Gümrük Mevzuatı Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan eşya bildirimine ne ad verilir?


Özet beyanı

Eşyanın gümrüğe sunulması

Serbest dolaşım

Eşya tespiti

Basitleştirilmiş usul


2.Soru

Maden ihracatçı birlikler nereye bağlıdır?  


Ekonomi Bakanlığına

Maliye Bakanlığına

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına


3.Soru

İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyanın yerine kullanılan, aynı ticari kalitede olan, aynı teknik özellikleri taşıyan ve aynı gümrük tarife istatistik pozisyon numarasına (GTİP) giren ve serbest dolaşımda bulunan eşyaya ne ad verilir?


Eşdeğer Eşya

İthal Eşyası

İhraç Eşyası

Değişmemiş Eşya

Ticari Eşya


4.Soru

Transit rejimi beyanında bulunan veya adına transit rejimi beyanında bulunulan kişi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Kefil

AS Pozisyonu

Asıl sorumlu

Belge düzenleyen

Kaptan Andreevo Gümrük Müdürü


5.Soru

Usulsüzlük fiili gerektiren durumlarda eşyanın ihracata konu olması durumunda hangi değerin onda biri oranında para cezası kesilmesi gerekecektir?

  


EXW

FAS

FOB

CİF

DAF


6.Soru

Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bindirilen insan veya yüklenen eşyanın yine Türkiye Gümrük Bölgesi içinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılmasına ne ad verilir?


Kişisel kullanım

Taşıma aracı

Dahili trafik

Ticari kullanım

Triptik kullanım


7.Soru

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca idari yaptırım kararları kimler tarafından verilir?


İdari mahkeme

Gümrük idarelerinin amirleri

Ceza mahkemeleri

Yerel mahkemeler

Yargıtay


8.Soru

Ham madde, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilmek istenmesi hâlinde aşağıdaki kurumlardan hangisine müracaat edilmelidir?


Dışişleri Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Dış Ticaret Müsteşarlığı

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına


9.Soru

I Düzeltme taleplerine ilişkin,
II Gümrük vergisi aslına yönelik,
III Yaptırım niteliği taşımayan.


Gümrük vergisi yükümlüleri, ilke olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra birimleri tarafından verilen yukarıdaki hangi madde ya da maddelere göre idari ret kararlarına karşı idari yargıya başvurulabilir?


I

I, II

I, III

II, III

I, II, III


10.Soru

Yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepolarına ne ad verilir?


Özel antrepo

Birleşmiş antrepo

Genel antrepo

Denetimsiz antrepo

Özerk antrepo


11.Soru

Aşaiıdakilerden hangisi kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini
ifade etmektedir.


Geçici giriş belgesi

İhraç müsaadesi

Triptik karnesi

Mülkiyet belgesi

Konsinye ihracat


12.Soru

I. Hariçte İşleme Rejim Kararı

II. Hariçte İşleme Rejim Yönetmeliği

III. Hariçte İşleme Rejimi Tebliğ

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, Hariçte İşleme Rejimi mevzuatı kapsamında yer alır?


Yanız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I ve III


13.Soru

Kaçakçılık Kanunu’nda tanımlanan kaçakçılık kanununda suçların ve kabahatlerin en az kaç kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır?


1

2

3

4

5


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi transit rejime ait ana mevzuat maddesidir?


4458 sayılı Gümrük Kanunu

İstanbul Sözleşmesi (ATA Karnesi)

CIM Belgesi, CMR Sözleşmesi

4925 Sayılı Kara yolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği


15.Soru

Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen, taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şasi ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren belgeye ne ad verilir?


Taşıt Giriş-Çıkış Formu

Triptik Karnesi

Mülkiyet Belgesi

Sigorta Poliçeleri

Ticari Kullanım Belgesi


16.Soru

Hariçte işleme izni aşağıdakilerden hangisine verilebilir?


Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere

Avrupa Birliği Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere

Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere

Dünya Ticaret Üyesi ülkelerde yerleşik kişilere

Yerleşim yerine bakılmaksızın dileyen herkese


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme izin belgesinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler arasında yer almaz?


Geçici İhracat Listesi

Hariçte işleme izin belgesi aslı

Ticaret Sicil Gazetesi

Gümrük beyannameleri asılları

İthalat Listesi


18.Soru

  1. Belgede belirtilen şartlara uygun olarak ilgili bölge müdürlüğü tarafından kapatılır.
  2. İzni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kapatılır ve Bakanlığa ve ilgili firmaya bilgi verilir.
  3. İlgili bölge müdürlüğü kapatma esnasında, firmaların gönderdiği listeler ile hariçte işleme izin belgesinde kayıtlı bilgileri karşılaştırır.

Yukarıdakilerden hangileri, hariçte işleme izin belgesi taahhüdü ile ilgili doğru bilgiler arasında yer alır?


I-II

I-III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III


19.Soru

  1. Fiyat farklılıkları
  2. Damping
  3. Kurum ve Kuruluş kontrolleri
  4. Transfer fiyatı araştırmaları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Genel Uyuşmazlık konularındandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

Gümrük cezalarının uygulanmasında aşağıda sıralanan temel hususlardan hangileri göz önünde bulundurulur?

I. Gümrük cezasının oluşabilmesi için cezaya konu olacak eylemin Gümrük Kanunu’nda yer alması gerekir

II. Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı hareket edenlere Gümrük Kanunu’nda yazılı olan ceza hükümleri uygulanır

III. Gümrük Kanunu para cezası gerektiren eylemde, “kast” unsuru bulunup bulunmadığını dikkate alır 

IV. Gümrük Kanunu’nun vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak ceza hükümlerine göre ceza verilmesi, bu eylemleri yapanlar hakkında diğer idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez


Yalnızca I ve III

Yalnızca II ve IV

I.II.III

I.II.IV

II.III.IV