İktisada Giriş Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bireysel çıkarını en çoğa çıkarmaya çalışan rasyonel davrandığı varsayılan iktisadi birime ne denir?


İktisadi insan

Çıkar ilişkisi

Özel sektör

Bireysel girişimci

Kamu sektörü


2.Soru

Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmetlerin miktarına ne denir?


Potansiyel hasıla

Yapay hasıla

Yapısal gelir

Faktörel gelir

Dolaylı gelir


3.Soru

Bir firmanın üretimini gerçekleştirmek için kullandığı tüm girdiler ile çıktı olarak elde ettiği üretim miktarı arasındaki fiziksel ilişki aşağıdakilerden hangisini ifade eder ?


Tüketim fonksiyonu

Üretim fonksiyonu

Maliyet fonksiyonu

Azalan verimler yasası

Girdi-Çıktı analizi


4.Soru

I. Ne üretilecek
II. Ne kadar üretilecek
III. Nasıl üretilecek
IV. Kim üretecek

Yukarıdakilerden hangileri iktisat biliminin cevaplandırmasını gereken temel sorulardır?


I, II, III ve IV

I, II ve III

I ve II

III ve IV

II ve IV


5.Soru

  1. Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm
    noktasına kadar yukarı eğimlidir.
  2. Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi negatif eğimlidir.
  3. Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir.

Yukarıda verilen toplam, ortalama ve marjinal ürün arasındaki ilişkilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Çalışma çağı içerisinde olup da çalışmak isteyenlerin ne kadarının istihdam edilemediğini gösteren iktisadi olgu hangisidir?


İşgücü

İşsizlik oranı

Çalışma çağındaki nüfus

İşgücüne katılım oranı

Kurumsal olmayan nüfus


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, "talep kanunu" açısından doğru değildir?


Talep kanununa göre malın fiyatı artıyorsa tüketici o maldan daha az talep eder.

Talep kanununa göre malın fiyatı azalıyorsa tüketicinin o maldan daha fazla talep eder.

Talep kanununa göre her malın ikame etkisi vardır yani bir mal ikinci malı yanına getirir.

Talep kanununa göre diğer tüm değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığında göreli olarak daha pahalı hale gelir.

Talep kanununa göre bir malın fiyatı arttığında mal daha pahalı olur ve tüketici göreli olarak daha ucuz mallara yönelir.


8.Soru

I. Ekonomi istatistikçilerinin makroekonomik araştırmaların bilimsel temelini oluşturan verileri toplamaya ve sistematikleştirmeye başlamaları

II. Ekonomik dalgalanmaların tekrarlanan ekonomik olgular biçiminde tespit edilmiş olması

III. Büyük Buhran

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Makroekonominin gelişmesinde etkili olmuştur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


9.Soru

Bir firma, satış miktarını bir birim daha artırdığında toplam satış gelirinin nasıl değişmekte olduğunu bilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu kavramı açıklamaktadır?


Marjinal Maliyet
Marjinal Fayda
Toplam Gelir
Ortalama Gelir
Marjinal Gelir

10.Soru

Maliyet eğrileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Toplam Maliyet eğrisi (TC), Toplam Sabit Maliyet (TFC), ve Toplam Değişken Maliyet (TVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir

Ortalama Maliyet eğrisi (AC), Ortalama Sabit Maliyet (AFC), ve Ortalama Değişken
Maliyet (AVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.

Ortalama Sabit Maliyet (AFC) eğrisi üretim miktarı arttıkça sürekli artmaktadır.

Marjinal Maliyet eğrisi (MC), Ortalama Maliyet (AC) eğrisinden daha önce minimuma
ulaşmaktadır.

Ortalama Maliyet (AC) ve Marjinal Maliyet (MC) eğrileri üretim miktarı artırıldıkça
önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta sonra artmaktadırlar


11.Soru

Çalışma gücünde ve arzusunda olan ve cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olup da iş bulamayan işgücünün varlığına ne ad verilir?


İşsizlik

Öğrencilik

Ev hanımlığı

Askerlik

Emeklilik


12.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin belirli bir zaman diliminde satın almayı isteyeceği mal veya hizmet miktarını belirleyen etkenlerden biri değildir?


Malın kendi fiyatı

Üreticinin beklentileri

Tüketicinin geliri

İlişkili malların fiyatları

Tüketicinin zevk ve tercihleri


13.Soru

Üretim sürecinde kullanılan işçi sayısı 10, sermaye miktarı 200 ve toplam üretim 3000 iken emeğin ortalama ürünü kaçtır?


15

20

150

300

3000


14.Soru

Aşağıdaki Nominal GSYİH ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Nominal GSYİH trendindeki yukarı doğru gelişmeler, hayat standardındaki artışın bir ifadesidir.

Nominal  GSYİH’deki artış üretim faktörlerindeki artıştan, teknolojik ilerlemelerden ve eğitimden kaynaklanır.

Nominal GSYİH, cari fiyatlar kullanılarak nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin ölçülmesidir.

Nominal GSYİH’de aşağıya doğru işsizlik, üretim kaybı ve refah düzeyinde bir azalma anlamına gelir.

Nominal GSYİH’nin hızlı büyümesi durumunda ekonomide karlar artacak, üretim faktörleri sahipleri daha fazla gelir elde edecekler ve tüketim harcamaları artacaktır.


15.Soru

‘Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen ni­hai mal ve hizmetlerin değerine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) denir.’ Aşağıdakilerden hangisi verilen tanımda hasıla yerine kullanılabilir?


Gelir

İşsizlik

Mobilite

Tam istihdam

Fiyat kontrolü


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz?


Emek

Sermaye

Topram

Yönetim

Girişimcilik


17.Soru

Ekonomi teorisinde maliyet bir şeyi elde etmek için vazgeçmek zorunda olduğumuz diğer alternatifler cinsinden tanımlanır ve bu kavrama ne ad verilmektedir?


Batık maliyet

Artan maliyet

Açık maliyet

Fırsat maliyet

Örtük maliyet


18.Soru

Bir tüketicinin belirli bir zaman diliminde satın almayı istediği mal ve hizmetin miktarını belirlerken ilk önce hangi ilişki incelenir?


Malın kendi fiyatı ile talep edilen miktar arasındaki ilişki

Fiyatın değişkenler ile birlikte olup olmadığının belirlenmesi

Tüketicinin marka eğilimi ve malın fiyatı ile marka eğilimini ilişkisi

Malın değişkenlerin sayısı ve kendi fiyatı ile birlikte olması durumları

Arzın gerçekçi yapısının elde edilmesi ve malın fiyatı ile yan yana getirilmesi


19.Soru

Nominal değerin aynı yılın endeks değerine bölünerek yapılan işleme ne ad verilir?


Deflate etme

Enflasyon

GSYİH Deflatörü

Tüketici Fiyatları Endeksi (TU¨FE)

U¨retici Fiyatları Endeksi (U¨FE)


20.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


TC eğrisi, TFC ve TVC eğrilerinin yatay olarak toplanmasıyla bulunabilir

AC eğrisi, MC ve AVC eğrilerinin dikey  olarak toplanmasıyla bulunabilir

AFC eğrisi üretim miktarı arttıkça sürekli olarak artmaktadır

AC ve MC eğrileri üretim miktarı artırıldıkça önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta sonra artmaktadır. 

MC eğrisi AC eğrisinden daha sonra minimuma ulaşmaktadır