Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"0-72 ay arasındaki çocukların bireysel özelliklerinin ve bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişimlerinin, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda ve ilköğretime hazırlanma açısından yolunda gitmemesi" durumuna ne ad verilir?


Otizm spektrum bozukluğu

Gelişimsel yetersizlik

İşitme yetersizliği

Görme yetersizliği

Öğrenme güçlüğü


2.Soru

Gelişimsel yetersizlik türleri sınıflandırılmasına göre aşağıdaki fiziksel yetersizlik türlerinden hangisi diğerlerinden farklı değerlendirilir?


Serebral palsi

Spina bifida

Çocuk felci

Mul­tiple skleroz

Romatoid artrit


3.Soru

Gelişimsel geriliğe karşı alınabilecek en etkili önlem aşağıdakilerden hangisidir?

 


Yoğun eğitimin sağlanması

 

Çocuğun var olan potansiyelinin belirlenmesi

 

Değerlendirmelerin uygun koşullarda yapılması

 

Değerlendirmelerin farklı uzmanlar tarafından yapılması

 

Erken dönemde tanılanması

 


4.Soru

I. Psikiyatrik değerlendirmelere en çok başvuran grup, gelişimsel gerilik şüphesi ile yönlendirilen gruptur.
II. Öğretmenler sıklıkla, davranış problemi gösteren öğrencilerin gelişimsel olarak geride olduğunu düşünmektedir.
III. Çocuklara zeka testi 4 yaşından itibaren uygulanabilmektedir.
IV. Gelişimsel değerlendirme için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış ölçme araçları kullanılmalıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

III ve IV

I ve IV

II ve IV


5.Soru

Kamuda ve özel sektörde .............. oranında engelli işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


%1

%2

%3

%5

%7


6.Soru

Doğal gelişim gösteren çocuklarımıza cinsel gelişimle ilgili öğretilmesi gereken izin alma-izin verme davranışı hangi yaş aralığında kazandırılmalıdır?


2-4 yaş

4-6 yaş

6-8 yaş

8-10 yaş

10-12 yaş


7.Soru

Posa içeriği yüksek olduğu için hem tokluk hem de sindirim sistemi hareketlerini düzenleyen besin ürünleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Meyveler

Süt ürünleri

Sebzeler

Tam tahıllı ürünler

Yağlı tohumlar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yetersizliği olan bireylerin haklarını düzenleyen anayasa maddelerinden biridir?


32

40

47

50

65


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan çocukların beden temizliği konusunda öğretilmesi gereken konular arasında yer almaz? 


El ve tırnak temizliği

Diş fırçalama

Yüz yıkama 

Duş alma

Çamaşır değiştirme


10.Soru

Bir kişinin, yoğun mukus salgısının zamanla solunum yollarını daraltmasına bağlı olarak nefes almada zorluk, pankreatik yetmezlik nedeni ile yağ ve protein emiliminde güçlük yaşaması sonucu kişide vitamin eksikliğine, kilo alamama ve büyüme geriliğine neden olan genetik temelli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Epilepsi

Ateşli romatizma

Şeker hastalığı

Kistik fibrozis

Hemofili


11.Soru

I. 573 sayılı KHK

II. 5378 sayılı Engelliler Kanunu

III. 657 sayılı Memurlar Kanunu

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik kanunlardır?


Yalnız II

Yalnız III

Yalnız I

I ve II

I, II ve III


12.Soru

Serebral palsisi olan çocuklarda beslenme oral yolla tam olarak sağlanamamaktadır. Bu durumda önerilebilen yöntemler hangileridir?


Hiperglisemi ve Gastrostomi 

Gastrostomi ve Jejunostomi

Hiperglisemi ve Jejunostomi

Gastroözofageami ve Hiperglisemi

Gastroözofageami ve Gastrostomi


13.Soru

Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan ve bireyin dış salgı bezlerinin yer aldığı organları (pankreas, ince bağırsak, akciğer gibi) tuttuğu için organların salgılarında değişiklikler görüldüğü kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 


Kistik fibrozis

Epilepsi

Tip 1 diyabet

Obezite

Serebral Palsi


14.Soru

Freud’a göre kişiliği oluşturan ego hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?


Doğuştan getirilir.

Akılcıdır.

Kişiliğin karar organıdır.

İdin isteklerini ertelemeye çalışır.

Hoş olmayanlardan uzak durmaya çalışır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailenin korunması ve çocuk hakları üzerine düzenlenen anayasa maddesidir?


41.madde

42.madde

49.madde

50.madde

60.madde


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her bireyin ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğesi miktarını belirleyen faktörlerden değildir?


Yaş

Cinsiyet

Vücut ağırlığı

Boy

Fiziksel aktivite düzeyi


17.Soru

“................sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” un yürürlüğe girmesiyle birlikte; hiçbir sosyal güvencesi ve geliri bulunmayan engellilere üç aylık dönemler hâlinde engel oranlarına göre farklı miktarlarda maaş bağlanmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


682

774

1089

2022

3339


18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelişimsel geriliğe yol açan doğum sırası nedenler arasındadır?


Gebelikte radyasyona, cıva ve kurşun gibi ağır metallere uzun süreli maruz kalma

Kromozomal bozukluklar

Zehirlenmeler

Bulaşıcı hastalıklar

Prematüre doğum


19.Soru

Gelişim yetersizliklerin bakım ve rehabilitasyonu, birden fazla kamu kurum ve kuruluşunun yetki ve sorumluluğuna giren hizmetleri içermektedir. Bu nedenle bu konudaki düzenleyici hükümler içeren farklı yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu yasal düzenlemeler içinde en kapsayıcı olanlar,...................
yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ................
 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu’dur.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


1983-1998

1986-1996

1997-2005

1998-2007

2000-2002


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel geriliğin değerlendirilmesinde dikkat edilecek durumlardan biri değildir?


Değerlendirmeler, bireyin sağlık problemlerinin olmadığı bir dönemde yapılmalıdır.

Değerlendirmeler, farklı alan uzmanlarından oluşan ekip tarafından yapılmalıdır.

Gelişim gerilik bakımından riskli bulunan bebekler, takip altında tutulmalıdır.

Değerlendirmelerde, bireyin bulunduğu gelişim basamağı yerine biyolojik yaşı dikkate alınmalıdır.

Değerlendirmelerde, akranlarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak karşılaştırma yapılmalıdır.