İktisada Giriş 2 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının amaçlarından birisi değildir?


Enflasyon
Tam İstihdam
Ekonomik Büyüme
Ödemeler Dengesinin Sağlanması
Adil Gelir Dağılımının Sağlanması

2.Soru

Denge gelir düzeyinin 700 lira, tüketim fonksiyonunun C100+0,80Y olduğu bir ekonomide denge durumunda planlanan yatırımlar kaç liradır?


40
100
20
80
10

3.Soru

Servet sahibi bir kişi portföy seçiminde daha az risk taşıması için hangi yönteme başvurmaktadır?


Tahvil alımına

Bonoya

Varlık çeşitlendirmesine

Uzun dönemli vadeye

Kısa dönemli vadeye


4.Soru

İnsani gelişme endeksine göre bir X ülkesi 150 ülke arasında 80. dir. SGP’ne göre hesaplanmış kişi başına reel GSMH’ya göre ise 60 sıradadır.Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


Kişi başına GSYH toplumun genelinin refah düzeyini yansıtmayabilir
Kişi başına GSYH yüksek olsa bir gelir toplum arasında eşit dağılmamış olabilir.
Bu veriler bize X ülkesindeki ekonomik gelişmenin toplumun yaşam kalitesine ve sosyal gelişmeye tam olarak yansımadığını gösterir.
Toplumun genelinin yaşam kalitesi gelirle orantılı değildir.
SPG'ye göre kişi başına GSYH hasıla hesaplandığından X ülkesinin geliri toplumun geneline orantılı dağılmıştır.

5.Soru

Basit anlamda nakit ve vadesiz mevduat hesaplarını içeren para tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


M2
M1
M3
M4
M0

6.Soru

Bir toplumda gelir düzeyinde meydana gelen 250 birimlik artış harcamaların 150 birim artmasına yol açmakta ise bu toplum için marjinal tasarruf oranı kaçtır?


0.2
0.4
0.6
0.8
1

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ve ekonomik daralmanın eş zamanlı ortaya çıkmasına verilen addır?


Ekonomik dalgalanma

Stagflasyon

Durgunluk

Enflasyonist açık

Deflasyonist açık


8.Soru

Toplam talep eğrisinde kaymaya sebep olabilecek faktörler kaç ana başlık altında toplanabilir?


2
3
6
8
9

9.Soru

Para arzını aşağıdakilerden hangisi belirler?


Ticari bankalar
Merkez Bankası
Hazine
Kalkınma bankaları
Maliye Bakanlığı 

10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen istikrar tedbirlerinden hangisi “Ortodoks Politika” tedbirleri arasında yer almaz?


Para arzının kontrolü
Kamu açıklarının azaltılması
Döviz kurunun devalüasyonu
Fiyatların serbest bırakılması
Faiz ve döviz kurlarındaki artışların dondurulması

11.Soru

Yıllık büyüme oranının yüzde 7 olduğu bir ülkede, 500 milyar liralık bir hasılanın 1 trilyon liraya çıkma süresi kaç yıldır?


10 yıl
11 yıl
12 yıl
13 yıl
14 yıl

12.Soru

Gayrisafi milli hasıla hesaplanırken sadece tamamlanmış mal ve hizmetlerin göz önüne alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat artışlarının etkisini gidermek
Nüfus artışlarının etkisini gidermek
Çifte saymaya engel olmak
Ürün kalitesindeki iyileşmeleri göz önüne almak
Piyasa fiyatlarının esas alınmasını sağlamak

13.Soru

I. Faiz oranı
II. Reel gelir
III. Fiyatlar genel düzeyi
Para talebi yukarıda verilen değişkenlerden hangisi ya da hangileri ile pozitif yönlü ilişki içindedir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Gelir vergisinin artan oranlı olması durgunluk dönemlerinde toplam talebin canlanmasına yol açar.
Durgunluğa bağlı olarak uzun dönem dengesinden uzaklaşmış bir ekonomide kamu harcamalarının artırılması ideal dengeye ulaşılmasını sağlar.
Maliye politikası temel olarak devlet bütçesi ile yürütülür.
Maliye politikası otomatik dengeleyici mekanizmalar ve isteğe bağlı politikalar ile uygulanır.
Ekonomi uzun dönem dengesinden uzaklaşmış ise kamu harcamalarını kısılması toplam talep eğrisini sağa kaydırır.

15.Soru

Okun Yasası’na göre bir ekonomide işsizlik oranında meydana gelen %1’lik bir artış, GSYH nasıl etkiler?


GSYH %1 oranında azalır
GSYH %1 oranında artar
GSYH %2,5 oranında azalır
GSYH %2,5 oranında artar
GSYH değişmez

16.Soru

i. Açık piyasa işlemleri
ii. Otomatik stabilizatörler
iii. Zorunlu karşılıklar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri para politikası araçları arasındadır?


i ve ii

ii ve iii

i ve iii

Yalnızca i

Yalnızca ii


17.Soru

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide denge gelir düzeyi aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?


Y = C + I - G
Y = C + G
Y = C - I - G
Y = C + I + G
Y =  I + G

18.Soru

Devletin bulunduğu fakat dışa kapalı olan bir ekonomide marjinal tüketim oranı %80 ise bu ekonomi için vergi çarpanı kaçtır?


-1
-2
-4
-8
-16

19.Soru

Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değerinin o yılın piyasa fiyatlarıyla hesaplanmasıyla aşağıdaki gelir ölçütlerinden hangisine ulaşılır?


Reel GSMH
Nominal GSMH
Reel GSYH
Nominal GSYH
Milli gelir

20.Soru

Aşağıdakilerin hangisi IMF tipi istikrar programları ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Kamu harcamaları kısılır
İhracat teşvikleri kaldırılır
Sübvansiyonlar azaltılır
Faiz oranları düşürülür
Vergiler artırılır