Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 1. Virüslerin meydana getirdiği bir hastalıktır.
 2. Virüsler sinir sistemine yerleşerek çeşitli zedelenmelere neden
  olmaktadırlar.
 3. Sağlıklı uygulanan aşı politikalarıyla tamamen önlenebilen bir hastalıktır.

Yukarıda özellikleri verilen yetersizlik seçeneklerden hangisidir?


Omurilik Zedelenmesi

Spina Bifida

Serebral Palsi

Çocuk Felci

Travmatik Beyin Yaralanmaları


2.Soru

Hastanın fiziksel değişikliklere, günlük ilaç kullanımında uyuma, yineleyen doktor muayenelerine ve akut tıbbi acil durumlara hazırlıklı olmasını gerektiren ve yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen hastalık aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Astım

Şeker hastalığı

Otizm spektrum bozukluğu

Epilepsi

AIDS


3.Soru

Ülkemizde zihin yetersizliği olan bireylerin tanı alabilmesi için zeka bölümü puanlarının ne sınırlar arasında olması gerekmektedir ? 


90 zeka bölümü puanı altı

80 zeka bölümü puanı altı

70 zeka bölümü puanı altı

60 zeka bölümü puanı altı

50 zeka bölümü puanı altı


4.Soru

OSB’li bireylere özellikle dil ve sosyal etkileşim ile diğer farklı becerilerinin öğretiminde kullanılan öğretim strateji aşağıdakilerden hangisidir.


İpucu Sunma

Ayrık denemelerle öğretim

Doğal öğretim yöntemleri

Etkinlik çizelgesi

Video modelle öğretim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otizm spektrum bozukluğunun(OSB) okul öncesi dönemde gözlenen özellikleri arasında gösterilemez?


Başkalarının kendisine dokunmasından kaçınmak

Başkalarının mimiklerini taklit etmek

Kendisine adıyla seslenildiğinde hiçbir tepki vermemek

Oyuncaklarla sıra dışı biçimlerde etkileşmek

Beslenmede aşırı seçici olmak


6.Soru

Öğretimin bir plana bağlı kalınarak tutarlı bir biçimde yürütülmesine ne denir?


Fırsat öğretimi

Sistematik öğretim

Doğal öğretim

Parçalı öğretim

Aktif öğretim


7.Soru

Kalp kapağına zarar verme riski taşıdığından çocukluk çağının en tehlikeli hastalıklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?


Epilepsi

Menenjit

Ateşli Romatizma

Spina Bifida

Hemofili


8.Soru

Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi durumda kalması için verilen emek, birinin beslenme, giyinme, vb. gereksinimlerini üstlenme ve yerine getirme işi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Reanimasyon

Bakım

Yönlendirme

Kişisel bağımsızlık

Yetersizlik


9.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilecek olan bakım hizmetinin planlanma sürecinin bazı bileşenleri ve aşamaları bulunmaktadır. Bu temel bileşenlerden süreç boyunca uygulanan yaklaşımların analiz edildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Değerlendirme

Bakım hizmetlerinin planlanması

Gözden geçirme

Bakım planını uygulama

Bakım gereksinimlerinin tanımlanması


10.Soru

Aşağıda yer alan uyumsal becerilerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda yer almaktadır?


Alıcı dil becerileri

İfade edici dil becerileri

Giyinme becerileri

Okuma-yazma becerileri

Para kavramları


11.Soru

Dokunulmazlıkla ilgili becerilerin öğretimi sırasında kullanılabilecek en uygun ipucu türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sözel ipucu

Fiziksel ipucu

Giderek azalan ipucu

Görsel ipucu

İşaret ipucu


12.Soru

 5378 sayılı Kanun kapsamında kaç yılında çıkarılan yönetmelikle " resmî kurum ve kuruluşlar ile özel bakım merkezlerini kapsayan yönetmeliklerde bakıma muhtaç  olma durumu ağır özürlü olma şartına bağlanmıştır"?2005

2006

2009

2010

2012


13.Soru

"Neofobi"nin doğru açıklaması seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


Besinlerin hep aynı şekilde (aynı tabak vb.) sunulmasını isteme,

Ambalajlarını daha önceden bildikleri besinlere daha fazla ilgi gösterme,

Daha önce denenemedikleri yiyecekleri tadarken rahatsız olma,

Yemek yedikleri ortamın çevresel faktörlerinden (ses, ışık vb.) çabuk etkilenme,

Kalabalık içinde yemek yemekten rahatsız olma,


14.Soru

Tip 1 diyabeti olduğu bilinen bir çocukta görülen hipoglisemi durumunda, ölçüm sonucunda kan şekeri aşağıdakilerden hangisi gibi olursa karbonhidrat içeren bir besin verilmelidir?


65 mg/dL

75 mg/dL

80 mg/dL

85 mg/dL

100 mg/dL


15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hakkında yanlış bir bilgi yer almaktadır?


06.06.1997 tarihli ve 23011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri bu KHK kapsamı
altındadır ve güvence altına alınmıştır

4. maddesi özel eğitimle ilgili temel ilkeleri belirlemektedir

Yetersizliği olan bireylere eğitim hakkı vermektedir

Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci ilkesi, “Özel eğitime erken başlamak esastır” şeklindedir


16.Soru

Hırıltılı solunum, nefes alıp-vermede zorluk, öksürme gibi belirtilerle ve ataklarla kendini gösteren süreğen bir akciğer rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?


Menenjit

Astım

Spina Bifida

Hemofili

Serebral Palsi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylerin sergilediği problem davranışların işlevi olabilir?

 1. İçsel uyaran elde etme
 2. İlgi elde etme
 3. Nesne ya da etkinlik elde etme
 4. İçsel uyarandan kaçma
 5. İlgiden kaçma
 6. Nesne ya da etkinlikten kaçma


I-II-III

IV-V-VI

I-II-III-IV-V-VI

II-III-V-VI

I-II-IV-V


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisikas-iskelet sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden bir tanesidir?


Menenjit

Rett sendromu

Epilepsi

Kanser

Serebral palsi


19.Soru

 1. Evde destek verilmesine rağ­men bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyulması
 2. Ailesinin yanında bakılmasının mümkün olmaması
 3. Bireysel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının giderilmeye çalışılması
 4. Sosyal ilişkileri­nin geliştirilmesi için aktiviteler yapılması

Yukarıdaki hizmetler, gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilen bakım hizmeti ve türleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?


Kurum Bakım Hizmeti

Özel Bakım Merkezleri

Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Bakım Planlanması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi epilepsisi olan bireylerin nöbet geçirdiğinde yapılması gerekenlerden biri değildir?


Bireyin başının altına katlanmış palto gibi düz ve yumuşak bir şey koyulmalıdır.

Bireyi canlandırmaya, uyandırmaya ya da  bireyin hareketlerini engellemeye çalışılmamalıdır.

Birey sırt üstü yatırılarak rahat etmesi sağlanmalıdır.

Bireyi yere yatırılmalı ve onu yaralayacak şeyler çevresinden uzaklaştırılmalıdır.

Titreme hareketleri bittiğinde, bilincini kazanana kadar bireyin dinlenmesine izin verilmelidir.