Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlk kez 1910 yılında Herrick tarafından tanımlanan, hastalığın merkezi Afrika olmakla birlikte göçler ile tüm dünyaya yayılım gerçekleşen, Türkiye’de en sık görülen hemoglobin tipi hemoglobin S olan hastalık aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Kanser

Romatoid artrit

Ateşli romatizma

Hemofili

Orak hücreli anemi


2.Soru

Zeka testlerinin uygulanmasında alt sınır aşağıdakilerden hangisidir?


6 yaş

3 yaş

8 yaş

9 yaş

11 yaş


3.Soru

Özel sektörde zorunlu olarak engelli işçi çalıştırma oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


%5

%10

%3

%7

%20


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çölyak hastası için güvenli besinler arasında yer alır?


Sirke 

Et

İrmik

Puding 

Sakız


5.Soru

Resmi Gazete’de yayınlanan Torba Yasa ile (10 Şubat 2016/ 6663 sayılı Kanun); engelli çocuğu olan annelere tanınan yarı zamanlı çalışma hakkının koşulları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Doğumdan sonra 6 ay geçmemiş olması şartıyla 6 ay yarı zamanlı çalışma hakkı-tam maaş

Doğumdan sonra 18 ay geçmemiş olması şartıyla 18 ay yarı zamanlı çalışma hakkı-yarım maaş

Doğumdan sonra 12 ay geçmemiş olması şartıyla 12 ay yarı zamanlı çalışma hakkı-tam maaş

Doğumdan sonra 24 ay geçmemiş olması şartıyla 12 ay yarı zamanlı çalışma hakkı-tam maaş

Doğumdan sonra 9 ay geçmemiş olması şartıyla 9 ay yarı zamanlı çalışma hakkı-tam maaş


6.Soru

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Altıncı ilkesi aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?


Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür

Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç,
muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir

Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş, eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır

Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır

Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2005 yılında yürürlüğe giren kanunda yer alan, özel gereksinimli bireylerin destek hizmetleri alırken uyulması gereken temel kurallardan biri değildir?


Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır.

Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.

Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır

Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır.

Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde İçişleri Bakanlığının görüşü alınır.


8.Soru

Cinsel kimliğe ilişkin toplumsal rollerin gözlemlenerek taklit ve model alma yoluyla geliştirildiği bir dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Anal Dönem

Fallik Dönem

Genital Dönem

Oral Dönem

Gizil (Latent) Dönem


9.Soru

Gelişimsel yetersizlik türlerinden hangisi en eski ve tanımı  en tartışmalı  olan yetersizlik türüdür ?


Zihinsel yetersizlik

Otizm spektrum bozukluğu

Fiziksel yetersizlik

Serebral palsi

Disleksi


10.Soru

Aşağıdaki yetersizlik türlerinden hangisi diğerlerine göre farklıdır? 


Serebral palsi

Spina bifida

 Multiple skleroz

 Rett sendromu

Down sendromu


11.Soru

Tıbbi/psikolojik sınıflandırmaya göre, zeka bölümü puanı 45 olan bir birey aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisinde yer alır?


Zihinsel yetersizliğe sahip değil

Hafif düzey zihinsel yetersizlik

Orta düzey zihinsel yetersizlik

Ağır düzey zihinsel yetersizlik

Çok ağır düzey zihinsel yetersizlik


12.Soru

Gelişimsel geriliğin nedenleri doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası nedenler olarak sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel geriliğin doğum öncesi nedenleri arasında sayılır?


Kalıtsal nedenler

Düşük doğum ağırlığı

Kafa travması

Boğulma

Uygun olmayan çevresel koşullar


13.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin resmi ve yatılı-gündüzlü bakım merkezlerinden yararlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?


Engel oranı %50 ve üzeri olarak belirtilen Engelli Sağlık Kurulu Raporu

Engel oranı %30 ve üzeri, ağır engelli bölümünde “HAYIR” yazan Engelli Sağlık Kurulu Raporu

Engel oranı %50 ve üzeri, ağır engelli bölümünde “EVET” yazan Engelli Sağlık Kurulu Raporu  

Tam teşekküllü bir hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu ve ailenin beyanı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan engellilik durum belgesi


14.Soru

Hazır çeşniler, maltlı içkiler, galeta unu eklenmiş yiyecekler,  tuzlu ve soslu kuruyemişler hangi hastalığa sahip bireylerin dikkat etmesi gereken besinlerdir?


Epilepsi

Obezite

Çölyak

Konstipasyon

Gastroözafageal Reflü


15.Soru

Belirtileri erken çocuklukta başlayan, karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar, sınırlı ilgi alanları ve kısıtlı işlevsellik ile kendini gösteren, etkileri yaşam boyu devam eden nöro-gelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Serebral Palsi

Down Sendromu

Otistik spektrum bozukluğu

Zihin engeli

Dil bozukluğu


16.Soru

Normal gelişim basamaklarını takiben erken nörolojik gerileme belirtileri ile tanınan ve kızlarda görülen nörogelişimsel bir yetersizlik olan bilişsel, sözel, ince ve kaba motor yetiler ile iletişimin kaybı, nöbetlerin eşlik ettiği genetik bir hastalık verilenlerden hangisidir ?


Rett Sendorumu

Serebral Palsi

Otizm Spektrum Bozukluğu

Zihinsel Yetersizlik

Ateşli Romatizma


17.Soru

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bireysel eğitim için kaç seans olması gerekmektedir?


10 seans

2 seans

6 seans

5 seans

20 seans


18.Soru

Yetersizlik türleri içerisinde en eski ve tanımı en tartışmalı olan yetersizlik türü seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Zihinsel yetersizlik

Fiziksel yetersizlik

Motor yetersizlik

Otizm spektrum bozukluğu

Down sendromu


19.Soru

  1. Mekânsal mahremiyet
  2. Kişi mahremiyeti 
  3. Cinsel mahremiyet
  4. Bilgi mahremiyeti

Yukarıdakilerden hangileri mahremiyet kavramının özelliklerindendir?


I ve III

II ve III

I, II, IV

I, III, IV

I, II, III


20.Soru

Aşağıda yer alan zihinsel yetersizlik düzeyi ve zekâ bölümü puanı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik – 50-55’den yaklaşık 70’e

Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik -20-25’den aşağıya

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik- 35-40’dan 50-55’e

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik- 20-25’den 35-40’a

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik- 20-25’den aşağıya