İletişim Araştırmaları Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye İstatistik Kurumu'nun her yıl enflasyon oranlarını açaıklaması aşağıdakilerden hangisidir?


Veri

Bulgu

Soyutlama

Bilgi

Varsayım


2.Soru

Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuştur?


6 Nisan 1920

6 Nisan 1923

16 Nisan 1920

23 Mayıs 1920

22 Mayıs 1923


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin temel ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

 


Gözlenebilir olgularla ilgili olması

 

Geleneklere bağlı olması

 

Tekrarlanabilir olması

 

Sınanabilir olması

 

Eleştirel olması


4.Soru

Reklam izleme araştırması için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Dış mekanlarda kullanılan tanıtım ve reklam amaçlı mecraların kullanımını belirler.
Toplu taşıma araçlarının üzerinde yer alan reklamları belirler.
Radyo istasyonlarında en çok istek alan sanatçıları ve müzikleri belirler.
Medya ağırlığını ayarlayabilmeyi belirler.
Televizyon izleme kalıplarını belirler.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Araştırma Yöntemi ile ilgili doğru bir ifade değildir? 


Yöntem bölümünün desenlenmesi araştırma gözlem teknik ve süreçlerinin araştırma amacına uygunluğuyla ilgilidir.

Bilimsel araştırmanın yönteminin tekrarlanabilirliğe uygun raporlanmasının dışında “araştırma amaçlarına uygun” olarak da tasarlanması gerek yoktur.

Yöntem bölümünün araştırma amaçlarına uygun desenlenmesi bilimsel araştırmanın bulgularının “geçerlilik” argümanını sağlaması açısından önemlidir.

“Yöntem” bölümü, bilimsel araştırma raporlarında yer alan temel bölümlerden biridir.

Yöntem bölümünde araştırmada yapılacak gözlemlere ve gözlem süreçlerine dair tüm detaylar anlatılır.


6.Soru

Bilimsel bir araştırmanın desenlenmesinde en önemli belirleyici özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma amaçlarına uygunluk

Kaynak çeşitliliği

Evrene genelleme

Tümevarım

Tümdengelim


7.Soru

Veriler amaca göre işlenip analiz edilerek daha üst soyutlama seviyesine ulaştığında buna ne denir?


Veri seti

Kontrol değişkeni

Bulgu

Hipotez

Varsayım


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Bilginin ayırd edici özelliklerinden biri değildir?


Gözlenebilir

Ölçülebilir

Tekrarlanabilir

Sınanabilir

Öznel


9.Soru

İletişim türleri ve bunlara ilişkin yapılan araştırmalar, iletişim araştırmalarının tarihini değerlendirmeye yönelik hangi ölçüt içinde yer almaktadır?


İletişimin bileşenleri
Göstergebilim yaklaşımı
Araştırma paradigmaları
İletişim teknolojileri
Süreç yaklaşımı

10.Soru

Bilimsel bilginin temel ayırt edici niteliksel özelliklerinden biri olan “gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi” ne anlama gelmektedir?


Hangi gruba, hangi tür mesajlarda, hangi iletişim aracının kullanılmasının uygun olduğunun araştırılması.
Araştırmanın amacına nasıl ulaşılacağı ve neden böyle yapılmasının tercih edildiği gerekçeleriyle açıklanması.
Bir araştırmanın bulgularının, farklı araştırmacılar tarafından tekrarlı sınamalara tabi tutularak ölçülmesi.
Olgulara yönelik belirli kavramsal tanımlar yapılması ve bu tanımların ayrıntılı rapor edilmesi.
Bağımsız ve bağımlı değişkenin gözlenerek, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileme düzeyinin ölçülmesi.

11.Soru

Yazı hani uygarlık tarafından bulunmuştur?


İnka

Sümer

Çin

İngiltere

Amerika


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarını yapıldıkları dönemin önemli olayları bağlamında incelemeye olanak sağlar?

 


İletişim teknolojilerinin evrimi

 

İletişimin temel bileşenleri

 

Süreç ve gösterge bilim

 

Tarihsel yaklaşım

 

İdeolojik paradigmalar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın etkinliğinin, markanın hatırlanması ve diğer değişkenler üzerindeki etkisinin ölçülmesi araştırmalarına verilen addır?


Radyo dinleme araştırması

Reklam izleme araştırması 

Gazete okurları ölçümü

TV izleme araştırmaları

Açıkhava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kuram'a ilişkin verilmiş yanlık bir ifadedir?


Olgular arasındaki ilişkileri ortaya koyan kavramsal bir sistemdir 

Teoriler her zaman olgulara ilişkin değildir

Etkileşim halindeki bir grup olgunun birbiriyle ilişkisini niteler

Teoriyi ortaya koyma işinin kavramsal düzeyde yapılır

Teori bir icat değil, doğada zaten var olan oluşları ortaya koyan bir keşfin açıklamasıdır


15.Soru

Bilimsel araştırmalarda; nüfusun genel özelliklerini yansıtan, nüfusun bütününü temsil niteliği taşıyan, yeterli büyüklükteki seçilmiş nüfus parçasına ne ad verilir?


Evren

Kapsam

Genel

Örneklem

Olgu


16.Soru

Katılımcılara son 6 ayda okudukları gazetelerin sorulduğu gazete okurları ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 


Günlükler

 

Grup ölçer

 

Kişi ölçer

 

AD tracking

 

Dünkü okuma


17.Soru

Olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği ne den sonuç ilşkilerinin "niteliğine yönelik" tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmaya ne ad verilir?


Mantıksızlaştırma

Soyutlama

Tümevarım

Evrensel bilgi

Tümdengelim


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1900’lü yılların başında üniversitelerdeki Konuşma İletişimi Bölümleri’nin odaklandığı konulardan değildir?


Sunuşlar
Radyo duyuruları
Drama
Münazara
Retorik

19.Soru

I.araştırmacı yanlılığının engellenmesi

II.araştırmacı yönlendirmesinin engellenmesi

III.teyit edici yaklaşımların engellenmesi

IV.sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi

V. GEçmiş etkisinin engellemesi

yukarıdakilerden hangisi Geçerliliğin sağlanmasında gözlem teknik ve araşlarının tasarımında dikkat edilmesi gerekenlerdendir?


I, III ve V

I, IV ve V

I, II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, III, IV ve V


20.Soru

"Gözlemleyebildiğimiz evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek, elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmek ve ulaştığımız tüm yargıları alternatif gözlem ve ilişkilendirmelerle tekrarlı sınamalara tabi tutmaktır" ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?


Teori
Bilim
Hipotez
Sınama
Gözlem