Genel İşletme Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

...... işletme için gerekli olan fonların uygun koşullarda sağlanması ve bunların uygun varlıklara yatırılması ile ilgili faaliyetlerdir. ...... temel olarak ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmayı amaçlar.
Yukarıdaki metinde yer alan boşlukları doğru olarak dolduran ifade hangi seçenekte yer almaktadır?


Muhasebe yönetimi

Yatırım faaliyetleri

İşletme faaliyetleri

Finansal yönetim

Üretim-satış faaliyetleri


2.Soru

Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna ne ad verilir?


Entropi

Verimlilik

Etkinlik

Ekofinalite

Sinerji


3.Soru

En az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmeyi ifade eden tanım aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Verimlilik
Yönetim 
Etkililik
Üretim
İnovasyon 

4.Soru

"Sistem yaklaşımına göre, belli sonuçlara ulaşmak için izlenebilecek yollar oldukça çeşitlidir. Farklı noktalardan başlayarak veya farklı yolları kullanarak da aynı sonuçlar elde edilebilir. Bu bağlamda işletmeciler tek bir doğruya takılıp kalmamalıdırlar" bu açıklama aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?


Sinerji

Enerji

Entropi

Ekofinalite

Strateji


5.Soru

İşletmelerde en az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmeye ne ad verilir?


Etkililik

Verimlilik

Liderlik

Yönetim

Teknik yetenek


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "fayda"'yı doğru anlatmıştır?


Fayda, mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını
giderme özelliğidir.

Fayda, mal ve hizmetlerin fiyatıdır.

Fayda, üretimde kullanılan üretim faktörü miktarıdır.

Fayda,Üretimde kullanılan en az emektir.

Fayda, üretimsiz elde edilen toplam değerdir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusu ile ilgili yaklaşımlarından birisi değildir?


Faydacılık yaklaşımı

Haklar yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı

Bütünleştirici yaklaşım

Toplumsal yaklaşım


8.Soru

Bir havayolu şirketinin operasyon müdürlüğünün iş ilanına başvuran A, iş görüşmesine çağırılmıştır. İş görüşmesinde A’ya havacılık sektöründe çalışmanın zorluklarından, vardiya sisteminin sosyal hayatı nasıl etkilediğinden ve uçakların motor seslerinin sağlığı olumsuz olarak etkilediğinden bahsedilmiştir. A mülakata katılan yöneticilerin kendi sektörleri ile ilgili olumsuz bilgileri paylaşmalarına şaşırmıştır.Yukarıda bahsi geçen durumda yöneticilerin iş görüşmesinde sektörleri ile ilgili olumsuz bilgileri de paylaşmalarının sebebi nedir?


İnsan kaynağı devir hızını azaltmak
İnsan kaynağı talebini azaltmak
İnsan kaynağı arzını azaltmak
İnsan kaynağı talebini artırmak
İnsan kaynağı devir hızını artırmak

9.Soru

Dönen varlıkların kısa vadedeki yabancı kaynaklar oranına ne ad verilir?


Nakit oranı

Likidite oranı

Cari oran

Finansal yapı oranı

Faaliyet oranı


10.Soru

İşletmeler özelliklerine göre dört üretim sistemi kullanır. Aşağıdakilerden hangisi sistemlerden biri değildir?


El işçiliği sistemi
Örgütleme sistemi 
Ev işçiliği sistemi
İmalathane sistemi
Fabrikasyon sistemi

11.Soru

Personel seçim aşamasını en önemli kriteri aşağıdakilerden hangisidir


Çalışanın maliyetinin sorumluluklarına eşit olması
Adayın nitelikleri ile işin gereklerinin eşit olması
Çalışanı işten çıkarma maliyetinin çalışan maliyetine eşit olması
Adayın niteliklerinin işin gerekliliklerini sağlamaması
Çalışanın maliyetinin sorumluluklarından fazla olması

12.Soru

Bir işletmeye ait muhasebe bilgisi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Yalnızca işletme yöneticilerinin ihtiyacı vardır
İşletmenin muhasebe bilgilerinin esas amacı işletme dışı taraflara kararlarında kaynak oluşturmaktır.
Bu bilgilerin tamamı tüm çalışanların erişimine açıktır.
İşletme yöneticilerinin yanı sıra diğer karar vericiler için de önemlidir.
İşletme dışındaki kurum, kuruluş ve bireylerle paylaşılmaz

13.Soru

İşletmelerde insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının kim tarafından yerine getirileceğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
İşletme içerisinde pek çok yönetici aslında insan kaynakları ile ilgili bazı fonksiyon ve çalışmaları yerine getirebilir.
Küçük işletmelerde mali ve idari işler bölümü, hem finansal işleri hem de insan kaynakları ve idari işleri bir arada yürütebilir.
Büyük işletmelerde, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları diğer fonksiyonlardan ayrı, onlarla eş düzeyde ve üst yönetime yakın olmak zorundadır.


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

I. İşletmenin büyüklüğüII. İşletmenin faaliyet konusuIII. İnsan kaynaklarının yerine getirdiği fonksiyonların genişliğiYukarıdakilerden hangisi/hangileri bir işletmede insan kaynakları biriminin nasıl örgütleneceğini etkiler?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim metotları arasındadır?


İş rotasyonu
Sınavlar
Yazılı testler
Referans kontrolü
Performans testleri

16.Soru

Greenpeace Örgütü, işletmelerin çevresindeki unsurlardan hangisine bir örnek oluşturur?


Çıkar grubu

Düzenleyici kurum

Tedarikçi

Rakip

Müşteri


17.Soru

Netgo lojistik firmasının bölge müdürü, proje müdürü, bölüm müdürü gibi ünvanlara sahip yöneticileri hangi kademe yöneticilerdir?


Tepe yönetim
Üst kademe yönetim
Orta kademe yönetim
Alt kademe yönetim
Hiçbiri

18.Soru

Hangisi yöneticinin karar verici rolleri arasında sıralanmaktadır?


Girişimci

Monitör

Bilgi yayma

Sözcü

Lider


19.Soru

* İşletmeye rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, * İşletmenin bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan süreçlerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü, * En etkin ve ekonomik şekilde işletmelerin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesi Belirtilen 3 cümle hangi kavramı açıklamaktadır?


Personel yönetimi
Hiyerarşi
İnsan kaynakları yönetimi
Performans yönetimi
İnsan kaynakları planlaması

20.Soru

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepesinde hangi ihtiyaç yer almaktadır?


Ait olma

Güvenlik

Fizyolojik

Birincil ihtiyaçlar

Kendini gerçekleştirme