Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tuvalet öğretimi sürecinde izlenmesi gereken adımlar arasında gösterilemez?


Tuvalet öğretimi sırasında altına kaçırmalar olursa görmezden gelinmemelidir.

Tüm doğru boşaltımlar tüm ortamlarda aynı tutarlılıkta pekiştirilmelidir.

Boşaltım gerçekleşmezse pekiştirme ya da cezaya yer verilmez.

Bireyin kas kontrolü yeterli değilse tuvaletin arkasına yanlarına destek konulmalıdır.

Etkili olan pekiştireçler bireysel olarak saptanmalı ve öğretime başlamadan önce etki durumu test edilmelidir.


2.Soru

Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği” ile faaliyet göstermekte olup, ihtiyaçlarını başka birinin yardımı olmadan karşılayamayan bireylere hizmet eden kurum hangisidir?


Evde bakım hizmeti

Yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi

Umut evleri

Özel bakım merkezleri

Koruma evleri


3.Soru

Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinde sınırlılıklar ile birlikte takıntılı, yineleyici davranışlar ve ilgi alanlarında sınırlılık ile karakterize edilen bir yaygın gelişimsel bozukluktur.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Otizm Spektrum Bozukluğu

Disgrafi

Disleksi

Diskalkuli

Öğrenme Güçlüğü


4.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireyin yapması gereken pek çok şeyi anne-babalar kendilerine yaparak çocuğun bu tür deneyimlerden yararlanmasının önüne geçebilir. Bu tutumla büyüyen gelişimsel yetersizliği olan bireylerde ilerleyen yıllarda görülebilecek olumsuz özelliklerden birisi hangisidir?


Yalancı

Empati yeteneği yüksek

İletişim kabiliyeti güçlü

İçine kapanık

Sosyal


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gelişimsel yetersizliği olan bireylere hizmet sunduğu alanlardan birisi değildir?


Çoklu tanı ve değerlendirme hizmeti

Evde bakım hizmeti

Yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti

Umut evleri hizmeti

Özel bakım merkezleri hizmeti


6.Soru

OSB olan bireyin gününü oluşturan etkinlikleri hedeflenen sırada yerine getirmesini sağlamak amacıyla geliştirilen resim ya da sözcükler dizisine ne ad verilir?


Video modelle öğretim

İpucu sunma

Etkinlik çizelgesi

Ayrık denemelerle öğretim

Doğal öğretim yöntemleri


7.Soru

Aşağıda yer alan problem davranışlardan hangisi zihinsel yetersizliği olan bireylerde nadiren görülmektedir?


Planlı zarar verici davranışlar

Tepkisel zarar verici davranışlar

Başkalarına karşı vurma davranışı

Yıkıcı davranışlar

Kendine karşı zarar verici davranışlar


8.Soru

Hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin gereksinim duyduğu psikososyal destek hizmetlerinden birisi değildir?


Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin engel durumunu ve içinde bulunduğu durumu kabullenmelerine, konu hakkında bilgilendirilmelerine, gelişim alanlarının
desteklenmesine yönelik bireysel veya grup çalışmaları yapılması.

Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal hakları ve var olan kaynakların kullanılmasına yönelik bireysel veya grup çalışmaları yapılması.

Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin sosyal hayata uyum ve katılımına, bağımsız
yaşama becerisine yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılması konusunda destek hizmetlerinde bulunma.

Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin yalnızlık, umutsuzluk, intihar eğilimi, stresi
depresyon, reddedilme gibi olumsuz durumlardan kurtarılmasına yönelik bireysel veya
grup çalışmaları yapılması.

Bakıma muhtaç olan engelli bireylerin ailelerinin, engelli bireyi ve engel durumlarını ve yaşam kalitesini kolaylaştırmak adına verilecek olan mali destek.


9.Soru

Otizm ile ilgili en yoğun gelişmeler hangi yıldan sonra görülmektedir?


1950

1960

1970

1980

1990


10.Soru

Beceri analizi kullanılarak bireyle ilgili aşağıdakilerden hangisi belirlenir?


Sayıları kavrayıp kavramadığı 

Bulunduğu performans düzeyi

Resim yapabilme yeteneği

Görsel algısı

Müzik yeteneği


11.Soru

  1. Bardaktan sıvı içme
  2. Bıçak kullanma
  3. Düğme ilikleme
  4. Çıt çıt açma
  5. Bağcık çözme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yemek yeme becerileri arasında yer almaktadır?


I-II

II-III

III-IV

IV-V

V-I


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailenin psiko- sosyal destek hizmetleri arasında yer almamaktadır ? 


Yetersizlik durumunu kabullenmesine destek

Bilgilendirilmesine yönelik destek

Sosyal haklarının kullanmasında yönelik verilecek hizmetler

Sosyal hayata katılma için refakat hizmetleri

Sağlık için maddi gereksinim


13.Soru

Genel olarak uygulamacı  yardımı olarak tanımlanan bu stratejiler; ipucu sunarak OSB’li bireyin beklenilen davranışı sergilemesini sağlaması, ardından sergilenen davranışın bir sonucu olarak onu pekiştirmesini ve performansa dayalı olarak ipucunu aşamalı biçimde silikleştirmesini içermektedir. İpuçları çeşitlilik gösterebilir. Alan yazında genel olarak beş temel ipucu biçimden söz edilir. Hangisi bu ipuçlarından birisi değildir?


Mantıksal ipucu

Fiziksel ipucu

Model ipucu

Jestsel ipucu

Görsel ipucu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemiyle ilgili fiziksel yetersizliklerden biridir?


Epilepsi

Hemofili

Romatoid artrit

Kalça çıkığı

Multiple skleroz


15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde anayasada yetersizliği olan bireylerin temel kamusal haklarını belirleyen maddeler doğru olarak verilmiştir?


42.,44.,50.,60. ve 62. maddeler

41.,42.,49.,50.,60. ve 61. maddeler

32.,41.,50. ve 61. maddeler

40.,42.,51.,60. ve 61. maddeler

39.,41.,43.,51.,59. ve 60. maddeler


16.Soru

26244 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ‘Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’ hangi tarihte yayınlanmıştır?


2003

2004

2006

2007

2009


17.Soru

Özürlü bireylerin ortez ya da yardımcı cihazının tayininde bireyi ve aileyi bilgilendirmek ve   Fiziksel rehabilitasyona alınan özürlü bireylerdeki gelişimleri takip etmek ve gelişim raporu hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


Psikolog

Odyolog

Dil konuşma

Fizyoterapist

Özel Eğitim Öğretmeni


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliğe neden olan doğum öncesi nedenlerden biri değildir?


Annenin gebeliği sonlandırma çabaları

Bebeğin oksijensiz kalması

Hamilelikte yaşanan duygusal travmalar

Kan uyuşmazlığı

Anne-baba arasındaki akrabalık


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğe sahip bireylerde görülen yemek reddi/seçiciliği probleminin oluşum şekillerinden değildir?


Besleyen kişiye göre

Yemeği hazırlayan kişiye göre

Türüne göre

Dokusuna göre

Isısına göre


20.Soru

I. Kalıtsal nedenler anne ve babadan geçen ve çocuğun gelişimsel olarak geri kalmasına neden olan biyolojik temelli olgulardır. II.  Düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum, kafa travması, oksijensiz kalmak, uzman olmayan kişilerin müdahalesi ve benzeri gibi durumlar gelişimsel geriliğe neden olabilmektedir. III. Bebeğin veya çocuğun metabolizması ile ilgili olumsuz durumlar, ileri derecede beslenme yetersizlikleri, boğulma, ciddi kafa travmaları, çocuk ihmal ve istismarı, yaralanma ve fiziksel etkiler, bulaşıcı hastalıklar, zehirlenmeler, uygun olmayan çevresel koşullar da gelişim geriliğine neden olan etmenler arasında sayılmaktadır. Yukarıdaki tanımlardan hangisi gelişimsel geriliğin nedenleri arasında doğum öncesi nedenler içerisinde yer almaktadır?


Yalnız III

Yalnız II

Yalnız I

I ve II

II ve III