Genel İşletme Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmecilikte sıkça kullanılan Abraham Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi" nde piramidin en üst basamağında aşağıdaki hangi ihtiyaç yer alır?


Saygı

Güvenlik

Kendini gerçekleştirme

Ait olma

Fizyolojik


2.Soru

Nobel ödülü sahibi Milton Friedman'ında savunduğu, işletmelerin temel amacını belirleyen klasik görüş nedir?


İşletmeler kar elde etmenin ötesinde, en önemli amacı toplumun refahını korumaktır
İşletmeler öncelikle gelecek nesillerin sosyal refahını düşünmeli ve politikalarını bu şekilde belirlemelidir
İşletme yönetimlerinin tek sosyal sorumluluğu kar maksimizasyonudur
İşletmenin amacı kar elde etmektir ve bu amaçla her yol mübahtır
İşletmenin birinci amacı çevreye duyarlı politikalar geliştirmektir

3.Soru

Bir işletme yöneticisinin en rahat karar alma durumu aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?


İşletme çevresini etkileyen az sayıda faktör ve bu faktörlerin değişim hızının fazla olması
İşletme çevresini etkileyen az sayıda faktör ve bu faktörlerin değişim hızının yavaş olması
İşletme çevresini etkileyen çok sayıda faktör ve bu faktörlerin değişim hızının fazla olması
İşletme çevresini etkileyen çok sayıda faktör ve bu faktörlerin değişim hızının yavaş olması
İşletme çevresini etkileyen sayıda çok faktör ve bu faktörlerin değişim hızının orta olması

4.Soru

Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin sorumluluk düzeyleri arasında yer almaz?


Hayırseverlik sorumluluğu

Etik sorumluluk

Yasal sorumluluk

Ekonomik sorumluluk

Doğal sorumluluk


5.Soru

Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerektiği durumdur. Hem bir seçimin hem de davranış alternatifinin potansiyel zararlı etik sonuçları nedeniyle istenmediği durumlarda ortaya çıkar. Yanlış ve doğru net olarak belirlenemeyebilir.

Yukarıda özellikleri anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Etik ikilem

Etik kod

Yasa

Faydacılık

Haklar yaklaşımı


6.Soru

Bir işletmede planlanan sonuçların fiili sonuçlarla örtüşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmelidir?


Verimlilik

Yenilikçilik

Karlılık

Süreklilik

Etkinlik


7.Soru

İşletmenin sosyokültürel çevresi ile ilgili olarak en çok üzerinde durulması gereken konulardan birisi toplumun demografik özellikleridir. Aşağıdakilerden hangisi demografik özelliklerden biri değildir?


Gelir durumu
Eğitim seviyesi
Nüfus yoğunluğu
Nüfusun etnik yapısı
Nüfusun göç eğilimleri

8.Soru

Pazarda yer edinme, tanınmak ve marka olmak, Ar-Ge farkı, uluslararası ilişkiler ve uzmanlık gibi yararlar aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


Büyümenin 

Pazarlamanın

Rekabetin

Satın almanın

Yeni kurulmanın


9.Soru

İşletme sınırları dışında kalan her şey olarak ifade edilen kavram hangisidir?


İç çevre
İşletme çevresi
Sektörel çevre
Genel çevre
İş çevresi

10.Soru

Girişimci, yatırım kararı almadan önce kesin proje, projenin uygulanması ve deneme üretimi gibi aşamalara da dikkat etmek zorundadır.Aşağıdakilerden hangisi kesin proje kapsamında kesinleşen gerekli unsurlardan biri değildir?


Kuruluş yeri

Kapasite

Büyüklük

Kar

İnsan kaynakları


11.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi işletmelerin çeşitli ürün ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların etkin kullanımı anlamını taşımaktadır?


İktisadilik

Verimlilik

Karlılık

Etkililik

Çeşitlilik


12.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İşletmenin sektörel çevresi temel olarak dört temel bileşenden oluşur
Günümüzde işletmelerin müşteriler karşısındaki üstün konumları giderek aşınmaktadır
Yeni işletmeler, değişim maliyetlerinin düşüklüğü nedeni ile sektöre giriş yapamaz
Tedarikçiler tarafından işletmelere sağlanan girdiler kısıtlıdır
İşletmeler, işgücü olmadan faaliyetlerini sürdürebilir

13.Soru

Şehir merkezindeki büyük bir alışveriş merkezinde birden çok salonda farklı zamanlarda çeşitli filmleri gösteren bir sinema ne tür bir fayda sağlar?


Şekil

Yer

Zaman

Mülkiyet

Değer


14.Soru

Güncel şirketler grubu, fabrika sayısını artırarak yeni şubelerini farklı yerlere açarak büyümektedir. Aşağıdakilerden hangisi şirketler grubundaki büyüme şeklidir?


Dışsal büyüme
Dikey Büyüme
Dikey birleşme
Yatay büyüme
Çapraz birleşme

15.Soru

Çoğunluğun iyiliğini üreten kararın etik karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İnnovasyon yaklaşımı
Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı
Haklar yaklaşımı
Adalet kuramı yaklaşımı
Faydacılık yaklaşımı 

16.Soru

Doğasında hayalci unsurlar barındıran, işletme faaliyetlerine yön veren geleceğe ilişkin öngörülerin bulunduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Temel yetenek

Temel değerler

Misyon

Vizyon

Sinerji


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin özellikleri arasında yer almaz?


Üretim tek ülkede yapılır.

Ülke birimleri, belirli bir bağımsızlık içinde çalışır.

Sermaye sahipliği ikiden fazla ülkeye yayılmıştır.

Birimlerin tepe yöneticileri genel merkezden görevlendirilmiştir.

Finansman uluslararası para piyasalarından sağlanır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, birbiriyle çatışan fakat her birinin olası geçerli etik boyutları olan, birinin seçilmesi gereken iki seçenektir?


Etik ikilem

Ahlaki riziko

Ters seçim

Çıkar çatışması

Yasal risk


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dışsal büyüme şekillerinden biridir?


Pazara nüfuz etme

Ürün farklılaştırma

Pazar farklılaştırma

Yatay birleşme

Dikey büyüme


20.Soru

İnsan ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten, çoğu kez kâr amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere ne ad verilir?


İşletme

Toplantı

Bağış

Muhasebe

Tüketici