Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel geriliğin doğum öncesi nedenlerindendir?


Düşük doğum ağırlığı

Genetik faktörler

Çevre kirliliği

Kazalar

Oksijensiz kalma


2.Soru

"İlk uyarım alınan bölge ağızdır. Emme, çiğneme, ısırma çocuğun oral olarak ilk eylemleridir. Açlık ve susuzluk gibi gereksinimlerin anne memesiyle gideriliyor olması çocuğa hoşnutluk verir."

Yukarıdaki bilgiler Freud'un Gelişim Kuramı'nın hangi evresini açıklamaktadır?


Oral dönem

Fallik dönem

Anal dönem

Genital dönem

Gizil dönem


3.Soru

Özel eğitimin en temel ilkesi olan en az kısıtlayıcı ortam ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerektiği aşağıdakilerden hangisinde belirtilmektedir?


573 sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

5378 sayılı Engelliler Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


4.Soru

Türkiye Cumhuriyeti anayasasının hangi maddesi ailenin korunması ve çocuk hakları üzerinedir?


45. madde

41. madde

150. madde

8. madde

42. madde


5.Soru

Doğal gelişim gösteren çocukların yaşamları boyunca hangi ay veya yaş aralığında gelişim testiyaptırmaları önerilmemektedir?


0-6 ay

12-18 ay

2-3 yaş

5-6 yaş

8-10 yaş


6.Soru

Aşağıdaki araçlardan hangisi sağlıklı görünen çocukların olası sorunları yönünden taranması, gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptaması ve riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar vb.) izlemesi amacıyla kullanılmaktadır?


Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

Peabody Resim Kelime Testi

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Stanford Binet Zeka Testi


7.Soru

I-Kromozomal bozukluklar II-Alkol kullanımı III-Prematüre doğum IV-Kafa travması V-Annenin geçirdiği hastalıklar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişimsel geriliğin doğum öncesi nedenleri arasında yer almaktadır?


I

I-III

I-II-V

II-III-IV

II-IV-V


8.Soru

Neofobi aşağıdaki yetersizlik türlerinden hangisine sahip bireylerde besin seçimine yönelik sıklıkla karşılaşılan durumlardan biridir?


Serebral Palsi

Kistik Fibrozis

Down sendromu

Otizm spektrum bozukluğu

Zihinsel yetersizlik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde en sık kullanılan gelişim tarama testidir?


WISC-R

Denver II gelişim testi

Bayley değerlendirme ölçeği

GOBDÖ

Stanford-Binet testi


10.Soru

bedenin başkası tarafından görülmemesinin sağlanması ne anlama gelmektedir?


Gizlilik

Örtülülük

Dokunulmazlık

Saklanma

Kapalılık


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İhtiyaç nedeniyle de olsa sosyal paylaşım alanlarında cinsel organın açılmaması kuralını kapsar?


Dokunulmazlık

Yabancıyı Ayırt Etme

İzin Alma-İzin Verme

Örtülülük

Gizlilik


12.Soru

Zeka^ düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan zeka^ testleri kaç yaşından sonra uygulanabilmektedir?


3

4

5

6

7


13.Soru

Türkiye’de 0-6 yaş bebek ve çocukların psikolojik gelişimlerini nesnel olarak değerlendirmek için geliştirilmiş gelişim tarama envanteri aşağıdakilerden hangisidir?


GEÇDA

SDG

BG

PMG

AGTE


14.Soru

Yetersizliği olan bireyler için yapılan indirimlerden hangisi ilgili kurumların insiyatifi dahilinde gerçekleştirilmektedir?


Tıbbi, medikal ve eğitim araç gereçleri için KDV indirimleri

Müze ve ören yerleri giriş ücreti indirimleri

AÖF harç indirimi

Gümrük vergisi indirimi

Elektrik, su, doğalgaz ve GSM tarife indirimleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun temel belirtilerinden biri değildir?


İletişim becerilerinde yetersizlik

Yineleyici davranış örüntüleri

Fiziksel görünüşte farklılık

Sınırlı ilgi alanları

Karşılıklı sosyal etkileşimde yetersizlik


16.Soru

Amacı, özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları düzenlemek olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


2916 sayılı yönetmelik

2547 sayılı kanun

625 sayılı kanun

573 sayılı kanun hükmünde kararname

5378 sayılı kanun


17.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. Maddesinde özel gereksinimli bireylerin eğitim hakları konusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
  2. Yetersizliği olan bireylerin eğitim hakları anayasa tarafından güvence altını almıştır.
  3. Yetersizliği ya da özel eğitim gereksinimi olan bireyler için devlet tedbir alır.
  4. Devlet, özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
  5. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yetersizliği olan bireylere eğitim hakkı vermektedir.


II,III,V

I,II,III

1,II,III,IV

II,III,IV,V

III,IV, V


18.Soru

Belirtileri erken çocuklukta başlayan, karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar, sınırlı ilgi alanları ve kısıtlı işlevsellik ile kendini gösteren, etkileri yaşam boyu devam eden nöro-gelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Gelişimsel Gerilik

Öğrenme Güçlüğü

Otizm Spektrum Bozukluğu

Down Sendromu

Gelişimsel Yetersizlik


19.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. Maddesinde ailenin korunması ve çocuk hakları konusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Yalnız yetersizliği çocuklar devletin koruması altındadır.
  2. Devlet ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır.
  3. Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
  4. Her çocuk, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir
  5. Devlet, aile planlaması ile ilgili gerekli tedbirleri alır.


I,II,III,IV

II,III,IV,V

I,III,IV,V

Yalnız II

Yalnız IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cinsel gelişimde "mahremiyet" kavramının boyutlarından birisidir?


Gizil mahremiyet

Bilgi mahremiyeti

Zaman mahremiyeti

Kapalı mahremiyet

Sosyal mahremiyet