İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkantilizmin temel özellikleri arasında gösterilemez?


Paraya dayalı ticaret felsefesi

Krizohedonizm ilkesine bağlılık

Devletin çıkar ve menfaatlerinin önce gelmesi

Dış ülkelerle uyumlu bir dış ticaret politikası

Sömürgecilik ilkesinin varlığı


2.Soru

İktisadi gelişimi doğrusal bir çizgide değerlendiren ve içsel faktörleri daha belirleyici gören iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Relativist yaklaşım

Pozitivist yaklaşım

Absolutist yaklaşım

Materyalist yaklaşım

Liberal yaklaşım


3.Soru

Sosyalist sistemde ekonomik karar alma, kaynakların kontrolü ve dağılımı ve çoğu ekonomik kaynağın sahipliği kime verilmiştir? 


Bireylerin kendisine verilmiştir.

Bireyler adına devlete verilmiştir.

Özel kurumlara verilmiştir.

Çıkar amacı gütmeyen özel işletmelere verilmiştir.

Devlet adına bireylere verilmiştir.


4.Soru

Klasik okulun temsilcileri arasında hangisi karşılaştırmalı üstünlükler teorisini ortaya sürmüştür?


John Stuart Mill

Thomas Robert Malthus

Adam Smith

Jean Baptiste Say

David Ricardo


5.Soru

Sokrates'in öğrencisi Aristoteles'in hocası olan ve Devlet isimli eserin sahibi Antik Çağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?


Heraklitos

Demokritos

Platon

Thales

Ksenofon


6.Soru

“Her arz kendi talebini yaratır” sözü kime aittir?


Adam Smith (1723-1790)

John Stuart Mill (1806-1873)

Jean Baptiste Say (1767–1832)

Immanuel Kant (1724-1804)

Thomas Robert Malthus (1766-1834)


7.Soru

Değerin emek tarafından yaratıldığını öne süren K. Marx, emeğin kapitalist toplumlarda burjuvazi tarafından sömürüldüğünü ortaya koymak için hangi teoriyi kullanmıştır? 


Rant teorisi.

Kâr teorisi.

Emek-değer teorisi.

Nüfus teorisi.

Değer teorisi.


8.Soru

Girişimci kavramı bütün ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan; üretimde ve servetin dağılımında düzenleyici bir rol oynayan bir unsur olarak tanımlayan iktisatçı kimdir?


Ronald Coase

Gustav Schmoller

Jean Baptiste Say

John Marynard Keynes

Thorstein Bunde Veblen


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı uygulamalardan doğan çeşitli Merkantiyalizm biçimlerinden birisi değildir?


Külçeci Merkantiyalizm

Ticari Merkantalizm

Kameralizm

Sanayi Merkantalizmi

Ulusçu Merkantalizm


10.Soru

Marksist teoride değişmeyen tek şey  olan ve tarihsel değişimin en önemli belirleyicisi nedir? 


Ekonomik değişim.

Siyasal değişim.

Radikal değişim.

Statik değişim.

Dinamik değişim.


11.Soru

Marx’a göre kapitalist toplumdan sosyalizme geçişi sağlayacak sınıf aşağıdakilerden hangisidir?


Köylüler

Derebeyler

Beyaz yakalılar

Proleterya

Burjuva


12.Soru

Mahreçler Kanununu ortaya atan iktisatçı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


A.Smith

T.R.Malthus

D.Ricardo

J.B.Say

J.S.Mill


13.Soru

Marx'a göre tarihsel değişime neden olan güç aşağıdakilerden hangisidir?


Teknolojik değişimler

Mülkiyet

Eğitim

Ticari Bağlantılar

Emeğin yer değiştirmesi


14.Soru

Umran kavramıyla medeniyeti açıklamaya çalışarak ilk kez toplumsal yasalardan söz eden ve Mukaddime eseriyle tanınan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?


Farabi

İbn-i Haldun

İbn-i Sina

Gazali

İbn Arabi


15.Soru

Fizyokratların iktisat teorisine yaptıkları en önemli katkılar nelerdir?


Soyutlama, model kurma ve ekonomik olayları bir bütünlük içinde ele alma

Ticarete sanayiye oranla daha az önem verme

Doğal kanun felsefesi yapma

Gayrisafi üretimle safi üretim arasındaki farkı ayırt etmeleri

Bir ülkenin zenginliğinin altın ve gümüşle ölçülmesini yanlış bulmaları


16.Soru

Ekonomi terimini ortaya atan ve aynı zamanda asker bir filozof olan Sokrates'in öğrencisi olan Antik filozof aşağıdakilerden hangisidir?


Platon

Aristo

Ksenofon

Heredot

Heraklitos


17.Soru

Verilenlerden hangisi St Thomas’ya göre bir toplumda herkesin toplumsal statüsüne uygun olarak gelir elde etmesi durumda var olduğunu söylediği kavramdır?


Adil Fiyat

Oikonomikos

Tağşiş

Tadbir al- manzil

Chrematiskos


18.Soru

Fizyokrasinin kurucusu olan ve Ekonomik Tablo kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


Anne R. J. Turgot

Du Pont de Numours

Marquis de Mirabeau

R. Cantillon

François Quesnay


19.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi iktisadi istatistiğin, demografinin ve iktisadi düşüncenin kurucusu sayılmaktadır?


Thomas Mun (1571-1641)

Jean Bodin (1530-1596)

William Petty (1623-1687)

David Ricardo (1772-1823)

Karl Marx (1818-1883)


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkantilizmin bağlı olduğu temel ilkeyi ifade etmektedir?


Altın ve gümüş sevgisi

İnsanların eşitliği

Kişisel hak ve özgürlükler

Serbest ticaret

Doğal düzen