Hücre Kimyası Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisi yapı izomeridir?


Bütan ve propiyonik asit

Bütan-2-on ve propiyonik asit

Propiyonik asit ve metil asetat

Propiyonik asit ve etil asetat

Propan-1-ol ve propiyonik asit


2.Soru

Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamına ne ad verilir?


Mekanik Enerji

Kimyasal Enerji

Manyetik enerji

Isı Enerjisi

Elektrik Enerjisi


3.Soru

Bir molekülün bağ kırılmasına uğramadan, (σ) bağları etrafında dönme hareketleriyle alabileceği her türlü geometrik düzenlenmeye ne ad verilir?


Fonksiyon

Eliminasyon

Konformasyon

Kondenzasyon

Reaktivite


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Protein yapıda olmayan, ancak enzim aktivitesi için gerekli olan moleküldür?


Pirüvat

Laktat

Kofaktör

Degradatif

Redoks


5.Soru

Bir reaksiyonun geriye dönüşsüz olduğunu ifade eden anlam hangisidir ?


Enzim indüksiyonu 

Irreversibl

Hormonal etki 

Transport 

İzolösin 


6.Soru

Bir bileşik farklı bileşiklere karşı hem asit hem de baz gibi davranabiliyorsa, aşağıdaki isimlerden hangisini alır?


Hermafrodit Bileşik

Konjuge Bileşik

Amfoter Bileşik

Perklorik Asit

Hidronyum İyonu


7.Soru

Formülü CH3COOH olan bileşik nasıl adlandırılır?


Sülfirik asit

Asetik asit

Klorik asit

Karbonik asit

Nitrik asit


8.Soru

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi potansiyel enerji için geçerlidir?


Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerjidir.

Atomların hareketinin enerjisidir.

Bir maddenin hareketi için gereksinim duyduğu enerji türüdür.

Potansiyel ve kinetik enerjilerin toplamıdır.

Elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerjidir.


9.Soru

Yıkılıma (yani küçük ve basit bileşenlere ayrılmaya) neden olan süreç ya da işleme ne ad verilmektedir?


Degradatif

Katabolizma

Anabolizma

Kofaktör

Irreversibl


10.Soru

Elektron alışverişinin olduğu kimyasal tepkimeleri belirtmek için hangi ifade kullanılır ?


Redoks

İndirgenme

Yükseltgenme 

Oksidasyon 

Hidroliz 


11.Soru

  1. Buhar basıncı düşmesi
  2. Kaynama noktası alçalması
  3. Donma noktası yükselmesi
  4. Osmotik basınç

Hangileri çözüneni uçucu olmayan çözeltilerin kolligatif özellikleri arasında yer alır?


I ve II

I ve III

I ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


12.Soru

sodyum kloroasetat'ın kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir?


CH2ClCOOH

CH3COOH

CH2ClCOONa

CH3COOK

CH2ClCOOK


13.Soru

Bir sistemin iş yapabilme yeteneğine ne denir ?


Isı 

Güç 

Basınç

Atp

Enerji


14.Soru

Bir kuvvetli asit olan HNO3' ün 0.002 M derişimli sulu çözeltisinin pH'sı aşağıdakilerden hangisidir?


-1.5

1.7

-1.7

-2.7

2.7


15.Soru

Aşağıdaki moleküllerden hangisi katabolizma yoluyla parçalanma sonucu elde edilen küçük moleküllerden biridir?


Protein

Polisakkarit

Karbondioksit

Nükleik Asit

Lipit


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuantum sayılarından bir değildir?


Baş Kuantum Sayısı

Açısal Momentum Kuantum Sayısı

Magnetik Kuantum Sayısı

Spin Kuantum Sayısı

Atomik Kuantum Sayısı


17.Soru

  1. Adenin nükleotiti
  2. Timin nükleotiti
  3. Riboz şekeri
  4. Deoksiriboz şekeri

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ATP'nin yapısında bulunmaktadır?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

II ve IV


18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre iskeletinin temel elemanları bir arada verilmiştir? I- Mikrofilamentler II- Mikrotübüller III- Ara (İntermediyer) filamentler


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Bütün hücrelerde bulunmakla birlikte büyüklükleri farklılık gösteren protein sentezinin yapıldığı zar içermeyen mikromakinalara ne ad verilir?


Peroksizom

Ribozom

Vakuol

Lizozom

Antijen


20.Soru

......I......... proteinler sitoplazmik yüzeyden zarı geçip hücre yüzeyinden uzantılar yapacak şekilde yer alırlar. ........II..... proteinler ise sitoplazmik ya da hücrenin dış yüzeyinde yer alırlar ve zara lipitler ve glikolipitlerle tutunurlar.

Yukarıdaki ifadede I ve II bölümlerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelirse ifade doğru olur?


İntegral (I), periferal (II)

Periferal (I), integral

Basit (I), Karmaşık (II)

Karmaşık (I), Basit (II)

Basit (I), İntegral (II)