Genel İşletme Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bir işletmenin tek bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurularak bulunan oranlarla yapılan inceleme” olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Oran analizi
Karşılaştırmalı tablolar analizi
Yüzde yöntemi ile analiz
Trend analizi
Fayda-maliyet analizi

2.Soru

Kira aşağıdaki üretim faktörlerinin hangisinin getirisidir?


Emek

Doğal kaynaklar

Sermaye

Girişimcilik

Teknoloji


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim piramidinin en üstünde yer alan tepe yöneticilerinin özellikle ilgilendiği bir unsurdur?


Üretim planını oluşturmak

Kısa dönemli alacaklar

İşletme stratejisi

Pazarlama bütçesini oluşturmak

Nakit yönetimi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeylerinden birisi değildir?

 


Bireysel sorumluluk

Yasal sorumluluklar

Etik sorumluluk

Hayırsever sorumluluğu

Ekonomik sorumluluklar


5.Soru

"Kendisi dışındaki üretim faktörleri olan doğal kaynaklar, emek ve sermayeyi bir araya getirerek mal ve hizmet üretmektir" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Sermaye

Fayda

Girişimcilik

Üretim

İşletme


6.Soru

Bir üretim sisteminin beklenmedik talep değişikliklerine yanıt verebilmesi ya da yeni ürün üretimine kolaylıkla geçebilmesi durumuna ne ad verilir?


Kapasite

Geri bildirim

Etkinlik

Esneklik

Verimlilik


7.Soru

Aynı işin hangi yetkinliklerle gerçekleşebileceğini ifade eden kavram aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


İş gerekleri
Eğitim ve geliştirme
Güdüleme
Ücret yönetimi
İş analizi 

8.Soru

Diğerlerinden daha üst (dış) katmanda yer alan işletme çevresinin temel seviyesi aşağıdakilerden hangisidir?


İşgücü piyasası
Müşteriler
Rakipler ve rekabet
Siyasal-yasal çevre
Tedarikçiler ve stratejik ortaklar

9.Soru

İşgücünün ihtiyaçlarını tatmin etmek ve bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yöneticilere imkan sağlayan, hedeflerin planlanması, stratejilerin düzenlenmesi ve uygulanması sürecine ne denilmektedir?


İş tatmini

Stratejik yönetim

Kariyer yönetimi

Hedef planlaması

Performans yönetimi


10.Soru

İnsan davranışlarının temelinde aşağıdakilerden hangisi yatmaktadır?


Eğitim

Aile

Kültür

İhtiyaçlar

Fizyoloji


11.Soru

Bir üretim sisteminin beklenmedik talep değişikliklerine yanıt verebilmesi ya da yeni ürün üretimine kolaylıkla geçebilmesi olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?


Kapasite
Yönetim
Esneklik 
Verimlilik 
Etkinlik

12.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi örgüt kültürünü açıklamaz?I. Ortak anlam, anlayış ve anlamlandırma çabalarıII. İşletme içinde paylaşılan değer, norm ve davranış kalıpları III. Bireylerin karar verme süreçlerindeki etkisiIV. İşgücü piyasasıyla olan ilişkilerindeki belirleyiciliğiV. Yapısında doğal olarak hayalci unsurları kapsaması


Yalnız I
II. ve IV.
I., II. ve III.
Yalnız IV
Yalnız V.

13.Soru

İşletmelerde resmî kurallar ve düzenlemeler, iş tanımları ve etik kodlar etik davranışı şekillendiren hangi faktör içinde değerlendirilmelidir?


Yapısal değişkenler

Örgüt kültürü

Ahlaki gelişmişlik düzeyi

Bireysel özellikler

Sorunun etki alanı


14.Soru

İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesi için bilginin karşılaştırılabilir olması muhasebe bilgisinin hangi niteliğini göstermektedir?


İlgililik
Güvenilirlik
Karşılaştırılabilirlik
Anlaşılabilirlik
Önemlilik

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının fonksiyonlarından biri değildir? 


İşe alma 
Performans yönetimi 
Eğitim ve geliştirme 
Kariyer yönetimi 
İşletmeye kredi temin etmek 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin dört unsurundan biri değildir?


İşletmenin müşterileri

İşletmenin amaçları

Etkinlik ve verimlilik

İşi yapacak insanlar

Yönetimin işlevleri


17.Soru

                       Fiili Sonuçlar                                                                                                   ------------------- ,  
                      Planlanan Sonuçlar

oranı işletmelerde  aşağıdakilerden hangisini ölçer?


Verimliliği

İktisadiliği

Etkililiği

Karlılığı

Yenilikciliği


18.Soru

Konfeksiyon, mobilya ve ayakkabı üretimi, üretim yöntemine göre hangi üretim biçimine girer?


Fabrikasyon

Montaj

Primer üretim

Analitik üretim

Sentetik üretim


19.Soru

Planda belirlenen amaçlara ve bunlara ulaşmak için belirlenen yollara uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması ve bu yapı içinde yer alan işler, kişiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulması sürecine ne ad verilir?


Örgütleme

Planlama

Yöneltme

Eşgüdümleme

Denetim


20.Soru

Koç şirketler grubunun yönetim biçiminin ailesel yönetim olmasına rağmen, küresel pazarda başarılı olmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Koç aile bireylerinin yöneticilik anlamında kendilerini çok iyi yetiştirmiş olmaları
Aile geleneklerini, tüm şirketlerine de yansıtabilmeleri ve sempati kazanmaları
Ailesel yönetim biçimine göre yönetilmelerine rağmen, şirketlerinin üst kademe yöneticilerinin tamamının profesyonel yöneticilerden oluşması
Siyasi tercihlerinde her zaman doğru kararlar verebilmeleri
Aile bireylerinin yönetim konusunda yetenekli olmaları