Genel Muhasebe 1 Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stoklarla ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi kullanan işletmelerden değildir?


Tek tip malların satışını yapan işletmeler
Mal hareketlerini optik okuyuculu elektronik sistemlerle izleyen işletmeler
Faaliyet hacmi büyük olmayan işletmeler
Stok ve tedarik takibinde sorun yaşamayan işletmeler
Alım-satım işlemlerini gerçekleştirildikleri anda yapan işletmeler

2.Soru


Yukarıda verilen yevmiye kaydı aşağıdaki finansal nitelikli olaylardan hangisi için yapılmıştır?


İşletme kasasında bulunan 13.000 TL. nominal değerli çek tahsil edilmiştir.

İşletme, başka bir işletmeye ait olan 13.000 TL.’lik çeki tahsil edilmek üzere bankaya teslim etmiştir.

İşletme satın aldığı malın borcuna karşılık kasasında bulunan 13.000 TL.’lik çeki ciro etmiştir.

İşletme 13.000 TL.’lik borcuna karşılık aynı tutarda çek vermiştir.

Tedarikçisi olan işletmeye verdiği 13.000 TL.’lik nominal değerli çeki nakden ödemiştir.


3.Soru

I. Bir imalat işletmesinin ürettiği mamulü alıp satmak
II. Bir ticaret işletmesinden satın aldığı malı satmak
III. Satın aldığı mala uygun gördüğü oranda kâr ilave edip satmak
IV. Satın alınan malları uygun bir kârla ihtiyaç sahiplerine satmak
Yukarıdakilerden hangileri ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusuna ilişkin doğru bilgidir?


Yalnız I

I ve II

I, II, III ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV


4.Soru

Sermayesinin %50’den fazlasına sahip olunan işletmeler, ne olarak adlandırılır.


Bağlı ortaklık

Adi ortaklık

Anonim ortaklık

İştirak ortaklığı

Gelir ortaklığı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahsilat işlemine bir örnektir?


Nakit mal alışı

Bankaya para yatırılması

Vadesi gelen bir borcun ödenmesi

Vadesi dolan alacakların alınması

Hisse  senedi alımı  


6.Soru

İşletmelerin geçici yatırım amacı ile hisse senedi edinmeleri durumunda ilgili yatırımlar hangi hesapta izlenir?


Alacak senetleri hesabı
İştirakler hesabı
Bağlı ortaklıklar hesabı
Hisse senetleri hesabı
Diğer çeşitli alacaklar hesabı

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazır değer olarak kabul edilmez?


Menkul kıymetler

İşletmenin kasasındaki parası

İşletmenin verdiği çekler

İşletmenin aldığı çekler

İşletmenin bankadaki parası


8.Soru

Halktan toplanan paralarla belge sahipleri hesabna sermaye
piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü
işletmek amacı ile kurulan mal varlığına ne ad verilir?


Hazine Bonosu

Yatırım Ortaklığı

Gelir Ortaklığı Senedi

Yatırım Fonu

Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangileri kasa hesabının özellikleri arasında yer almaktadır?


Kasaya para girişleri hesabı borçlandırır
Aktif karakterli bir hesaptır
Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse hesap kapalıdır
Yabancı paralar Türk Lirası cinsinde kayda alınır
Hepsi

10.Soru

150 İlk Madde ve Malzeme
151 Yarı Mamuller Üretim
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
159 Verilen Sipariş Avansları
Yukarıdakilerden hangileri tekdüzen hesap planında stokların izlendiği hesaplardandır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


11.Soru

İşletme, alınan çekleri tahsil ederek bankadaki mevduat hesabına yatırdığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?


Bankalar borçlu, Kasa alacaklı
Bankalar borçlu, Alınan Çekler alacaklı
Kasa borçlu, Bankalar alacaklı
Alınan Çekler borçlu, Bankalar alacaklı
Alınan Çekler borçlu, Kasa alacaklı

12.Soru

İşletmelerin kredili olarak yapmış oldukları satışları bir belge karşılığında yapması durumunda aldıkları belge aşağıdakilerden hangisidir?


Alacak Senedi
Kasa Tediye Fişi
Alacak Tahsil Fişi
Alacak Senetleri Reeskontu
Şüpheli Alacaklar Karşılığı

13.Soru

TAM işletmesi kasasında bulunan nakit fazlası olan 3.500 Türk Lirası ile $2.000 satın almıştır.   Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 


Kasa hesabı - Türk Lirası Kasası - 5.500 borçlu 
Kasa hesabı - Türk Lirası Kasası - 3.500 borçlu  
Kasa hesabı - Yabancı Paralar Kasası -$1.500 alacaklı  
Kasa hesabı - Türk Lirası Kasası - $2.000alacaklı  
Kasa hesabı - Yabancı Paralar Kasası - 3.500 borçlu 

14.Soru

"A" İşletmesi "B"işletmesine t4.300'lık çek karşılığı sattığı malların, çek bedelinin 03.06.20X1 tarihinde "Z" bankasındaki hesabına yatırıldığını öğrenmiştir.

Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?15.Soru

Aşağıdaki hangisi raporlanan birden fazla döneme ilişkin finansal bilgilerin birlikte gösterilmesi ve analiz edilebilirliğinin sağlanmasına olanak sağlayan finansal tabloların niteliksel özelliğidir?


Karşılaştırılabilirlik
Doğrulanabilirlik
Gerçeğe uygun sunum
ihtiyaca uygunluk
Zamanında sunum

16.Soru

“A” İşletmesi 1 Mayıs tarihinde devamlı müşterisi olan “X” işetmesine kredili olarak 20 gün vadeli 5.000 TL. + 250 TL. KDV’li mal satmıştır. KDV peşin tahsil edilmiştir. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Yurt İçi Satışlar Hesabı 5.250 TL. borçlandırılır.

Alıcılar Hesabı 5.000 TL. borçlandırılır.

Kasa Hesabı 5.250 TL. borçlandırılır.

Hesaplanan KDV Hesabı 250 TL. borçlandırılır.

Alıcılar Hesabı 5.250 TL. borçlandırılır.


17.Soru

TTK'na göre pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Bu kuralın istisnası aşağıdakilerden hangisidir?


Yerine getirilmeyen sermaye taahütleri
İşletmeden çekilen paralar
Ödünç alınan paralar
Örtülü sermaye kullanımı
İştirak taahhüdünden doğan borç

18.Soru

İşletme aldığı bir çeki tahsil ettiğinde yapması gereken muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?


Kasa hesabı, Alacaklı
Bankalar hesabı, Alacaklı
Alınan Çekler hesabı, Borçlu
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı, Borçlu
Alınan Çekler hesabı, Alacaklı

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kapsamlı Gelir Tablosunun ilk bölümü olan brüt kâr ya da zararın hesaplanmasında kullanılmaktadır?


Satışların maliyeti

Genel yönetim giderleri

Araştırma ve geliştirme giderleri

Esas faaliyet dışı finansal gelirler

Ertelenmiş vergi gelir/gideri


20.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır?


Senedin tahsil edilmesi
Senedin iskonto ettirilmesi
Senedin ciro edilmesi
Senedin kırdırılması
Senetsiz alacak karşılığında senet alınması