Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Stereotipik davranışlar

II. Sınırlı ilgi alanları

III. Yaşam boyu devam etme

IV. Ergenlik döneminde başlama

V. Karşılıklı sosyal etkileşim yetersizliği

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri nöro-gelişimsel bir bozukluk olan Otizm Spektrum Bozukluğu’nun tanılayıcı özellikleri arasında yer almaz?


I ve II

I ve IV

Yalnız IV

IV ve V

Yalnız V


2.Soru

I. Zehirlenmeler II. Çocuk ihmal ve istismarı III. Kromozom bozukları IV. Bulaşıcı hastalıklar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğum sonrası nedenlerden kaynaklı olarak gelişimsel geriliği neden olur?


I ve II

Yalnız IV

I,II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni öğrencilerin gereksinimlerine uygun öğretim etkinliklerini        belirler.  Sınıf         öğretmeni belirlenen konuyu anlatırken özel eğitim öğretmeni de konunun daha iyi anlaşılması için çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilere yardım eder. Söz edilen model aşağıdakilerden hangisidir?


Destekleyici öğrenme etkinlikleri yöntemidir

Ekip öğretim yönteminde

İş birliği yaparak problem çözme modeli

Grupla problem çözme modeli

Tamamlayıcı öğretim


4.Soru

Aşağıda yer alan yetersizlik türlerinden hangisi diğerlerine göre farklıdır?


Serebral palsi

Spina bifida

Multiple skleroz

Hemofili

Çocuk felci


5.Soru

Serebral palsinin doğum öncesi en önemli nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Kesenin anne rahminden erken ayrılması

Annenin zatürre geçirmesi

Annedeki kalp-ciğer hastalığı

Annenin alkol ve ilaç bağımlısı olması

Annenin hamilelik döneminde geçirdiği kızamıkçık gibi bulaşıcı hastalıklar


6.Soru

  1. Psikolog
  2. Hemşire
  3. Merkez müdürü
  4. Özel eğitimci
  5. Çocuk gelişimci

Hangisi/hangileri otizm spektrum bozukluğu olan bireylere bağımsız yaşam becerilerinin öğretimi sürecinde yer alır?


Yalnız IV

I ve V

II, III ve IV

I, II, IV ve V                 

I, II, III, IV ve V


7.Soru

Doğrudan ve Dolaylı İşbirliği Modelleri genellikle hangi grupla kullanılmaktadır?


Görme Engeli

Zihin Engeli

Öğrenme Güçlüğü

Fiziksel Engel

Kaynaştırma Öğrencileri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5378 sayılı kanun  kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesindeki esaslar arasında yer almaz?


Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır.

Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde ailelerinin görüşünün alınması esastır.

Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır. 

Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır.

Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.


9.Soru

Engelliler kanunu kapsamında aşağıdaki başlıklardan hangisi yer almaz?


Ayrımcılık 

Topluma dahil olma

Engellilik durumuu

Erişilebilirlik

Eğitim programları


10.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireyin bakım sürecinde ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Değerlendirme

Bakım Gereksinimlerinin Tanımlanması

Bakım Planı Hazırlama

Bakım Planını Uygulama

Gözden Geçirme


11.Soru

"Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, gerektiğinde zihinsel yetersizliği olan öğrenciye ve devam ettiği sınıfındaki öğretmenine destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması koşulu ile yetersizliği olan bireylerin akranları ile birlikte genel eğitim sınıflarında eğitim görmesi" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Destek eğitim odası

Gölge öğretmenlik

Kaynaştırma

Özel sınıf eğitimi

Bakım hizmetleri


12.Soru

"Öğrenme, gelişimsel yetersizliği olan birey seçilen konular/beceriler/tedaviler çerçevesinde çalışıp duruma göre sürecin parçalara ayrıldığı ve sonra çalışmaların bütün hâline getirildiği bir yöntemdir. Bu yöntemde tüm gelişimsel yetersizliği olan bireyler kendilerine en uygun yöntemi bulur ve kendi hızında öğrenir/bakım alır/tedavi alır."

Yukarıdaki bilgiler işbirliği ile öğretim/bakım/rehabilitasyon modellerinden hangisini örneklendirmektedir? 


Bir öğretim/bakım/rehabilitasyon yapan, bir yardımcı uzman modeli

Ekip öğretimi/bakımı/rehabilitasyonu modeli

Koruyucu model/bakımı/rehabilitasyonu

İstasyon öğretimi/bakım/rehanbilitasyon modeli

Akran öğretimi/destekleme modeli


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi orta düzeyde fiziksel yetersizliği olan bireylerde görülen özelliklerden biri değildir?


Yetersizliği olan bireyin günlük yaşamını sürdürmede az da olsa desteğe gereksinim duyması

Okul başarısını ya da yaşına uygun motor becerilerin kazanılmasını engelleyen duyu-algı bozukluklarının olması

Yetersizliği olan kişinin tekerlekli sandalyeye ve desteğe bağımlı olması

Eklemlerinde işlevlerini sınırlayan ve ağrıya neden olan şekil bozukluklarının olması

İşlevsel baş kontrolüne sahip olması


14.Soru

Gelişim yetersizliklerin bakım ve rehabilitasyonu ile ilgili en kapsayıcı yasal düzenleme ilk kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


1995

1997

1999

2004

2005


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının gelişimsel yetersizliği olan bireylere sunduğu hizmetlerden biridir?


Evde Sağlık Hizmeti

Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri

Özel Bakım Merkezleri

Umut Evleri


16.Soru

Vücudumuzun en iyi şekilde çalışması için besin ögelerinin uygun miktarlarda tüketilmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Beslenme

Besin tüketimi

Yeterli ve dengeli beslenme

Fizyolojik ihtiyaç

Malnutrisyon 


17.Soru

Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin gereksinimleri kaç kategoride ele alınmaktadır?


2

3

4

5

6


18.Soru

5378 sayılı Kanun kapsamında 2006 yılında çıkarılan Bakıma Muhtaç ve Özürlü Bireylerin Tespiti ve Bakım Hizmetlerinin esaslarını belirleyen yönetmelikte bakıma muhtaçlık aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmamıştır?


Bireyin engelli olması

Bireyin sosyal güvenlik kurumlarında herhangi birine bağlı olmaması

Bireyin ailesini kaybetmiş ve ailesinin ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde olması

Bireyin asosyal olması

Ağır özürlü olması


19.Soru

I-Protein 

II-Glikoz

III-Nişasta

IV-Yağ

V-Su

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri besin öğeleri arasında yer almaktadır?


I

I-II

II-III

I-III-V

I-IV-V


20.Soru

  1. Alıcı ve ifade edici dil
  2. Hızlı kavrama
  3. Uyaran eksikliği                      
  4. Özerk olma
  5. Öz bakım

Hangisi/hangileri gelişimsel yetersizlik kavramı içinde yer alır?


I, II, III, IV ve V                           

I, II, IV ve V

II, IV ve V

I, III ve V

Yalnız V