum Davranış Ölçeği-(VUDÖ)

Küçük Adımlar

Denver II

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı-(GEÇDA)


12.Soru

Yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren ve vücutta açlığa benzer bir mekanizma oluşturan beslenme tedavisine ne ad verilir?


Sağlıklı beslenme tabağı

İnsilün

Kazein veya gluten diyeti

Opioid

Ketojenik diyet


13.Soru

Bireyin yaşama uyum sağlamasında en önemli gelişim dönemi hangisidir?


Doğum Öncesi Dönem

Erken Çocukluk Dönemi

İkinci Çocukluk Dönemi

Ergenlik Dönemi

Ön Erinlik Dönemi


14.Soru

5378 sayılı engelliler kanununa göre "Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde engellilerin, ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması esastır."

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Engellilere ilişkin kanunlar hazırlanırken ailelerin görüşleri alınır.

Engellilere ilişkin kanunlar hazırlanırken sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınır.

Engellilere ilişkin kanunlar hazırlanırken engellerin fikrinden daha çok ailelerin fikri önemsenir.

Engellilerin görüş ve önerileri önemlidir.

Ailenin engellilerin her türlü sorun ve çözümlerinde yer alması önemlidir.


15.Soru

Aşağıdaki anayasa maddelerinden hangisi ile devlet yetersizliği olan bireylerin eğitim ve öğretimlerinin onların gereksinimlerine göre düzenlenmesi konusunda gerekli önlemleri alacağını belirtmiştir?


52.madde

62.madde

39.madde

51.madde

42.madde


16.Soru

Zeka gelişiminde duyu devin dönemi olarak adlandırılan dönem Freud'un aşağıdaki psikoseksüel gelişim dönemlerinden hangisine denk gelmektedir?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Gizil dönem

Genital dönem


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, çocuklara uygulanabilecek tanılayıcı testlerden biridir?

I. Ankara Gelişim Tarama Envanteri

II. Peabody Resim Kelime Testi

III. Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası nedenlere örnek olarak gösterilebilir?


Oksijensiz kalma

Zor doğum

Düşük doğum ağırlığı

Gebelikte radyasyona maruz kalma

Çocuk ihmali


19.Soru

Beslenme problemlerinin en sık görüldüğü zihinsel yetersizlik grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Angelman sendromu

Frajil X sendromu

Heller sendromu

 Cri du Chat sendromu

Down sendromu


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 4.maddesinde yer alan ilkelerden biri değildir?


Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

Özel eğitime erken başlamak esastır.

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden
mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.

Özel eğitim hizmetleri sadece özel eğitimciler tarafından verilir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin,eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç,
muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.