Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 15 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireyleri zeka bölümüne göre sınıflandırmanın dezavantajlarından biridir?


Farklı özellik gösteren bireyleri ayırmak

Bireylerin yapabildiklerine ilişkin sınırlı bilgiye sahip olmak

Bireylerin zeka bölümü puanlarına odaklanmak

Bireylerin eğitim programlarına yerleşmesini sağlamak

Bireyleri belirli bir kategoriye göre etiketlemek


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden biridir?


Çocuk felci

Kas hastalığı

Astım

Kol-bacak eksikliği

Ateşli romatizma


3.Soru

En az düzeydeki ipucu türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tam fiziksel ipucu

Kısmi fiziksel ipucu

Model ipucu

Görsel ipucu

Sözel ipucu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi romatoid artiritin tedavisinde etkili olan yöntemlerden birisi değildir?


İlaç tedavisi

Fizik tedavi

Psikolojik destek

Ameliyat

Organ nakli


5.Soru

..................., yetersizliği olan bireyin kişisel gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilmesi, günlük yaşamını sürdürmede herhangi bir alete ya da desteğe gereksinim duymaması, yaşamını bağımsız olarak ya da çok az bağımlı olarak sürdürebilmesi, tedavi ve eğitim desteği sağlandığında motor becerilerinin niteliğinin artma potansiyeline sahip olması, tedavi ve eğitim desteği sağlanmadığında ise motor becerilerinin niteliğinde gerileme ihtimalinin olması durumudur.  Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


Hafif derece fiziksel yetersizlik

Ortopedik yetersizlik

Orta derece fiziksel yetersizlik

Ağır derece fiziksel yetersizlik

Sağlıkla ilgili yetersizlik


6.Soru

Çocuk bir yaşını geçtiği halde aşağıdakilerden hangi davranışı yapmadığında otizm spektrum bozukluğundan söz edilebilir?


Basit cümleler kurmamak

Başkalarına gülümsememek

Hiçbir ortamda agulamamak

Adı söylendiğinde tepkisiz kalmak

Kendisine dokunulmasından kaçınmak


7.Soru

Çoğunlukla kızlarda görülen, genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özelliklerin görüldüğü ilerleyici sinir sistemi ile ilgili bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Spina Bifida 

Rett Sendromu

Serebral Palsi

Multiple Sklerozis

Travmatik Beyin Hasarı


8.Soru

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) nerede yayınlanmıştır? 


Resmi gazate

Televizyon

İnternet

Dergi

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi


9.Soru

Hangi zihinsel yetersizlik düzeyinde olan bireyler sembol öncesi dönem iletişim becerileri kullanmada ve anlamada yetersiz olabilirler?


Zihinsel yeterli 

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Az düzeyde zihinsel yetersizlik

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik


10.Soru

Engelli bireylerle ilgili ilk uluslararası bildirge olan “Özürlü Hakları Bildirgesi” kaç yılında ilan edilmiştir?


1970

1971

1972

1973

1974


11.Soru

I. Kavramsal

II. Sosyal

III. Pratik

IV. Mantık

Yukarıda verilenlerden hangileri uyumsal davranış alt başlıkları arasındadır ? 


I ve II

I ve III 

II ve III

I, II, III

II, III, IV


12.Soru

Ülkemizde zihinsel yetersizliği olan bireylerin zekâ bölümü puanlarının belirlenmesinde kullanılan testlere göre, ortalama zekâ düzeyine sahip bireylerin zekâ bölümü puanları  kaç olarak kabul edilmektedir?


55

60

65

70

75


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal uyumsal davranışlardan biridir?


Yasalara uyma

Yemek yeme

Okuma yazma becerileri

Harekat etme

Giyinme vb. beceriler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin sağlık sistemine dâhil edilmesi ve yararlanmasında engelleyici olabilecek unsurlardan birisi değildir?


Tecrübe yetersizliği bulunan sağlık ve bakım personelinin uygulamaları

Tecrübe yetersizliği bulunan sağlık ve bakım personelinin uygulamaları

Hastane veya bakım merkezinin çevresel şartlar ve fiziki koşullar açısından yetersiz olması

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin mevcut sınırlılıklarının olması

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere hizmetlerde çok zaman ayrılması 


15.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde OSB olan çocukların eğitimde işlevsel yaşam becerilerinin öğretilmesinin nedeni doğru olarak verilmiştir?


OSB olan çocukların eğitimlerde sık sık kriz geçirmesi

OSB olan çocukların günlük yaşamdaki becerileri kendiliğinden edinememesi

OSB olan çocukların tipik gelişim gösteren akranları ile iletişim kuramaması

OSB olan çocukların eğitiminde, eğitim sürecine ailenin de mutlaka katılması

OSB olan çocukların, OSB'ye ek bir engelinin daha  bulunması