İletişim Araştırmaları Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örneklemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Evrenin genel özelliklerini yansıtmalıdır. 
Evren büyüklüğüne kıyasla yeterli sayıda olmalıdır.
Evren genelinden daha yüksek sayıda olmalıdır.
Evren niteliğine uygun bir yapıda olmalıdır.
Evrenin bütününü temsil niteliği taşımalıdır.

2.Soru

İletişime ilişkin ilk bilimsel çalışmalar hangi döneme rastlamaktadır?


19. Yüzyılın sonlarına ve 20. Yüzyılın başlangıcına
18. Yüzyılın sonlarına ve 19. Yüzyılın başlangıcına
17. Yüzyılın sonlarına ve 18. Yüzyılın başlangıcına
16. Yüzyılın sonlarına ve 17. Yüzyılın başlangıcına
15. Yüzyılın sonlarına ve 16. Yüzyılın başlangıcına

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel Kuramın ortaya çıktığı düşünsel iklime ait özelliklerden biri değildir?


Sovyet Devriminin Avrupa’da yayılamaması

Faşizmin yükselmesi

İkinci Dünya Savaşı sonrasında batı kapitalizminin elde ettiği başarı

Kırsal kesimden şehirlere göç eden insanlar ve her türlü etkiye açık olmaları

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni koşulların yarattığı ideolojik değişimler


4.Soru

I.Gutenberg matbaası

II.Fotoğraf

III.Telgraf

IV.Telefon

V.Radyo yayını

VI.ARPANET

Aşağıdakilerden hangisinde iletişim teknolojileri alanında yukarıda belirtilen gelişmelerin tarih sahnesine çıkış sırası doğru şekilde verilmiştir?


I, II, III, IV, V, VI

I, III, II, V, IV, VI

II, III, I, V, IV, VI

III, II, I, IV, V, IV

II, I, III, IV, VI, V


5.Soru

“Akademik kitaplarda açıklanan olguların pek çoğunun ilk paragrafı; olgunun kavramsal tanımı üzerinde “tam bir uzlaşı olmadığının” belirtilmesiyle başlar.” Bunun temel sebebi nedir?


Bilim insanlarının yaptığı çalışmaları sahiplenmeleri

Bilim insanlarının eleştirel ve çok yönlü bakabilme çabası

Bilim insanlarının aralarındaki rekabet

Bilim insanlarının muhalif karaktere sahip kişiler olmaları

Bilim insanlarının çalışmalarının güvenirliğinin düşük olması


6.Soru

“Bu nasıl çalışıyor ve neden böyle çalışıyor?” soruları bilimde hangi amaca karşılık gelir?


Keşfetme

Gözleme

Tekrarlama

Kavramsallaştırma

Sınama


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?


Nicel araştırma genellikle tümevarımcı bir yaklaşım izler.

Nicel araştırmada gerçeklik bireyin dışındaki maddi ortamdadır.

Nicel araştırmanın temelinde pozitivist düşünce yatar.

Nicel araştırma değerlerden bağımsızdır.

Nicel araştırmada sorun net olarak tanımlanmıştır.


8.Soru

Araştırmacının bir konuyu olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız araştırması hangi kavramla ifade edilmektedir?


Geçerlik

Güvenirlik

İnandırıcılık

Tutarlılık

Aktarılabilirlik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi retorik sözcüğünün anlamıdır?

 


Hitabet

 

Eleştiri

 

Bilgi

 

Araştırma

 

Okuma


10.Soru

Daha çok ileti türleri ya da sembol sistemleriyle ilgili olan iletişim boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik boyutu
İlişki boyutu
Kapsam boyutu
Denge boyutu
Kavram boyutu

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi seçilen araştırma konusunun başarısını etkileyen faktörlerden biri değildir?


Konunun araştırılabilir olması

Elde edilen sonuçların kuram veya uygulamaya katkı sağlaması

Araştırma ekibinin büyüklüğü

Konunun gerek kurumun, gerekse akademik çevrelerin beklentileri ile uyum içinde olması

Konunun özgünlüğü


12.Soru

Bilimsel araştırmaların yöntemlerine kılavuzluk eden temel yaklaşım kaça ayrılır?


2

3

4

5

6


13.Soru

"Reklama yönelik tutum reklamcılık literatüründe .......... olarak anılan kavramla ilişkilidir"

 

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en iyi tamamlar?


izleme

alıkoyma

kaçınma

beğenilme

anlama


14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi araştırmada veri toplama işleminin birden çok kişinin kodlamasıyla ya da puanlamasıyla yapıldığı durumlar için kullanılır?


Test - yeniden test güvenilirliği

Bölünmüş yarılar güvenilirliği

İç tutarlılık güvenilirliği

Puanlayıcılar arası güvenilirlik

Paralel formlar güvenilirliği


15.Soru

“Ailenin gelir düzeyi” ve “çocukların giyim kuşamı” arasında var olan ilişkide “çocuğun markalara karşı bir ilgisinin olması/olmaması” aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Bağımlı Değişken

Moderatör Değişken

Mediatör Değişken

Bağımsız Değişken

Teori


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin temel ayırt edici özelliklerinden biridir?


Gözlenemez olgularla ilgili olması

Tekrarlanamaz olması

Eleştirel ve birikimli olması

Sınanamaz olması

Öznel yargılara dayalı olması


17.Soru

Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerindeyürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaya yönelik destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
Hızlı Destek Programı
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı

18.Soru

Yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


Bilim ve Toplum Proje Destekleri
Bilimsel Araştırma Projeleri
Avrupa Birliği Çerçeve Programları
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

19.Soru

Araştırma raporlarındaki literatür sunumunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırmanın kapsamını belirginleştirmek

Araştırma sınırlıklıklarının görülmesini sağlamak

Araştırmanın amacını ve araştırma sorularını açıklamak

Araştırmanın amacına, önemine ve katkısına dayanak oluşturmak

Araştırma sonuçlarının raporlanmasında kullanılacak yöntemi tanıtmak


20.Soru

Ülkemizde araştırmalara fon sağlayan kaç resmi kaynak vardır?


6

3

5

4

2