Hücre Kimyası Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hücre yapısı ve işlevlerinin aydınlatılması hangi biliminin çalışma alanıdır?


Sitoloji

Histoloji

Psikoloji

Patoloji

Embriyoloji


2.Soru

I. Pillus II. Hücre duvarı III. Hücre çekirdeği IV. Sitoplazma Yukarıda verilen hücre unsurlarından hangileri prokaryot hücrede bulunabilir?


I, II

III, IV

I, II, IV

II, III, IV

Hepsi


3.Soru

Kristallerin oluşmasını sağlayan kimyasal bağ tipi aşağıdakilerden hangisidir?


İyonik bağ

Kovalent bağ

London kuvvetleri

Dipol dipol kuvvetleri

Hidrojen bağı


4.Soru

Hayvan hücresinin tipik karbonhidratı aşağıdakilerden hangisidir?


Glikoz

Fruktoz

Selüloz

Nişasta

Glikojen


5.Soru

I.Endositoz

II.Difüzyon

III.Osmoz

IV. Ekzositoz

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri aktif taşıma ile gerçekleşmektedir?


Yalnız I

Yalnız IV

I ve IV

II ve III

I, II, III ve IV


6.Soru

'..........., idrar kesesi ve
sellüloz asetat gibi çok küçük gözenekler
içeren malzemelerdir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Yarı geçirgen zar

Osmotik basınç

Çözünme

Derişim

Membran


7.Soru

I Elektronegatiflik bir atomun bir molekül içinde elektronları kendisine çekme yeteneğidir.

II Periyodik tabloda yukarıdan aşağı aynı grupta elektronegatiflik azalır.

III Periyodik tabloda soldan sağa aynı periyotta elektronegatiflik artar.

Elektronegatiflik ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II e III

Sadece I


8.Soru

I.  London Kuvvetleri

II. Dipol-Dipol Etkileşimleri

III. Hidrojen Bağı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Moleküller Arası Etkileşimler veya Van der Waals Kuvvetleri olarak tanımlanan etkileşimlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız II, III

Yalnız I ve II

I, II, III


9.Soru

Yapısal moleküllerin gömüleceği ortam sağlayan Hücre dışı matriks eleman ailesi aşağıdakilerden hangisidir?


Elastin

Kollajen

Proteoglikanlar

Laminin

Entaktin


10.Soru

Şekilde gösterilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir.


Kloroplast

Endoplazmik Retikulum

Lizozom

Peroksizom

Mitakondri


11.Soru

Ökaryotik hücrelerin sitoplazması boyunca çekirdeğe kadar uzanan bir zarlar ağının oluşturduğu birbirine bağlantılı kanallar sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Lizozom

Endoplazmik Retikulum

Golgi Kompleksi

Mitokondri

Kloroplast


12.Soru

Hayvan hücresinde, bitki hücresinden farklı olarak aşağıdaki yapılardan hangisi bulunur?


Hücre Duvarı

Plastidler

Merkezi vakuol

Sentrozom

Lizozom


13.Soru

Aşağıdaki glikolipitlerden hangisi/hangileri hücre dışı yüzeye bakar?

I. fosfatidilserin

II. fosfatidilinositol

III. sfingomiyelin

IV. fosfatidilkolin


I-II

I-III

II-III

II-IV

III-IV


14.Soru

100 g protein ile hazırlanan 1 L çözeltinin 25 oC deki osmotik basıncı 4 × 10‒3 atm olduğuna göre, bu proteinin mol kütlesi kaç g/mol’dür?
(R= 0,082 L atm/mol K)


7,5 x 105 g /mol

6,10 ×105 g /mol

5,5 x 105 g /mol

8,2 x 105 g /mol

6,6 x 105 g /mol


15.Soru

Molarite ne anlama gelir?


1 kg çözeltide çözünen maddenin mol sayısı

1 kg çözeltide çözünen maddenin kütlesi

1 L çözeltide çözünen maddenin kütlesi

1 L çözeltide çözünen maddenin mol sayısı

1 L çözeltide çözünen maddenin hacmi


16.Soru

Çekirdekte bulunan DNA molekülünün RNA’ya çevrilmesi işlemi nasıl adlandırılır?


Replikasyon

Transkripsiyon

Metafaz

Translasyon

Santral Dogma


17.Soru

Seçeneklerden hangisi hücre iskeletinin temel elemanlarından olan "İntermediyer (ara) filamentler"in özelliklerinden birisi değildir?


Çekirdek zarına destek olurlar.

Epitelyal hücrelerde keratin proteini olarak bulunurlar.

Dokularda hücrelerin yapısal bütünlüğünü korurlar.

Deri, saç ve tırnak gibi dokulara bariyer işlevi görürler.

Kas hücrelerinde kalın miyosin fibrillere bağlanarak kasılmaya neden olurlar.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının işlevlerinden değildir?


Hücreye şekil verir.

Madde alış verişini düzenler

Hücrelerin birbirlerini tanımaları

Hücre-hücre ve hücre-hücre dışı matriks bağlanması

Hücreye enerji üretme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının işlevlerinden biri değildir?


Hücreye şekil verir

Madde alışverişini düzenler.

Osmotik dengeyi düzenler.

Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar.

Oksijenli solunumu yapar.


20.Soru

Prokaryot hücreye ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Çekirdekçik vardır. 

Hücre iskeleti yoktur. 

Tek halkasal DNA'ya sahiptir.

Çekirdek zarı yoktur.

Eşeyli üreme yoktur.