İletişim Araştırmaları Final 35. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Genellikle gözlem sırasında araştırmacı ile görüşmeci arasında oluşan sosyal etkileşime dayalı, soruların önceden belirlenmediği görüşme türüne ne ad verilmektedir?


Yapılandırılmış görüşme

Yarı yapılandırılmış görüşme

Yapılandırılmamış görüşme

Odak grup görüşmesi

Gözlem


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinde kullanılan kodlama yazılımlarına örnektir?


Microsoft Word
Microsot Excell
HyperQual
Nudist
Atlas

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürüne isim verme aşamasında yer alan bir aşamadır?


Küçük ünlü uyumunu deneme

Büyük ünlü uyumunu deneme

Ses uyumunu deneme

Sözcüklerin uyumu test etme

İhtiyacın Tanımlanması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi moderatör değişkenin özelliklerinden değildir?


Bağımlı ve bağımsız değişkenin arasındaki ilişki değişikliğine neden olur.
Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin gücünü etkiler.
Bağımlı ve bağımsız değişkenin yönünü etkiler.
İki değişken arasında doğrusal ilişki kurar.
İlişkinin şiddetini belirler.

5.Soru

I. İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesiII. İki süreksiz değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesiIII. İki grup ortalaması arasındaki farkın incelenmesiYukarıda verilen seçenekler hangi başlık altında tanımlanmaktadır ?


Betimsel istatistik teknikleri
Veri toplama araçları türleri
Yordamsal istatistik teknikleri
Nicel araştırma türleri
Araştırma teknikleri

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı araştırma özelliklerinden biridir?


Temel bilgileri toplar.

Araştırma sorununu net olarak tanımlar.

Değişkenleri net olarak ortaya koyar.

Etki-tepki ya da neden- sonuç bağlantılarını araştırır.

Sorun çok yeni ise kullanılır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel araştırma sürecinde ikincil veri basamağında yer alır?


Biçimsel araştırma
Araştırma hedeflerinin yapılandırılması
Biçimsel olmayan keşfedici araştırma
Bulguların yorumlanması ve raporlanması
Durum analizi ve problem tanımı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "varyans analizi" ile ilgili doğru bir ifadedir?


İki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini sayısal olarak belirlemeye dönük bir tekniktir. 

Daha çok deneysel araştırmalarda kullanılan bir istatiksel tekniktir.

Sonuca etkide bulunma bakımından değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan istatiksel tekniktir.

Hangi değişkenlerin ya da değişken bileşimlerinin sonucun ne kadarını açıkladığını belirlemede kullanılan bir tekniktir.

Genellikle iki süresiz değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birçok araştırma projesinin toplam maliyetinin en büyük kısmını oluşturur?


Donanım maliyetleri

Yayın maliyetleri

Yazılım maliyetleri

Personel maliyetleri

Bilimsel etkinliklere katılım maliyetleri


10.Soru

Araştırma projelerinde maliyet konusu düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?


Anket türleri içinde yüz yüze anket diğerlerine göre daha ucuzdur.

İlk elden toplanan veriler diğerlerine göre daha ucuzdur.

Nitel yöntemler, nicel yöntemlere göre daha ucuzdur.

Olasılıksız örnekleme yöntemleri her zaman daha pahalıdır.

Posta ve internet üzerinden yapılan anketler yaygın olmasına karşın maliyetleri yüksektir.


11.Soru

Doğrudan kuram geliştirmeye dönük bilimsel araştırmalara ne ad verilir?


Uygulamalı araştırmalar

Liberal çoğulcu araştırmalar

Post-modern araştırmalar

Temel araştırmalar

Eleştirel araştırmalar


12.Soru

En genel haliyle “düşünceden bağımsız olan” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Sınırlı

Öznel

Kapsayıcı

Soyut

Nesnel


13.Soru

Araştırmalarda temel amacın var olan sorunun ve bu soruna ilişkin değişkenlerin net olarak ortaya konulmasına ne ad verilir?


Keşfedici 

Betimleyici

Açıklayıcı

Niteliksel 

Realist


14.Soru

İkindi Dünya Savaşı döneminde odaklınılan iletişim araştırması çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Konuşma bozukluğu

Söylem

Retorik

Propaganda

Felsefe


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşünmenin engellenmesine bağlı olarak orta çağ boyunca bilimsel duraklama dönemi yaşanmasına neden olmuştur?


Dinsel-dogmacı felsefe

Antik Yunan felsefesi

Marksist felsefe

Engisizyon felsefesi

Pozitivist felsefe


16.Soru

Bir iş yerinde çalışanların yönetimden memnun olup olmadıklarını saptamak için hangi veri toplama aracı uygundur?

 


T-test

 

Denetim listesi

 

Ölçek

 

Anket

 

Performans testi


17.Soru

"Bilim, gerçeğin ..... (A), ..... (B) ve ..... (C) yollarla araştırılması ve araştırmaların
sonucunda ulaşılmış olan düzenli bilgiler bütünüdür."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilenler sırasıyla doğru şekilde tamamlar?


(A) görgül, (B) sistematik, (C) nesnel

(A) betimleyici, (B) açıklayıcı, (C) denetleyici

(A) objektif, (B) doğru, (C) geçerli

(A) tümevarım, (B) tümdengelim, (C) birleştirici

(A) titiz, (B) sistematik, (C) geçerli


18.Soru

Çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları, aşağıda sıralanan yıllardan hangisinde başlamıştır?


1980

2008

2000

1999

1984


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni bir ürün pazara çıkmadan önce alınacak önemli karar ve aşamalardan biridir?


Ürünün tanıtımının hangi şehirde yapılacağının belirlenmesi
Ürünün isminin ne olacağının belirlenmesi
Ürünün çıkış tarihinde başka bir önemli olayın olup olmadığının belirlenmesi
Ürünü alacak hedef kitlenin hangi yaş grubundan olacağının belirlenmesi
Ürünün reklama ihtiyaç duyup duymadığının belirlenmesi.

20.Soru

Hanehalkı bazında tutulan ve daha sonra çözümlenen ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Günlükler

Grup ölçer

Kişi ölçer

AD tracking

Dünkü okuma