Genel İşletme Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi sektörel çevre bileşenlerinden değildir?


Teknolojik çevre

Rakipler ve rekabet

Müşteriler

Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar

Yasal düzenleyiciler ve çıkar grupları


2.Soru

Aşağıdaki yollardan hangisi, işletme iç ve dış çevresinde yer alan paydaşlarının, ortak noktalarının belirlenmesine en çok katkısı olandır?


Paydaş grupların tanınması
Kurum Kültürünün gözden geçirilmesi
İşletmelerin sosyal sorumluluk alanlarının tespit edilmesi
Paydaşlarla ilgili konuların belirlenmesi
Kaynakların ve önceliklerin belirlenmesi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş anlamdaki işletmelerin amaçları dışında kalır?


Kurumsal sürdürülebilirlik

Kar

Ekonomik sürdürülebilirlik

Sosyal sürdürülebilirlik

Çevresel  sürdürülebilirlik


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi belirli büyüklükteki şirketlerin iş yönetiminde daha çok kullandığı güncel yaklaşım ve araçlardan biri değildir?


Misyon ve değerler bildirgesi
Etik kodlar
Etik eğitimi
Paydaşlara danışma
Gönüllü faaliyetlerde bulunma

5.Soru

1980’lerde Edward Freeman tarafından geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Paydaş Yaklaşımı
Ekonomik Yaklaşım
Sosyal Yaklaşım
Çevresel Yaklaşım
Geleneksel Yaklaşım

6.Soru

İşletmelerin, ürettikleri ürünleri kısa sürede müşterilere sunmasını içeren faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Hammadde

Pazara yakınlık

Ulaştırma

İşgücü

İklim koşulları


7.Soru

1980’lerde Edward Freeman tarafından geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir


Üçlü sorumluluk yaklaşımı

Kurumsal sorumluluk yaklaşımı

Paydaş yaklaşımı

Kuramsal yaklaşım

Ekonomik yaklaşım


8.Soru

İnsan kaynakları yönetimine rehberlik eden yasaların çoğu aşağıdaki İş etiği yaklaşımlarından hangisine dayalıdır? 


Adalet kuramı yaklaşımı

Faydacılık yaklaşımı

Haklar yaklaşımı

Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı

Nesnel kuram


9.Soru

Birey veya grubun davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlaki ilkeler ve değerler toplamına ne ad verilir?


Etik

Ahlak

Yasa

Kural

Faydacılık


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, iki veya daha fazla işletmenin tek işletme hâline gelmesi durumunu ifade eden kavramdır?


Kartel

Tröst

Konsern

Holding

Merger


11.Soru

Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etiksel aç›dan çalışanlardan/üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgeler, belirli bir büyüklükteki işletmelerin iş etiği yönetiminde kullandığı araçlardan hangisine girmektedir?


Misyon ve/veya değerler bildirgesi

Etik kodlar

Etik eğitimi

Risk analizi ve yönetimi

Raporlama/tavsiye kanalları


12.Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, insanların çeşitli tehlikeler ve risklerle karşı karşıya olmasından dolayı ortaya çıkan ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Saygı ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarından  biri değildir?


Yasal sürdürülebilirlik
Sosyal sürdürülebilirlik
Kar
Çevresel sürdürülebilirlik
Ekonomik sürdürülebilirlik

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin tüm çevresini etkileme potansiyeli olan en dış çevresidir?


Yasal çevre

Küresel çevre

Sektörel çevre

Sosyo-kültürel çevre

Ekonomik çevre


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir?


Doğal çevre
Yapısal değişkenler
Örgüt kültürü
Sorunun etik gücü 
Bireysel özellikler

16.Soru

Hizmet üreten işletmeler ile ilgili  aşağıdaki ifadelerden  hangisi doğrudur? 


Yönetimleri merkezci, bağımsız ve yalın olan işletmelerdir
Gözle görülebilen, somut ve maddi ürünleri üreterek insan ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerdir
Maddi olmayan, soyut ve stok edilemeyen insan ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapan işletmelerdir
Sahiplikleri devlet işletmeleri, belediyeler ya da özel idarelere ait olan işletmelerdir
Faaliyetlerini kurulduğu ülke dışında başka ülkelerde de yürüten işletmelerdir

17.Soru

İki ya da daha fazla işletmenin tek işletme haline gelmesi durumuna ne ad verilir?


Konsern
Merger (Tam Birleşme)
Tröst
Holding
Kartel

18.Soru

İşletmelerin amacı ve sorumluluğu konusunda bir çerçeve önerisi olan sürdürülebilirlik (Üçlü sorumluluk) hareketinin isim babası ve savunucusu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Friedrich Hayek

Thomas Malthus

Milton Friedman

John Elkington

Friedrich List


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme çevresini etkileyen faktörlerin sayısı arttıkça ve aynı zamanda bu faktörlerin değişim hızı arttıkça artar?


Belirsizlik

Kar

İşletme değeri

Yatırımcı sayısı

Sermaye maliyeti


20.Soru

Devlet tarafından kamu yararını korumak amacıyla kurulmuş, belli uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren, bu alanlardaki uygulama kalıplarını belirleyen veya çeşitli düzenlemeler yapan resmi kuruluşlara ne denmektedir?


Kamu otoriteleri

Sivil toplum kuruluşları

Denetleyici kurumlar

Düzenleyici kurumlar

Ombursman