İktisadi Düşünceler Tarihi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Marjinalizm'in kurucularından olan Politik İktisat Teorisi adlı kitabın yazarı iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Stanley Jevons

Augustin Cournot

F. Herman Gossen

Carl Menger

Léon Walras


2.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Eski Kurumcu İktisat ekolünün temsilcilerindendir?


Gunner Myrdal

Paul D. Bush

Marc R. Tool

Thorstein B. Veblen

Waren J. Samuels


3.Soru

Üreticilerin amacının karı, tüketicilerin amacının ise faydayı maksimuma çıkarmak olduğu varsayımını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Doğal denge

Homojenlik

Maksimizasyon

Fizyokrasi

Görünmez el


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel beklentiler hipotezi ile ilgili doğru bir ifadedir?


Ekonomik karar birimlerinin sistematik bir hata yapmaları söz konusu olamaz.

“İstikrarlı” iktisat politikaları yerine “aktif” politikalar kullanmalıdır.

Devlet, kısa dönemde ekonomik değişkenler üzerinde etkili olabilir.

Ekonomik karar birimleri sürekli olarak hata yaparlar ve sürekli olarak aldatılabilirler.

Ekonomik karar birimleri tahmin edemeyecekleri değişkenle ilgili bütün enformasyona sahiptir.


5.Soru

Kurumcu ekonomi aşağıdaki hangi tarihte gelişmiştir?


17. yüzyıl

18. yüzyıl

19. yüzyıl

20. yüzyıl

21. yüzyıl


6.Soru

Kurumcu İktisadın anavatanı olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Fransa

İngiltere

Amerika

Almanya

İsviçre


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milton Friedman'ın devletin ekonomideki işlevlerine ilişkin görüşlerini ifade etmektedir?


Devletin ekonomik hayat üzerinde ayrıntılı müdahaleleri olmalıdır

Devlet, rekabeti geliştirmeli ve parasal çerçeveyi sağlamalıdır

Belli işler ve meslekler ruhsat ile sınırlandırılmalıdır

Devletin sosyal güvenlik kurumları aracılığı ile topladığı fonlar, sorunları çözmede çare olabilir

Kamu toplu konut yapımı ve konut yapımını desteklemeye yönelik yardım programları daha etkin hale getirilmelidir


8.Soru

Eski Kurumcu İktisat'ın öncülerinden Thorstein Bunde Veblen'in sözünü ettiği ve insan toplumlarının ilerlemeci evrimine katkıka bulunan üç iç güdüsel eğilim aşağıdaki üçlülerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Ustalık - Ebeveynlik - Aylak merak

Yaşama - Ustalik - Barınma

Aylak merak - Ebeveynlik - Karnını doyurma

Barınma - Üreme - Acemilik

Ustalık - Barınma - Yaşama


9.Soru

Neoklaisk iktisatçılarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Emek-değer teorisine itiraz edilmiş.

Marjinal fayda kavramını literatüre yerleştirip geliştirmiş.

Ölçeğe göre azalan ve artan getiri kavramını literatüre yerleştirip geliştirmiş.

Kayıtsızlık eğrileri ve sözleşme eğrileri, bugünkine yakın biçimde ilk kez dile getirilmiş.

Bütün piyasalarda arz ve talebin dengeye geldiği bir genel denge modelini geliştirilmiş. 


10.Soru

İşlem kavramı aşağıdaki hangi kurumcu iktisatçıya açıklamıştır?


Coase R. Williamson

John K. Galbraith

John Rogers Commons

Wesley C. Mitchell

Waren J. Samuels


11.Soru

I- İşlem maliyeti iktisadı II- Mülkiyet hakları III- Hukuk ve iktisat IV- Davranışsal iktisat Yukarıda verilenlerden hangileri Yeni Kurumcu İktisat ile birlikte ortaya çıkan ekollerdendir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


12.Soru

Keynesyen görüşe göre para arzındaki azalma faiz oranlarını ve borçlanma maliyetini  nasıl etkilemektedir?


Faiz oranlarını ve borçlanma maiyetini yükseltir.

Faiz oranlarını ve borçlanma maiyetini düşürür.

Faiz oranlarını yükseltir, borçlanma maiyetini düşürür.

Faiz oranlarını yükseltir , borçlanma maiyetini etkilemez.

Faiz oranlarıa ve borçlanma maiyetine etki etmez.


13.Soru

Toplu eylem kavramını inceleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


John Rogers Commons

John Maynard Keynes

Louis Blanc

Eduard Bernstein

Karl Rodbertus


14.Soru

Keynes’e göre, ulusal gelirin, üretim düzeyinin ve istihdamın en önemli belirleyicisine ne denir?


Toplam talep

Toplam arz

Toplam tüketim

Toplam tasarruf

Toplam gelir


15.Soru

Mevcut işçilerin işsizlere göre pazarlık üstünlüğünü kullanarak denge ücret seviyenin üstünde bir ücret sağlamaları hangi teori ile açıklanmaktadır?


Asimetrik enformasyon modeli

Zımni sözleşme teorisi

İçerdekiler-dışardakiler teorisi

Etkin ücret teorisi

Yapışkan ücret teorisi


16.Soru

Nobelli iktisatçı Edmund S. Phelps’ın İsveç Lund Üniversitesi’nde verdiği konferansın yayınlanan kitabında yedi okul’a indirgenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Phelps’in incelediği bu yedi okuldan biri değildir?


Keynes makroiktisadı

Monetarist gelenek

Post Keynesgil Okul

Yeni Keynesgil Okul

Arz-Yönlü makroiktisat


17.Soru

Mülkiyet haklarını iktisat biliminin inceleme kapsamına alan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Merkantalist iktisat

Klasik iktisat

Neoklasik iktisat

Kurumcu iktisat

Keynesyen iktisat


18.Soru

Keynes’e göre; ulusal gelirin, üretim düzeyinin ve istihdamın en önemli belirleyicisi hangisidir?


Mikro iktisat

Makro İktisat

Efektif talep

Efektif Arz

Fiyatın belirlenmesi


19.Soru

Kurumcu iktisadın öncülerinden olan Thorstein Veblen'in ünlü kitabı aşağıdakilerden hangisidir?


Maliyet Teorisi

Ulusların Zenginliği

Para Politikası

Marjinal Fayda Teorisi

Aylak Sınıfın Teorisi


20.Soru

"Ekonomide bir kişinin durumunun iyileştirilmesinin başka birisinin durumunu kötüleştirmeden yapılamayacağı durum" ile bir etkinlik vurgusu yapan iktisatçı kimdir?


Pareto

Marshall

Walras

Jevons

Fisher