Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel geriliğin  prenatal nedenleri arasında yer almamaktadır?


Kromozomal bozukluklar 

Gen anormallikleri

Düşük doğum ağırlığı

Doğum öncesi annenin geçirdiği hastalıklar

Gebelikte annenin radyasyona maruz kalması


2.Soru

  1. Peabody Resim Kelime Testi
  2. AGTE
  3. Denver II Testi
  4. Gessell Testi
  5. Bayley Testi
  6. GEÇTA

Yukarıda yer alan testlerden hangisi ya da hangileri tanılama amaçlı kullanılmaktadır?


I-VI

I-III-VI

I-IV-V

II-VI

I-III-IV-V


3.Soru

  1. Yenilebilen hayvan ve bitki dokularına verilen isimdir.
  2. Vücudumuzun düzenli çalışması için gerekli olan besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral, su) vücuda alınması ve bir dizi metabolik işlem sonucunda uygun şekilde vücutta kullanılmasıdır.
  3. Vücudumuzun en iyi şekilde çalışması için besin ögelerinin uygun miktarlarda tüketilmesi anlamına gelmektedir.
  4. Alınan besin ögeleri ile ihtiyaç duyulan besin ögeleri arasındaki dengesizliği ifade eder.

Yukarıda verilen tanımların terimleri seçeneklerden hangisinde doğru bir sıralama ile verilmiştir?


Besin - Beslenme - Yeterli ve dengeli beslenme - Malnutrisyon

Besin - Beslenme - Malnutrisyon - Yeterli ve dengeli beslenme

Beslenme - Malnutrisyon - Yeterli ve dengeli beslenme - Besin

Malnutrisyon - Yeterli ve dengeli beslenme - Besin - Beslenme

Yeterli ve dengeli beslenme - Besin - Beslenme - Malnutrisyon 


4.Soru

İş yeri; mevzuatlarla belirtilen engelli sayısından daha fazla engelli çalıştırırsa veya çalışan engellilerin engel derecesi .............. fazla olursa veya herhangi bir kanuni yükümlülüğü olmamasına karşın engelli çalışanı varsa işveren tarafından ödenen sigorta priminin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


%10’dan

% 20’den

% 50’den

% 70’den

% 80’den


5.Soru

Seçeneklerin hangisi "5378 sayılı Engelliler Kanunu kapsamında" yer alan başlıklardan-bölümlerden bir değildir?


Ayrımcılık

Erişilebilirlik

Hizmet Sunumu

Bağımsızlık

Topluma Dahil Olma


6.Soru

Hangisi Otistik Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda besin seçimine ilişkin
sıklıkla karşılaşılan bazı durumlardan biri değildir?


Daha önce denenemedikleri yiyecekleri tadarken rahatsız olurlar (neofobi).

Ambalajlarını daha önceden bildikleri besinlere asla ilgi göstermezler.

Besinlerin hep aynı şekilde (aynı tabak vb.) sunulmasını isterler.

Yemek yedikleri ortamın çevresel faktörlerinden (ses, ışık vb.) çabuk etkilenirler.

Susadıklarının ve acıktıklarının farkında değilmiş gibi görünürler.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yutma güçlüğünün aşamalarından birisi değildir?


Oral hazırlık

Oral

Faringeal

Özo­fagal

Konstipasyon


8.Soru

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Altıncı ilkesi ile aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?


Özel eğitimin en az kısıtlayıcı ortamda düzenlenmesi

Özel eğitime erken başlamanın esas olduğu

Bireyselleştirilmiş eğitim planlarının geliştirilmesi ve uygulanması

Kaynaştırmanın ya da bütünleştirmenin yasal dayanağı

Ailelerin, özel eğitim sürecine aktif katılmalarının sağlanması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serebral palsili çocuklarda görülen oral motor fonksiyon bozukluklarına bağlı beslenme sorunlarındandır?


Salya akması

İshal

İnatçı dil itme refleksi

Kabızlık

Gastroözofageal reflü hastalığı


10.Soru

"Bir psikiyatri uzmanı kendisine değerlendirmeye gelen çocuğun zihinsel işlevlerini önemli ölçüde normalin altında bulmuş; uyumsal beceriler kapsamında da üç beceride belirli sınırlılıklar olduğunu gözlemlemiştir."

Bu uzmanın çocuğa "zihinsel yetersizlik" tanısı koyabilmesi için yukarıdakilerle birlikte aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı vardır?


Başka bir ölçüte ihtiyacı yoktur.

Dil gelişimini değerlendirmelidir.

Özbakım becerilerini değerlendirmelidir.

Bireyin 18 yaşın altında olup olmadığını öğrenmelidir.

Bireyin almış veya almakta olduğu eğitim düzeyini öğrenmelidir.


11.Soru

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. '' sözlerini içinde bulunduran anayasa maddesi hangisidir?


42

55

576

54

78


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5378 sayılı Engelliler Kanununu, 573 sayılı KHK'den farklı kılar?


Daha geç yayınlanmış olması

Kanun maddesi olması

Daha kapsamlı olması

Engelliliğin istismarının önlenmesinin yer alması

Özel eğitim hizmetinin garanti altına alınması


13.Soru

Vücudumuzun düzenli çalışması için gerekli olan besin ögelerinin vücuda alınması ve bir dizi metabolik işlem sonucunda uygun şekilde vücutta kullanılmasına ne ad verilir?


Beslenme

Tüketim

Sindirim

Dolaşım

Boşaltım


14.Soru

Aşağıdakilerden hanisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yetersizliği olan bireylerin temel haklarından biri olarak ele alınmıştır?


Eğitim ve öğretim hakkı

Seyahat etme hakkı

Mülk edinme hakkı

Seçme ve seçilme hakkı

Yaşama hakkı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden biri değildir?


Spina Bifida

Serabral Palsi

Çocuk Felci

Rett Sendromu

Multiple Skleroz


16.Soru

I. Güven çemberi çalışması için çocuğun eşleme becerisine sahip olması gerekir. 

II. Güven çemberi çalışması sezgisel dönemde yapılır. 

III. Çocuğun yetersizliğinin derecesine göre “tanıdık” kişi sayısı farklı sayıda belirlenebilir. 

Güven çemberi çalışması için yukarıdakilerden hangisi/hangileri söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


17.Soru

Bireyin bağışıklık sisteminin çökmesi ile ortaya çıkan hastalıklar kombinasyonu hangisi sağlıkla ilgili yetersizlikler kapsamında değerlendirilebilir? 


Şeker hastalığı

Astım

AIDS

Epilepsi

Kanser


18.Soru

Gelişimsel yetersizliklerin bakım ve rehabilitasyonu hakkında en kapsayıcı olan yasal düzenleme olan 573 sayılı KHK hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


1980

1990

1997

2005

2012


19.Soru

Mide içeriğinin yemek borusuna veya sindirim sisteminin daha yukarı kısımlarına geri gelmesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?


Diyare

Yutma güçlüğü

GÖRH

Çölyak

Besin alerjisi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5378 sayılı Engelliler Kanununun Engellilik durumu başlıklı beşinci maddesinde yer alır?


Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır. 

Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirler alınır


“Engellilerin toplumdan tecrit edilmeleri ve ayrı tutulmaları önlenir

Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri verilir

Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası temel yöntemler esas alınır