Halkla İlişkiler Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun ilgili olduğu alanlardan birisi değildir?


Reklam
Ürün tanıtımı
İnsan ilişkileri
Halkla ilişkiler
Satış geliştirme

2.Soru

Stratejilerin uygulanmasını sağlayan ayrıntılara odaklı uygulamaya yönelik kararlara ne ad verilir?


Strateji
Taktik
Hedef kitle
Vizyon
Misyon

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı yapılan Sponsorluk faaliyetidir?


Uluslararası pazarlama

Kurum imajını destekleme

Kurum kimliğini pekiştirme

Misafirperverlik

İyi niyet


4.Soru

I-Tutundurma (promotion)
II-Fiziksel belirtiler ve kanıt (physical evidence)
III-Hedef kitle (people)
IV-Süreç (process)
V-Ürün (product)
Yukarıdakilerden hangileri pazarlama faaliyetlerini tanımlayan klasik 4P ye daha sonradan eklenen diğer 3P’dir?


I, II ve III

 

I, III ve V

 

II, III ve IV

 

II, IV ve V

 

III, IV ve V


5.Soru

Hedef kitle ve medya için özellikle düzenlenen ve ilginç açıklamalar, gösteriler vefaaliyetlerden oluştuğu için haber değeri taşıyan veya yaratılan organize olaylara ne ad verilir?


Etkinlik yönetimi
Süreç
Faaliyet ortamı
Uygulama şeması
Değerleme

6.Soru

I-Gözlem ve farkına varma
II-Kriz iletişimine inanma
III-Krizi önleme
IV-Yeni reklam hazırlıklarına başlama
V-Yatırımları genişletme
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kriz iletişim sürecinin aşamaları arasında yer almaktadır?


I ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

III ve V

II ve V


7.Soru

I-Bilimsel toplantılar, paneller, sempozyumlar düzenlemek, basın ile yakın ilişkiler kurmak birer lobicilik faaliyetidir.
II-Halkla ilişkiler ve lobicilik faaliyetlerinin çıktıları, kısa vadeli çalışmalar sonucunda alınmaktadır.
III-Lobicilik faaliyetleri esnasında, yasa yapıcıların ve uygulayıcıları, görüş, fikir ve düşüncelerinin bilinmesi, faaliyetlerin başarısı açısından önemlidir.
Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler ve lobicilik faaliyetleri açısından doğru bilgiler vermektedir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


8.Soru

Amerika'da halkla ilişkiler yazarlarından Grunig ve Hunt halkla ilişkilerin gelişen işlevlerini dört model altında toplayarak tarihçesini sınıflandırmışlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu Dört Halkla İlişkiler Modeli’ den biri değildir? 


Basın ajansı modeli 
Kamuoyu bilgilendirme modeli 
İki yönlü asimetrik model 
Çok yönlü figür modeli 
İki yönlü simetrik model 

9.Soru

İki yönlü simetrik model ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Model 1960’lı yılların sonuna doğru toplumsal alanda yaşanan hareketlilik sonucu ortaya çıkmıştır.
Bu modelde amaç, karşılıklı anlayışı yaratmaktır.
Bu modelde kurum ve hedef kitle arasında bir diyalog söz konusudur.
Bu modelde kurum hedef kitleleri anlamak için araştırma yapar.
Bu model, tarafsız tutumları olumluya dönüştürmek amacıyla kullanılır.

10.Soru

Bir kuruluşun, toplumun güvenini, sempatisini kazanmak amacıyla hedef kitle ile uzun vadeli ve güvene dayalı çift yönlü iletişimin sağlandığı etkinlikler düzenlemesine ne ad verilir?


Kurumsal halkla ilişkiler
Pazarlama halkla ilişkileri
Reaktif pazarlama halkla ilişkileri
Sosyal sorumluluk
İtibar Yönetimi

11.Soru

Kurum içi halkla ilişki araçlarından hangisi sözlü araçlardandır?


Çalışma raporları

 

Kurum broşürü

 

Departman toplantıları

Sergiler

 

Afişler


12.Soru

Bernays’a göre insanların kitap satın alması için gerekli olan şey nedir?


Kitapların eğlenceli ve komik olması

 

İnsanların kitapların önemini bilmesi

 

Ucuz kitapların piyasaya sürülmesi

 

Kitapların evlere kadar dağıtılması

 

İnsanların evlerinde kitaplık olması


13.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin pazarlamadan ayrıldığı önemli bir nokta olan hedef kitlenin özellikleri arasında yer alır?


Halkla ilişkilerde hedef kitle kuruluşun ilgili olduğu tüm çevredir.
Halkla ilişkiler potansiyel alıcıların bir ürünü alma kararı üzerinde etkisi yoktur.
Halkla ilişkiler potansiyel alıcılar üzerine yoğunlaşır.
Tüketicilerin satın alma davranışlarını öğrenmek için pazarlamada reklamdan yararlanılır.
Başarılı bir halkla ilişkiler uygulamasında hedef kitlenin üründen memnun olmasının önemi yoktur.

14.Soru

Mükemmel halkla ilişkiler araştırması olarak literatüre geçen araştırmanın sonucunda hangi model ortaya çıkmıştır?


Durumsal model

 

Basın ajansı (tanıtım modeli)

 

Kamuyu bilgilendirme modeli

 

İki yönlü asimetrik model

 

İki yönlü simetrik model


15.Soru

Kuruluşlar medyada yer almak için sadece basın bültenlerinden faydalanmaz. Kuruluşla ilgili bazı haberler bir sayfalık basın bültenine sığmayacak kadar önemli olabilir. Bu yüzden kuruluşlar ve halkla ilişkiler uzmanları medyayla bir araya gelinecek ortamları önemserler. Aşağıdakilerden hangisi bu ortamlardan biri değidir?


Basın Röportajı
Basın Gezileri
Basın Resepsiyonu/Kokteyli
Basın ilanı
Basın Toplantısı

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama süreci modeli arasında yer almaz?


Müşteri yönelimli bir pazarlama stratejisinin tasarlanması
Karlı bir ilişki kurmak ve müşteri tatmini oluşturmak
Üstün değer ileten bütünleşik bir pazarlama programı oluşturmak
Müşterilerden değer elde etmek
Ürün satışını ön planda tutmak

17.Soru

Etkili bir halkla ilişkiler kampanyası düzenlerken kullanılan iletişim stratejilerinden son aşama olan ve örgütün mesajlarının hedef kitleler üzerinde ölçüldüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Değerlendirme
Araştırma
Planlama
Uygulama
Sorgulama

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve basılı kurum dışı halkla ilişkiler araçlarından biridir?


Sergiler
Geziler
Toplantılar
Bültenler
Yarışmalar

19.Soru

Kuruluşlar hedef kitlelerinden aldıkları bilgileri değerlendirerek, kuruluşun halkın istediği biçimde davranmasına yol açar. Kuruluş ile hedef kitle arasında uyum sağlamak bu modelin hedefidir.Bu açıklama, halkla ilişkiler modellerinden hangisini yansıtır?


İki yönlü asimetrik model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü simetrik model
Kamuyu bilgilendirme modeli
Durumsal model

20.Soru

Mevcut durum analizi, kurumun sahip olduğu üstünlükler, zayıflıkların, yanı sıra çevrenin kuruma sunduğu fırsatların veya tehditlerin analiz edilip değerlendirilmesine ne ad verilir?


SWOT
Analiz
Planlama
Değerleme
Bilgilendirme