Hukukun Temel Kavramları Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kullanımlarına göre özel haklar ayrımında aşağıdakilerden hangisi devredilmeyen bir haktır?


Mülkiyet hakkı

Telif hakkı

Alacak hakkı

Kira hakkı

İntifa hakkı


2.Soru

mallar ve kişiler üzerinde iktidar temin eden haklara ne ad verilir?


Yararlanma hakları

nisbi haklar

düzenleme hakları

grup hakları

alacak haklları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukuku alanlarından biri değildir?


Ticari İşletme Hukuku 

Borçlar Hukuku 

Taşıma İşleri Hukuku 

Kıymetli Evrak Hukuku 

Deniz Ticareti Hukuku 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukukta yaptırımlardan biridir?


ceza

af

borç

bağışlama

bırakma


5.Soru

  1. Çevre hakkı
  2. İnanç ve ibadet özgürlüğü
  3. Parasız eğitim ve öğretim hakkı
  4. Mülkiyet hakkı
  1. Birinci kuşak haklar
  2. İkinci kuşak haklar
  3. Üçüncü kuşak haklar

Öğretide insan hakları, kavramın tarihsel gelişim sürecine de paralellik arz etmesi bakımından birinci kuşak haklar, ikinci kuşak haklar ve üçüncü kuşak haklar şeklinde sınıflandırılarak incelenmektedir. Buna göre; yukarıda verilen haklar ve türleri hangi seçenekte doğru biçimde eşleştirilmiştir?


I- B, II-A, III-A, IV-C

I-C, II-C, III-B, IV-A

I-C, II-A, III-C, IV- B

I-C, II-B, III- A, IV-A

I-C, II-A, III-B, IV-A


6.Soru

I- Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara aynî haklar (eşya üzerindeki haklar) da denir.

II- Aynî hak­lar, sahibine tanıdığı yetkinin tam ve sınırsız olup olmamasına göre, mülkiyet hakkı ve sınırlı aynî haklar olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

III- İrtifak hakları, taşınmaz yükü  ve re­hin hakları sınırlı aynî haklardandır.

Mallar üzerindeki mutlak haklar ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I,II ve III

Yalnız III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye cumhuriyeti devletinin temel niteliklerinden değildir?


İnsan Haklarına Dayalı Devlet

Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet

Sosyal Devlet

Demokratik Devlet

Laik Devlet


8.Soru

Hukuk düzeninde hakkın doğumuna yol açan kaç olgu bulunmaktadır?


6

5

4

3

2


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun içerisinde yer alan hukuk dallarından biri değildir?


Ceza Hukuku

Medeni Hukuk

İdari Yargılama Hukuku

Uluslararası Kamu Hukuku

İdare Hukuku


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda, kanun koyucunun kişi iradesi sonucu olup olmadığına bakmaksızın hüküm ve sonuç bağladığı olayları ifade eder?


Hukuki fiil

Hukuki olay

Hukuki işlem

Adli işlem

Hukuki hak


11.Soru

Bir veya birden fazla kişinin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasına ne ad verilir?


Hukuki olay

Hukuka uygun fiil

Hukuka aykırı fiil

Emek açıklaması

Hukuki işlem


12.Soru

Yasama yetkisine sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekilinden oluşmaktadır?


450

500

550

600

650


13.Soru

Bir hakkın, hak sahibinin elinden çıkmasına ne ad verilir?


Hakkın düşmesi

Hakkın yok oluşu

Hakkın nisbi

Hakkın feshi

Hakkın kaybı


14.Soru

''Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide varolan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliği ifade eder.''

Yukarıda açıklaması yapılmış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


İyiniyet sonuçları

Kişinin korunması

İyiniyet kavramı

Karine

Hakkın nisbi kaybı


15.Soru

Kullanma yetkisi bakımından, hak sahibine bağlılıklarına göre özel haklar kaça ayrılır?


1

2

3

4

5


16.Soru

Cumhurbaşkanı görev süresi aşağıdakilerden hangisidir?


5 yıl

4 yıl

3 yıl

2 yıl

1 yıl


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesinde kovuşturma sürecini ifade eder?


Suç şüphesinin ortaya çıkmasından iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesine kadar olan süreç

Sanığın sorgusu yapılmadan önceki dönemi kapsayan süreç

İddianamenin mahkeme tarafından kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar olan süreç

Hüküm kesinleşmeden önce, savcının esas hakkındaki mütalaası süreci

Suç şüphesinin ortaya çıkmasından iddianamenin mahkemeye verilmesine kadar olan süreç


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarındandır?


Dernek kurma hürriyeti

Eğitim ve öğretim hürriyeti

Siyasi parti kurma hakkı

Konut hakkı

Çalışma ve sözleşme hürriyeti


19.Soru

Aşağıda verilen haklar hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?


Özel haklar - Medeni haklar

Şahsiyet hakkı – Kişilik hakkı

İsteme hakları - Pozitif statü hakları

Katılma hakları – Aktif statü hakları

Koruyucu kamu hakları – Pasif statü hakları


20.Soru

Vergi hukukunda vergilendirmenin mali güce göre yapılmasını vurgulayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Eşitlik ilkesi

Laiklik ilkesi

Adalet ilkesi

Genellik ilkesi

Kanunilik ilkesi