Hukukun Temel Kavramları Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Miras
  2. Cebrî icra
  3. İşgal
  4. Kamulaştırma 

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur; ancak bazı hâllerde  mülkiyet tescilden önce kazanılır. Yukarıdakilerin hangileri bu hâller arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Ticaret hukukunda  bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Ticari şirket

Esnaf

Tacir

İşletmeci

Tüzel kişi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasındaki borç ilişkilerini konu alır?


Medeni hukuk

Borçlar hukuku

Ticaret hukuku

Kişiler hukuku

Devletler özel hukuku


4.Soru

Hukuk düzeninde sahipsiz bir taşınma üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?


İşgal

İhraz

Devren kazanma

Sözleşme

İrade


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehninin türlerinden biridir?


İrat senedi 

İpotekli kıymetli evrak 

İpotek kambiyosu 

Türev aracı 

Finansal araç 


6.Soru

Kişiler ile Devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne denir?


Nisbi haklar

Aynî haklar

Kamu hakları

Malvarlığı hakları

Devredilebilen haklar


7.Soru

"Suçu, yaptırımını ve bunlara etki eden koşulları inceleme konusu yapan hukuk dalıdır." şeklinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İdare hukuku

Adli hukuk

Genel kamu hukuku

Ceza hukuku

Anayasa hukuku


8.Soru

Kişinin o ana kadar kimsenin malı olmayan bir şey üzerinde kendi fiili ile kendi lehine bir hak kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk defa hak kurmasına ne ad verilir?


Aslen kazanma

Devren kazanma

Külli halefiyet

Cüzi halefiyet

Fer'en iktisap


9.Soru

Amacı sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak, bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek, sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İş Kanunu

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Borçlar Kanunu

Türk Medeni Kanunu


10.Soru

  1. İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişidir.
  2. Sigortacının sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta ettirmesine denir. 
  3. Senette var olan bir hakkın, devir veya rehin edilmesi gibi hukuki sonuçlar doğuran bir irade beyanıdır.

Yukarıda tanımları verilen ticaret hukuku kavramları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?


Tacir-alonj-ciro

Esnaf-ciro-reasürans

Tacir-reasürans-alonj

Esnaf-reasürans-ciro

Acente-alonj-ciro


11.Soru

Dinsel kuralların etkin olduğu toplumlarda din Kurallarına uymamak aynı zamanda hangi kural türüne uymamakla bir sayılmaktadır?


Görgü Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları

Hukuk Kuralları

Ahlak Kuralları

Seriat Kuralları


12.Soru

Farklı vatandaşlığa sahip kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini konu alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni Hukuk

İş Hukuku

Ticaret Hukuku

Devletler Özel Hukuku

Borçlar Hukuku


13.Soru

Tacir aşağıdaki hukuk dallarından hangisi içerisinde incelenir?


Borçlar hukuku

Kişiler hukuku

Miras hukuku

Ticaret hukuku

İş hukuku


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik kamu haklarından biridir?


Kişi hürriyeti ve güvenliği

Özel hayatın gizliliği

Sosyal güvenlik hakkı

Din ve vicdan hürriyeti

Düşünce ve kanaat hürriyeti


15.Soru

Hangisi sınırlı aynî haklardan biri değildir?


Karma irtifak hakkı

Rehin hakkı

Mülkiyet hakkı

Taşınmaz yükü

Şahsi irtifak hakkı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin yönetim biçimi, erklerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyen ve ülkedeki bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen anayasal kuralların toplamından oluşur?


Ceza hukuku

Anayasa hukuku

Mali hukuk

Kamu hukuku

Yargılamam hukuku


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun temel kaynakları arasında yer alır?


Coğrafi özellikler

Uluslararası yarışma ve şampiyonalar

Uluslararası anlaşmalar

Dini farklılıklar

Konuşulan dilden ötürü oluşan sorunlar


18.Soru

Mirasçı hangi koşulda mirasçılıktan çıkarılabilir.


miras bırakana karşı ağır bir suç işlemiş ise

Sebebe gerek yoktur

böyle bir madde yoktur

Annenin isteği ile

Ağabey'in isteği ile


19.Soru

Borçlar Hukuku'nda alacağın devri alacaklı tarafından aşağıdaki usüllerden hangisi şeklinde yapılmalıdır?


Süreli 

Bildirme

Sözlü

Hibe yoluyla

Yazılı


20.Soru

Mutlak ve nısbi haklarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir.

Nisbi haklar yalnızca hukuki ilişkinin taraflarınca ihlal edilebilir.

Nisbi hakların, sözleşme özgürlüğü ilkesi sonucu olarak birçok türü vardır.

Taraflar anlaşarak kanunda gösterilmemiş bir mutlak hak yaratabilirler.

Mutlak haklar bir mal ya da kişi üzerinde doğrudan doğruya sahip olunan iktidar haklarıdır.