İletişim Bilgisi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

......... anlamak için bireylerce yaşanan özgürlüğün miktarını çalışanlar ve pozisyonlar üzerinde etkili olan yapıyı bir örgütün ödülle ilgili eğilimini saygının, sıcaklığın ve desteğin miktarını gözlemlemek gerekir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse doğru olur?


Kurum kültürü

Örgütsel iletişim

Örgütsel İklim

İletişim

Mesaj


2.Soru

Bir yöneticinin çalışanın omzuna dokunarak yaptığı işi takdir etmesi, 'dokunma'nın örgütteki hangi işlevini gösterir?


Fonksiyonel-Profesyonel

Toplumsal-Nazik

Sevgi gösterisi

Mantıklı-Belli bir amaç

Mantıklı-Hâkim


3.Soru

Örgütlerde iki yönlü iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Göndericinin prestijini aşağı çekebilir.

Hızlıdır

İtaatkar bir yapısı vardır.

Bilgi hakkında az güven vardır

Gönderici için daha fazla prestij ve otorite sağlanır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tocqueville’in kitle toplumu kavramına yönelik düşüncelerindendir?


Bireysel bilinçlerin birbirine benzerliği ve toplumsal iş bölümü kavramının, toplumsal hayatın temel kavramlarıdır.

Modern toplum yaşamın her alanını kaplayan ve bireyselcilik, materyalizm ve toplumsal istikrarsızlığı besleyen bir eşitlikçilik tarafından yönetilmektedir.

Nüfusun büyük ölçüde hareketsiz olduğu cemaatte ilişkiler, açıkça tanımlanmış toplumsal kurumlar (aile gibi) tarafından belirlenmektedir.

Kitleler, azınlık için yaratılmış göre yüksek konumları ele geçirerek araçları kullanmak ve azınlığın hazlarını tatmak için toplumun ön saflarına doğru ilerlemektedir.

İş bölümünün gelişmesinin toplumsal değişimin ön koşulunu oluşturmaktadır.


5.Soru

Z kuşağı, en yaygın kabul gören tanımıyla 1991 ve sonrasında (20. yüzyılın son on yılı ve sonrasında), çevrim içi iletişimin içinde doğan ve bu tür iletişim sürecini, önceki X ve Y kuşaklarının (bizim) aksine doğal bir süreç olarak gören kuşaklardır. Önceki kuşaklar çevrim içi iletişime uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Oysa Z kuşağı için uyum söz konusu değldir; onlar doğal olarak bu teknolojileri kullanmaktadırlar. Bu nedenle bu kuşağa aynı zamanda .......... de denmektedir.

Paragraftaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?


Teknolojik nesiller

Dijital yerliler

Dijital göçmenler

Uyumsuz kuşak

Yenilikçi kuşak


6.Soru

'Güç, statü ve görüntünün etkisi olmadan katılımı sağlamak.' destekleyici örgütsel iklimin hangi özelliğidir? 


Betimleme

Eşitlik

Kendiliğindenlik

Kontrol

Problem oryantasyonu


7.Soru

"Türk kültüründe bayramlarda küçükler bayramlaşırken büyüklerin ellerinden öperler."

Yukarıdaki ifadede kültürlerarası iletişim süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


Farklı statü algılamaları, yorumlamaları ve anlamlarının olduğunu ve bunları sergilemede de farklılıklar olabileceğini hatırlayalım.

Farklı karar alma yöntemleri ve yaklaşımlarının olabileceğini unutmayalım.

Farklı hukuki ve etik davranışların da var olduğunu, kültürler arası etkileşim ve iletişim süreçleri içerisinde farklılaşabileceklerini hatırlayalım.

Farklı davranış kurallarının olabileceğini hatırlayalım. Bir kültürde doğru olarak bildiğimiz bir davranışın farklı bir kültür içerisinde olumlu karşılanmayacak şekilde algılanabileceğini unutmayalım.

Farklı zaman algılarının olabileceğini unutmayalım. Bazı kültürler zamanı önemli bir değer, hatta maddi bir değermiş gibi algılarken bir başka kültür daha rahat değerlendirilebilecek bir yaklaşımda olabilir.


8.Soru

Acta Diurna olarak bilinen kitle iletişim aracı aşağıda verilen hangi kitle iletişim aracının ilk örneği olarak sayılmaktadır?


Dergi

Gazete

Radyo

Televizyon

İnternet


9.Soru

Sevgi gösterisi, örgütsel şartlardaki hangi tip sözel olmayan mesaj içerisinde yer almaktadır?


Vücut hareketleri

Alan kullanımı

Fiziksel özellikler

Dil

Dokunma


10.Soru

  1. Yalnızca yerel ağlar kullanılır
  2. Yer ve zaman sınırlıklarını ortadan kaldırır
  3. Görsel ve işitsel dosya transferi sağlar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çevrim içi iletişim ile ilgili doğru bir bilgidir?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I ve III

I, II ve III


11.Soru

İletişimde kaynak ve alıcı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


Kaynak ve alıcı eşzamanlı hareket eder

Kaynak ve alıcı birbirinin yerine geçebilir.

Kitle iletişim araçları kaynak olabilir

İletişimde kaynak ve alıcı birbirlerinden bağımsızdır.

Alıcı bir kişi ya da topluluk olabilir.


12.Soru

Bireyler aynı zamanda birkaç grubun üyesidirler. .............................. düzeyinde kurulan ilişkilerde birey, farklı amaçlar için farklı gruplarla iletişim kurar. Bu grup çevresi için örnek oluşturur aynı zamanda da hayranları ya da taklitçileri bulunur. Müzik toplulukları ya da oyuncular buna bir örnektir.


Referans gruplar

Birincil yarı resmi^ gruplar

Aile

İkincil resmi^ gruplar

C¸alışma grupları


13.Soru

Aşağıdaki yargılardan hangisi dişil-eril kültür boyutuna göre eril bir kültürü tanımlar?


Anlaşmazlıklar tartışılarak çözülür.

İnsanlar ve sıcak ilişkiler önemlidir.

Herkesin alçak gönüllü olduğu düşünülür

Zayıf durumda olana sempati beslenir.

Okulda başarısız olmak önemsizdir.


14.Soru

Her birey belirli bir toplumsal-kültürel birikimin içine doğmakta; sahip olduğu kültürel özellikler iş hayatı, kişiler arası iletişim süreci, tüketim alışkanlıkları, davranış biçimi gibi hayatının her alanına etki etmektedir. her toplumun kendine has bir kültürel birikimi olduğunu göz önünde bulundurursak iletişimin kültürel boyutlarının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Bu açıdan bakıldığında bireycilik–ortaklaşalık boyutu, bir toplumda bireysel yaşam ile kolektif yaşam arasında hüküm süren ilişkiyi tanımlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bireycilik özelliği yüksek kültüre ait bir özelliktir?


İnsanlar geniş aileler ya da gruplar içinde dünyaya gelirler ve sürekli koruma altındadırlar.

İnsanın kendi düşüncelerini söylemesi dürüstlüktür.

Kimlik, ait olduğu sosyal ağ üzerine kuruludur.

Yüksek bağlamlı iletişim vardır.

Ahenk her zaman sağlanmalıdır ve doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınılmalıdır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşük bağlamlı kültürlerde gerçekleşen iletişimin bir özelliği değildir?


İletişim doğrudan ve şeffaf iletiler yoluyla gerçekleşmektedir.

Bireyler düşüncelerini özgürce açıklayabilmektedir.

Zaman planlı ve karmaşık bir unsurdur.

İletişim örtük iletileri kullanarak gerçekleşmektedir.

Eleştiriler doğrudan yöneltilmektedir.


16.Soru

1960’lı yıllarda kitle iletişiminin nasıl bir hâl alacağını gören........................... “küresel köy”tanımlamasını yapmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Zworykin

Marshall McLuhan

Charles Babbage

Herbert Hollerith

Manuel Castells


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde konu bölümünde Türkçe harfler ve hep BÜYÜK HARFLERLE yazmaktan kaçınmalıyız?


Web Günlükleri

Blog

Chat

E-posta

Web Konferansı


18.Soru

Açılış bölümünün son parçası olan ve konuşmanın geri kalanında ne olacağının kısaca özetlendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Çengel

Önserim

Ana bölüm

Kapanış

Açıklık ve Mantık


19.Soru

Birbirine benzediği,aynı şeyleri düşünüp, aynı kararları aldıkları varsayılan ve toplumsal ilişkiler nedeniyle aralarında sıkı bağlar bulunmayan inşa topluluğu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kitle

Toplum

Birey

Grup

Cemiyet


20.Soru

Herhangi birisiyle (alıcı) iletişim kurma niyetinde olan bir kişinin (kaynak) tasarılarının, düşüncelerinin
ya da duygularının sözlü ya da sözsüz biçimine ne ad verilir?


Kodlama

Alıcı

Gürültü

İleti

Kaynak