Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliğe neden olan doğum öncesi nedenler arasında yer alır?


Annenin madde bağımlılığı

Erken doğum

Çoğul gebelik

Kemik ve sinir sistemi hastalıkları

Kafa travmaları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin gereksinim duyduğu psikososyal destek hizmetlerindendir?


Yemek yerken yardım edilmesi

Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesine yardımcı olunması

Banyo yaptırılması

Gelişim alanlarının desteklenmesine yönelik bireysel veya grup çalışmaları yapılması

Kulak ve burun temizliğinde yardımcı olunması


3.Soru

"Dönemin temel amaçlarından biri, genç bireyin ailesine olan bağımlılığından koparak aile dışındaki bireylerle, özellikle karşı cinsten olan bireylerle olgun ilişkiler kurmayı öğrenmesidir."

Yukarıda amaçlarından biri aktarılan Freud'un cinsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Genital dönem

Gizil dönem


4.Soru

Genel olarak tıbbi hizmetlerden oluşan evde kısa süreli bakım kaç gün ile sınırlandırılmıştır?


20

30

40

50

60


5.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireye mahremiyetini koruma eğitimi verilirken aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmaz?


Yabancıyı ayırt etme

İzin alma-izin verme

Kişisel alanını koruma

İzinsiz teması reddetme ve rapor etme

Reddi kabul etmeme


6.Soru

  1. Evde bakım hizmeti
  2. Yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi
  3. Umut evleri
  4. Hastane

Yukarıda verilenlerden hangileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gelişimsel yetersizliği olan bireylere hizmet sunduğu alanlardandır?


I, II ve IV

I ve II

II, III ve IV

I, II, III

Yalnız IV


7.Soru

Aşağıda yer alan 573 sayılı O¨zel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'yle ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?


06.06.1997 tarihli Resmi^ Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Yetersizliği olan bireylere sunulacak eğitim hizmetlerine dayanak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri bu KHK kapsamı altındadır ve güvence altına alınmıştır.

KHK, yetersizliği olan bireylere verilecek olan hizmetlerin onların yeterliliklerini temel alarak belirlenmesini ve planlanmasını zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 

KHK’nin 4. maddesi ise özel eğitimle ilgili temel ilkeleri belirlemektedir.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan yetersizliklerden biri değildir?


Serebral palsi 

Akdeniz anemisi

Çocuk felci 

Multiple sklerozis, 

Omurilik yaralanmaları


9.Soru

Türkiye genelinde, doğuştan gelen özürler göz önünde bulundurulduğunda en fazla orana sahip özür türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ortopedik

Görme

Zihinsel

İşitme

Dil ve konuşma


10.Soru

Zihinsel yetersizliği olan bireyin iletişim özelliği olarak  yaklaşık  %60’ı resim, işaret ve fotoğraf gibi sembolik iletişim biçimlerini kullandığı ve günlük yaşama ilişkin sınırlı sayıda bazı temel sözcük yada cümleleri anlayabildiği iletişim dönemi hangisidir ? 


Sembol öncesi dönem

Sembolik iletişim

Sözel dönem 

Sembolik sonrası dönem

Tek sözcük dönemi


11.Soru

Bakım ve rehabilitasyon sürecinin, gelişimsel yetersizliği olan bireyin ailesi ile hizmet verenler arasında karşılıklı alışveriş süreci olarak görüldüğü model aşağıdakilerden hangisidir?


Zenginleştirilmiş model

Müşteri modeli

Uzman modeli

Eşli model

Geçiş modeli


12.Soru

................., sinir sisteminin zedelenmesi, kazalar, travmalar, doğumsal anomalileri, hastalıklar ya da genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda şıklarda verilen kavramlardan hangisi getirilmelidir?


Kas yetersizliği

Ortopedik yetersizlik

Sağlık yetersizliği

Sinir sistemi yetersizliği

Motor yetersizlik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının gelişimsel yetersizliğe sahip bireylere sunduğu bakım ve rehabilitasyon hizmetlerindendir?


Umut evleri

Özel bakım merkezleri

Yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezleri

Tıbbi sosyal hizmet

Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri


14.Soru

Türkiye’de özel gereksinimi olan bireylerle ilgili en kapsamlı yasal düzenlemelerden birisi de ...... yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu’dur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


1996

2000

2002

2005

2012


15.Soru

Gelişimsel yetersizliğe sahip bireylerin aileleri ile işbirliği sürecinde uzmanların ve ailelerin birlikte eş güdümlü olarak yürüttüğü işbirliği modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Uzman modeli

Geçiş modeli

Zenginleştirilmiş model

Müşteri modeli

Eşli model


16.Soru

  1. Bireyin günlük performansını olumsuz yönde etkileyen kalp yetmezliği, astım, orak hücre anemisi, lösemi, epilepsi, böbrek yetmezliği, hemofili gibi süreğen ya da akut sağlık problemlerini içerir.
  2. Gelişim sürecinde oluşan nörolojik bozukluğun, bireyin eğitim performansını ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur.
  3. İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.
  4. Gelişim dönemi içerisinde, bireyin sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

Yukarıda verilen tanımların terimleri seçeneklerden hangisinde doğru bir sıralama ile verilmiştir?


Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Ortopedik yetersizlik - Süreğen hastalık - Sağlık yetersizlikleri

Sağlık yetersizlikleri - Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Ortopedik yetersizlik - Süreğen hastalık 

Sağlık yetersizlikleri - Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Süreğen hastalık - Ortopedik yetersizlik

Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Süreğen hastalık - Sağlık yetersizlikleri - Ortopedik yetersizlik

Ortopedik yetersizlik - Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Süreğen hastalık - Sağlık yetersizlikleri 


17.Soru

Yetersizliklerin hafif-orta ve ağır olarak ele alınması, hangi tür yetersizlik sınıflandırmasına girmektedir?


Yetersizliğin oluşum şekline göre sınıflama

Yetersizliğin yoğunluğuna göre sınıflama

Yetersizliğin türüne göre sınıflama

Yetersizliğin sebeplerine göre sınıflama

Yetersizliğin işlevlerine göre sınıflama


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Serebral palsinin olası nedenleri arasında yer almaz?


Anne rahmindeki kesenin anne rahminden erken ayrılması

Polio virüsü

Annenin zatürre ge­çirmesi

Annedeki kalp-ciğer hastalığı

Kan grubu uyuşmazlığı


19.Soru

Kişisel alan algısı için çocuğun kendi ...... mesafesi esas alınabilir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Parmak

El

Kol

Ayak

Bacak


20.Soru

Serebral palsi şüphesi duyulmasına neden olacak bir gözde ya da her iki gözde irade dışı hareketler, sırt üstü, baş ve topuklar üzerinde yay gibi, sert bir şekilde durma, normalde gülmeye başlayan yüz ifadesinin yokluğu gibi belirtiler kaç aylık bebekte görülmesi gereken belirtilerdir? 


1 aylık bebekte görülen belirtiler

2 aylık bebekte görülen belirtiler

3 aylık bebekte görülen belirtiler

4 aylık bebekte görülen belirtiler

5 aylık bebekte görülen belirtiler