Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda en sık karşılaşılan beslenme sorunu aşağıdakilerden hangisidir?


Besin seçimi

Yutkunamama

Besin alerjisi

Çölyak

Obezite


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliğin doğum sırasındaki nedenlerinden biridir?


Kan uyuşmazlığı

Anne yaşının 20' nin altında olması

Annenin yaptığı doğum sayısı

Erken doğum

Annenin madde bağımlılığı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OSB olan bireylerin ailelerine destek olma aşamasında uzmanlara düşen sorumluklar arasında yer almaz?


OSB olan bireylerin ailelerine duygusal ve sosyal destek sağlamak

Bakım hizmetleri konusunda bakıcı aile fertlerine yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek

Ailelere okula devam eden çocuklarının yetersizlikleri odaklanmaları yerine başarıları ve yeterlilikleri üzerinde odaklanmalarını sağlayarak aile yapısını ve organizasyonunu
güçlendirmek

Gerektiğinde normal gelişim gösteren yetişkin ve bireylerin çocuklarındaki yetersizlik durumunu kabullenmeleri için çaba göstermek

Sosyal hayattan kopmuş ailelerle arkadaşlık yaparak ailelerin sosyal yaşama katılımına destek olmak


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serebral palsiye eşlik eden yetersizlik türlerinden biri değildir?


Zihinsel yetersizlik

Epilepsi nöbetleri

Fiziksel yetersizlik

Konuşma yetersizlikleri

Görme yetersizliği


5.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireyin bakım ve rehabilitasyonlarında normal gelişim gösteren bireylerin desteğinden faydalanılan model aşağıdakilerden hangisidir?


Eşli model

Geçiş Modeli

Zenginleştirilmiş Model

Doğrudan ve Dolaylı İşbirliği Modelleri

Akran Destekleme Modeli


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hareket, duyu ve davranış bozukluğuna ve bilinç kaybına neden olan, beyindeki elektriksel işlev düzensizliğinden kaynaklanan sinir sistemi ile ilgili bir anormalliktir?


Astım

Epilepsi

Kistik Fibrozis

Hemofili

Orak Hücre Anemisi


7.Soru

Tıbbi sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin sınıflandırılması içerisinde yer alan düzeylerden biri değildir?


Hafif düzey zihinsel yetersizlik

Çok hafif düzey zihinsel yetersizlik

Çok ağır düzey zihinsel yetersizlik

Ağır düzey zihinsel yetersizlik

Orta düzey zihinsel yetersizlik


8.Soru

  1. Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni öğrencilerin gereksinimlerine uygun öğretim etkin­liklerini belirler.
  2. Sınıf öğretmeni belirlenen konuyu anlatırken özel eğitim öğretmeni de konunun daha iyi anlaşılması için çeşitli etkinlikler yaparak öğren­cilere yardım eder.

Yukarıda yer alan maddelerde anlatılan doğrudan ve dolaylı işbirliği modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Birlikte Öğretim

Tamamlayıcı Öğretim

Destekleyici Öğrenme

Ekip Öğretim

İş Birliği Yaparak Problem Çözme


9.Soru

Bakıma muhtaç özürlünün özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım hizmetleri kapsamında yer almaktadır?


Banyo yaptırılması

Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması

Tırnaklarının kesilmesi

Saçlarının taranması

Okuma alışkanlığının kazandırılması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OSB olan bireylere öz bakım becerilerini öğretirken kullanılabilecek stratejiler arasında yer almaz?


İpucu sunma

Ayrık denemelerle öğretim

Buluş yoluyla öğretim

Doğal öğretim

Video modelle öğretim


11.Soru

Yetersizliği olan kişinin tekerlekli sandalyeye ve desteğe bağımlı olması, bireysel gereksinimlerini karşılamada tam bağımlı olması hangi yetersizlik türünü açıklamaktadır?


Bağımlı yetersizlik

Sinir sistemi ile ilgili yetersizlik

Hafif derecede yetersizlik

Orta derecede yetersizlik 

Ağır derecede yetersizlik


12.Soru

Zihinsel yetersizliğin tanı ölçütlerinden aşağıdakilerden hangisi, Uyumsal davranışlarda sınırlılık ölçütünün özelliklerinden biridir? 


Bireyin günlük yaşamını sürdürebilmek için içinde bulunduğu çevrenin kendisinden beklediği davranışlardır.

Başka bir ifadeyle bireyin zihinsel işlevlerinin ortalamanın altında olması anlamına gelmektedir.

Zihinsel yetersizliğin çocukluk çağında ortaya çıkmış bir durum olmasıdır.

Bireyin zihinsel işlevleri ile uyumsal davranışlarında görülen güçlüklerin çocukluk çağı içerisinde ortaya çıkmış olması anlamına gelmektedir.

Yetişkinlik döneminde de beyin travması gibi nedenlerle ortaya çıkan yetersizlikler söz konusu olabilmektedir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, öz bakım becerileri için yapılan beceri analiz kaydı formunda yer almaz?


Beceri analiz yöntemi

Doğru tepki

Yanlış tepki

Tepkide bulunmama

Beceri basamakları


14.Soru

573 sayılı KHK’nin kaçıncı kısmında Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri servisinin görev tanımları yapılmıştır?


Birinci kısım

İkinci kısım

Üçüncü kısım

Dördüncü kısım

Beşinci kısım


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon hizmetlerinin olumlu etkilerinden biri değildir?


Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin, yetersizlik durumlarından dolayı yaşamlarını kolaylaştıracak cihazları kullanmaları ve bu sayede daha bağımsız olmalarını sağlama

Hastalığın/yetersizliğin etkilediği organ ve yapıların işlevini arttırmaya çalışmak

Gelişimsel yetersizliği olan bireyin hastanede daha az süre kalmasını sağlamak

Gelişimsel yetersizliği olan bireye psikolojik açıdan destek olmak, yaşam alanlarını daha uygun hâle getirerek daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak

Gelişimsel yetersizliği olan bireye iyilik yapmak


16.Soru

Etkinlik temelli öğretim ya da gömülü öğretim, fırsat öğretimi gibi uygulamalı davranış analizi ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş bir dizi öğretim stratejisini içeren, farklı dil edinim düzeyindeki OSB’li bireylere özellikle dil ve sosyal etkileşim becerilerinin öğretiminde kullanılan öğretim stratejilerini barındıran öğretim yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir? 


Ayrık denemelerle öğretim

Doğal öğretim yöntemleri

Etkinlik çizelgesi

Fırsat öğretimi

Video modelle öğretim


17.Soru

Zihinsel yetersizliğin sınıflandırılması düşünüldüğünde, orta düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı olan bir bireyin zeka puan aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


70 ve üstü

50-55 ile 70 arası

35-40 ile 50-55 arası

20-25 ile 35-40 arası

20-25 ile daha aşağısı


18.Soru

"Bu dönemde cinsel konulara olan merakın azaldığı söylenmektedir. Aslında bu dönem, daha önceki dönemlerde edinilenlerin pekiştirilme evresidir. Çocuk kendi cinsine ilişkin toplumsal rolleri (karşı cins ebeveyne sevgi ile yönelim) yineleyerek dener. Öğrendiklerinin farklı ortamlardaki (okul, oyun, akraba çevresi) geçerliliğini çevreden aldığı dönütlerle sınar." 

Yukarıda sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? 


Oral dönem

Fallik dönem

Anal dönem

Gizil dönem

Genital dönem


19.Soru

Aşağıdaki balirtilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri arasında yer almaktadır?


Bir ayı geçtiği halde gülümsememek

6 ayı geçtiği halde ağlamamak

16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük bile söylememek

12 ayı geçtiği halde iki sözcüklü basit cümlecikler kurmamak

Hangi ayda olursa olsun gelişiminde gerileme göstermemek


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylere sunulan bakım hizmetlerinin en temel amaçlarından biridir?


Vücut temizliğinin sağlanması

Aile bireyleriyle mutlu bir yaşam sürmesi

Bağımsız yaşam becerilerini sürdürmesi

Sosyal hayata uyumunun sağlanması

Yetersizliğin olumsuz etkilerinin azaltılması