Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paydaş analizinin aşamalarından biri değildir?


Paydaşların tanımlanması

Paydaşların istek ve beklentilerinin incelenmesi

Paydaşların iletişim stratejilerinin incelenmesi

Paydaşların şikayetlerinin incelenmesi

Paydaşların kuruma etkilerinin ve kurumdan etkilenme düzeylerinin incelenmesi


2.Soru

Stratejik planlama sürecinde ''Örgüt şu an ne durumda?'', ''Ulaşmak istediğimiz çizgi neresi?'', "Örgütü mevcut hedefe nasıl götürebiliriz?'' gibi soruların cevaplarının arandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçme ve değerlendirme 

SWOT analizi 

Strateji 

Planlama 

Durum analizi 


3.Soru

Durumu tanımlamak ve anlamak aynı zamanda problemin (sorun ya da fırsat) kamular ve halkla ilişkiler açısından önemini belirlemek için bilgilerin sistematik olarak toplanmasına ne ad verilir?


Araştırma

Geliştirme

Ölçme

Değerlendirme

Analiz 


4.Soru

  • Yeni bir pazar bölümüne girebilir miyiz?
  • Ürün/hizmet portföyümüzü genişletebilir miyiz?
  • Rakiplerimiz zayıf mı yoksa güçlü mü?
  • Sektörün genişleme ihtimali var mı?

Yukarıda verilen sorular, SWOT Analizinin hangi aşamasında  marka ya da ürünün kendisine sorması gereken sorulara örnektir?


Güçlü Yönlerini belirlerken

Zayıf yönlerini belirlerken

Fırsatlarını belirlerken

Tehditleri belirlerken

Hiçbiri


5.Soru

"Halkla ilişkiler kampanyaları bağlamında ...., kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir."

Yukarıdaki ifadede boşluğa hangi kavram gelmelidir?


Hedef kitle

Halk

Müşteri

İşveren

Reklamcı


6.Soru

İçinde bulunulan mevcut duruma içerden ya dadışardan etki eden her türlü faktöre dair verilerin toplanması ve sistematik olarak analiz edilmesi sürecine ne ad verilir?


Durum analizi

Araştırma

Hedef kitle analizi

Paydaş analizi

Kurum analizi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef belirleme süreci içerisinde yer almaz?


Değerler

Vizyon

Stratejik amaçlar

Durum analizi

Misyon


8.Soru

Toplumda çevrenin korunmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla bir halkla ilişkiler kampanyası yapmak isteyen A şirketi, ilk olarak “Biz kimiz ve neredeyiz?” sorularına cevap aramaktadır.

Bu doğrultuda A şirketinin aradığı cevap, halkla ilişkiler kampanya sürecinin aşamalarından hangisi ile ilgilidir?


Uygulama

Planlama

Durum analizi

Ölçme

Değerlendirme


9.Soru

……………………………… iki tarafı olan bir sütun matrisidir: Sol tarafta yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin dikey bir listesi ve üst tarafta gün, hafta ve ayları sıralayan yatay bir çizgi bulunmaktadır

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?


Gantt şeması

SWOT

SMARRTT

Maslow Piramidi

Ters Piramit


10.Soru

............................................, stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını planlama, bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü yapısal ve motivasyonel tedbirlerin alınarak yürürlüğe konulmasını, daha sonra da stratejilerin uygulanmadan önce ve uyguladıktan sonra amaçlara ne derece uyup uymadığı konusunda kontrol edilmesini içinde barındıran, kurumun üst düzey kadrolarının faaliyetlerini ilgilendiren süreçler toplamıdır.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Örgüt kültürü

Stratejik yönetim

Kurum kimliği

Pazarlama iletişimi

Marka iletişimi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonun hedef kitlesinin, organizasyona karşı tutumları itibariyle organizasyonun maruz kaldığı dört durumdan birisi değildir? 


Hedef kitlenin organizasyonu rakipleriyle karşılaştırması 

Hedef kitlenin organizasyona karşı düşmanlık beslemesi 

Hedef kitlenin organizasyona karşı önyargılı olması 

Hedef kitlenin organizasyona karşı kayıtsız olması 

Hedef kitlenin organizasyonun ürettiği mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmaması 


12.Soru

SWOT analizinde, kurumun amaçlarına ulaşma sürecinde yararlı olacak her türlü faktöre ne ad verilmektedir?


Zayıf yönler

Güçlü yanı

Fırsatlar

Tehditler

Savunma mekanizması


13.Soru

......................, iki veya daha fazla sayıda kişinin otorite ve sorumluluk sıra düzeni içinde bir araya gelerek oluşturdukları, belirli ortak amaç ve görevlere sahip ve bunları gerçekleştirmek için, maddi ve manevi yetenek, güç, bilgi, beceri, vb. bütün kaynakların bilinçli bir şekilde paylaşıldığı, dinamik ve açık sosyal sistem ya da toplumsal birimdir.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Halkla ilişkiler

Pazarlama

Örgüt

Kurumsal iletişim

Marka iletişimi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İkincil verileri oluşturur?


Odak grup görüşmeler,

Web sitelerinde paylaşılmış araştırma raporları

Bilirkişi ve kanaat önderleri,

e-posta ve web sitelerinin analizi,

Deneyler ve davranışsal veriler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kavramı ile ilgili değildir?


Halkla ilişkiler; hedef kitleye yönelik nihai aşamada gerçekleştirilen bir özümseme sürecidir.

Halkla ilişkiler; hedef kitlede bir kurumla ya da kuruluşla ilgili olumlu algı yaratmaktır.

Hakla ilişkiler; hedef kitlenin kurumla ilgili tutum, düşünce ve davranışlarını yönlendirmektir.

Hakla ilişkiler; hedef kitlenin kurumla ilgili tutum, düşünce ve davranışlarını yönetmek ya da değiştirmektir.

Hakla ilişkiler; belirli bir strateji çerçevesinde politikalar geliştirip bu politikaları çeşitli etkinliklerle uygulamaktır.


16.Soru

I. Birincil veriler ise halkla ilişkiler araştırmalarında biçimsel olmayan araştırma yöntemleri olarak tanımlanmaktadır.

II. Birincil veriler daha kolay ulaşılabilir ve daha az maliyetli olması nedeniyle tercih edilir.

III. Birincil veriler; daha önce çeşitli araştırma şirketleri tarafından yayınlanmış ya da medyada sunulmuş araştırmalar, çeşitli web sitelerinde paylaşılmış araştırma raporları ya da çeşitli halkla ilişkiler derneklerinin yayınlamış olduğu araştırma sonuçlarından elde edilir.

IV. Birincil veriler; gözlemler, odak grup görüşmeler, anketler, bilirkişi ve kanaat önderleri, gelen telefon, e-posta ve web sitelerinin analizi, medya içerik analizi, deneyler ve davranışsal verilerden elde edilir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri araştırma sürecinde birincil el veriler ile ilişkilidir?


I ve IV

I, II, III, IV

I, II, IV

I ve III

Yalnız I


17.Soru

"Kurumla ilişkisi başlamış ancak bu ilişkinin kendi yaşamlarındaki etkisinin henüz farkında olmayan topluluk, grup ya da bireylerden oluşur". Aşağıdakilerden kitle türlerinden hangisi bu tanıma uymaktadır?


Hedef kitle haline gelenler

Bilinçli hedef kitle

Aktif hedef kitle

Hedef kitle olmayanlar

İç ve dış hedef kitle


18.Soru

Kurumla ilişkisi başlamış ancak bu ilişkinin kendi yaşamlarındaki etkisinin henüz farkında olmayan topluluk, grup ya da bireylere ne ad verilir?


Hedef kitle haline gelenler

Her konuda aktif hedef kitle

Tek bir konuda aktif hedef kitle

Gündemdeki bir konuyla ilgili aktif hedef kitle

Hedef kitle olmayanlar


19.Soru

Yakın düzeyde ekonomik güçleri olan, aynı ekonomik çıkarları önemseyen ve bu bilince sahip, hayat biçimleri, kültür ve eğilimleri benzerlik gösteren bireylerden oluşan toplumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal grup

Sosyal sınıf

Kültür

Halk

Toplum


20.Soru

Halkla ilişkiler kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen, bir kuruluşun danışma görevlisinden yöneticisine, belediye başkanından başbakana, toptancıdan perakendeciye geniş bir kesimi içine alan kişiler ya da gruplara ne ad verilmektedir? 


Kanaat önderi 

Halkla ilişkiler ajansı 

Medya 

Hedef kitle 

Paydaş