Genel Muhasebe 1 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisinin işlemleri dönem sonunda yapılan envanter işlemleri kaydında izlenmektedir?


120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 Alacak Senetleri Reeskontu
126 Verilen Depozito ve Teminatlar
127 Diğer Ticari Alacaklar

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Diğer alacaklar içerisinde yer alan hesaplardan birisidir?


Alacak senetleri hesabı

Alıcılar hesabı

Adi senetler hesabı

Kambiyo senetleri hesabı

Personelden alacaklar hesabı


3.Soru

ABS işletmesi RİSK Bankasındaki ticari mevduat hesabına T1.000 nakit olarak yatırmıştır. Aşağıda ABS’nin yapacağı yevmiye kaydına ilişkin bilgilerden hangisi doğrudur?


Bankalar hesabı borçlandırılır
Alınan Çekler hesabı alacaklandırılır
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklandırılır
Kasa hesabı borçlandırılır
Diğer Hazır Değerler hesabı alacaklandırılır

4.Soru

Temel muhasebe eşitliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Varlıklar= Sermaye

Yabancı Kaynaklar= Öz Kaynaklar

Varlıklar= Yabancı Kaynaklar+Öz Kaynaklar

Gelirler= Giderler

Varlıklar= Sermaye+Gelirler


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal durum tablosunda öz kaynaklar bölümünde yer almaktadır?


Canlı varlıklar

Devlet teşvik ve yardımları

Hisse senedi ihraç primleri

Şerefiye

Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar


6.Soru

Devamlı envanter yöntemini benimseyen işletme, daha önceki bir tarihte kredili olarak “D” işletmesine satmış olduğu mallardan bir kısmı iade edilmiştir. Buna göre aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kaydedilmiştir?


Satıştan İadeler Hesabı alacaklandırılır.

İndirilecek KDV Hesabı borçlandırılır.

Alıcılar Hesabı alacaklandırılır.

Ticari Mallar Hesabı borçlandırılır.

Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı alacaklandırılır.


7.Soru

Mutluluk işletmesi daha önce Çelik işletmesinden kredili olarak 1.500 TL’ye satın almış olduğu malın borcu için kasasındaki çeki ciro etmiştir. İlgili kayıt nasıl olmalıdır?1. Alınan çekler hesabı alacaklandırılır2. Satıcılar hesabı borçlandırılır3. Kasa hesabı ile ilgili işlem yapılmaz


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1, 2, 3

8.Soru

Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hisse senetlerinin hamiline ya da nama yazılı olması mümkündür.
Hisse senetleri geçici ya da uzun vadeli yatırım amacı ile edinilebilir.
Hisse senetleri kayıtlı değerinin altında veya üstünde bir değerle satılabilir.
Hisse senetleri, anonim şirketler ile kamu kurumlarının, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için ihraç edilir.
Hisse senetleri nominal değeri dışında bir değer üzerinden alınıp satılabilir.

9.Soru

Aşağıdaki hangisi hazır değerler gurubunda yer alan hesaplardan biri değildir?


Bankalar
Diğer Hazır Değerler
Kasa
Verilen çekler ve Ödeme Emirleri
Alacak Senetleri

10.Soru

Aşağıdakilerden kangisi, hisse senetlerinin işletme kayıtlarındaki değerini ifade eder?


Rayiç bedel

Kayıtlı değer

Nominal değer

İtibari değer

Reel değer


11.Soru

Ares işletmesi bir işçisine maaşından 800 Türk Lirasını avans olarak nakden ödemiştir. Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı muhasebe kaydında borçlandırılacak hesapaşağıdakilerden hangisidir?


İştiraklerden Alacaklar hesabı
Personelden Alacaklar hesabı
Ortaklardan Alacaklar hesabı
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabı
Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin özelliklerinden biri değildir?


İhraç eden tarafın kâr ya da zarar etmesinden bağımsızdır
Sahibi üzerinde yazan faiz oranını ödemekle yükümlüdür
Vadesine kadar ikincil piyasada el değiştirebilir
Sadece kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç edilmektedirler
Vadesine kadar geçici yatırım aracı olarak kullanılabilirler.

13.Soru

İşletmenin hem A Bankasında hem X Bankasında hem de Z Bankasında ticari mevduat hesabı vardır. Hangi bankada ne kadar parası olduğunu takip etmek (kayda almak) için işletme aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?


Yardımcı (alt) hesaplar
Mizan
Tahsil Fişi
Kasa Tediye fişi
Efektif kaydı

14.Soru

Kanun hükümleri uyarınca sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacı ile kurulan, mal varlığına yatırılan para karşılığında edinilen ve belge sahibinin kurucuya karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ne ad verilir?


Gelir Ortaklığı Senedi
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Finansman Bonosu
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Hazine Bonosu

15.Soru

Bir işletmenin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer işlemlerden olan ve bir ticari işlem sonucu doğmamış bulunan alacakları aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


İştiraklerden Alacaklar Hesabı

Ortaklardan Alacaklar Hesabı

Personelden Alacaklar Hesabı

Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nda yer alan finansal tablo varsayımlarından biri değildir?


İşletmenin sürekliliği
Muhasebenin tahakkuk esası
Netleştirme
Tam açıklama
Karşılaştırmalı bilgi 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden birisidir?


Adi senetler

Emtia senetleri

Çek

Alacak senetleri

Kıymetli evrak niteliğindeki senetler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öz kaynak değişim tablosunda bulunan kalemlerden biri değildir?


Ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Değer artış fonları
Faaliyet kârı
Net dönem kârı

19.Soru

Yeminli mali müşavirlik meslek mensupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir ifade değildir?


Muhasebe ile ilgili defter tutarlar.
En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olurlar.
Yeminli mali müşavirlik sınavını vermişlerdir.
Yeminli mali müşavir ruhsatı almışlardır.
Muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ellerindeki fon fazlasını geçici olarak değerlendirdikleri borçlanma kağıtlarından değildir?


Devlet Bonosu
Finansman Bonosu
Gelir Ortaklığı Senedi
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Yatırım Fonu Katılma Belgesi