Hücre Kimyası Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Akciğerlerin solunum sırasında genişlemesi ve tekrar eski durumlarına dönmelerinde önemli rol oynayan fibriller aşağıdakilerden hangisidir?


Elastin

Laminin

Fibronektin

Entaktiktin

Hepsi


2.Soru

Tüm hücrelerde hidrojen peroksitin yapımını ve yıkımını sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozom

Ribozom

Peroksizom

Vakuol

Endoplazmik retikulum


3.Soru

Detoksifikasyonda görevli en önemli enzimlerden olan ve görevi toksik maddeleri suda çözünebilen ve vücuttan kolayca atılımı yapılabilecek küçük moleküllere parçalamak olan P450 enzim ailesi hangi organın hücrelerinde üretilir?


Karaciğer

Pankreas

Ağız

Mide

İnce bağırsak


4.Soru

I Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe atom çapı büyümektedir.

II Aynı grupta aşağı doğru inildike atom çapı büyümektedir.

III Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artmaktadır.

Atomların periyodik tablo özellikleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece III


5.Soru

I. Hücre yaşam için gerekli tüm biyolojik olayların yapıldığı canlının en büyük birimidir.
II. Tüm canlılar bir ya da daha fazla hücrelerden oluşurlar.
III. Hücreler var olan diğer hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelirler.
Yukarıda verilen hücre teorisi prensiplerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

I.Hücrede oluşan artık ürünler ve sıvılar burada depolanır. II.Bitki hücrelerinde genellikle büyük ve tektirler. III.Bitkilerde depo ve sindirim işlevlerinin yanı sıra deplazmoliz ve turgor basıncının korunmasında önemli bir role sahiptir.

Yukarıda verilen özellikler hangi organele aiittir?


Ribozom

Endoplazmik retikulum

Golgi kompleksi

Vakuol

Mitokondri


7.Soru

İnsanda metabolik işlemler sırasında üretilen elektrolitlerin fazlasını kolloidal bir karışım olan kandan uzaklaştırılması hangi organda gerçekleşir?


Karaciğer

Akciğer

Böbrek

Dalak

Pankreas


8.Soru

Ökaryotik hücrelerin prokaryotik hücrelerden farklı olarak sahip oldukları yapılar aşağıdakilerden hangileridir?


Çekirdekçik – Anaerobik Solunum – Stoplazmik Organeller

Çekirdekçik – Kapsül – Eşeyli Üreme

Çekirdekçik – Hücre İskeleti – Stoplazmik Organeller

Çekirdekçik – Anaerobik Solunum – Eşeyli Üreme

Çekirdekçik – Kapsül – Stoplazmik Organeller


9.Soru

Hücrede oluşan artık ürünlerin ve sıvıların toplandığı organele ne ad verilir?


Lizozom

Ribozom

Vakuol

Endoplazmik retikulum

Mitokondri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doymamış yağ asitlerine örnek olarak verilebilir?


Miristik asit

Palmitik asit

Stearik asit

Oleik asit

Kolestrol


11.Soru

Hücreden bağımsız çoğalan organel çifti hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Ribozom-Lizozom

Golgi-Vakuol

Endpoplazmik retikulum-Sentrozom

Mitokondri-Kloroplast

Çekirdek-Peroksizom


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi su ile homojen bir karışım oluşturabilir?


Yağ

Mum

Benzen

Tuz

Demir tozu


13.Soru

I. Hidrojen bağı yapabilen moleküllerin, moleküller arası etkileşim kuvvetlerine bu bağın büyük katkısı nedeniyle, erime ve kaynama noktalarında ani yükselmeler görülür.
II. İki polar molekül arasındaki elektrostatik çekimin sonucunda oluşan kuvvete hidrojen bağı adı verilir.
III. İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri London etkileşimleri olarak adlandırılır
Yukarıda bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi milyonda bir kısım anlamına gelir?


ppm

ppb

ppt

molal

molar


15.Soru

'Çözünen taneciklerin su dışında başka bir çözücü ile sarılmasına ......... denir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Hidratasyon

Solvatasyon

Derişim

Çözelti

Aşırı doymuş çözelti


16.Soru

Aşağıdaki organellerden hangisi protein, karbonhidrat ve yağlar gibi biyomolekülleri parçalayan enzimleri içerir?


Mitokondri

Kloroplast

Sitoplazma

Lizozom 

Endoplazmik Retikulum


17.Soru

RNA'nın taşıdığı bilginin proteine çevrilmesine ne ad verilir? 


Replikasyon

Translasyon

Transkripsiyon

Konformasyon

Mitoz bölünme


18.Soru

Aşağıdaki yapılardan hangisi, diploit bir hücredir?


Zigot

Virüs

Sperm

Yumurta

Nöron


19.Soru

Bir zarın iki yanında bulunan iyonların kimyasal derişimleri ve elektrik potansiyellerindeki farklılığa ne ad verilir? 


Kloroplastlar

Mitokondri

Voltaj

Elektrokimyasal gradient

Ligand


20.Soru

'Alt kabuklarda bulunan iç
elektronlar nedeniyle incelenen elektron
çekirdeğin tam çekim etkisini hissedemez.
Çekirdeğin çekim etkisi iç elektronlar tarafından perdelenmiştir.' Bu fade aşağıdakilerden hangisine aittir?


Girginlik

Perdeleme

orbital enerjileri

değişim düzlemi

Atomun yapısı