İlk Dönem İslam Tarihi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hz. Osman'ın halife seçildiği şurada hakemlik yapan kimdir?


Abdurrahman b. Avf

Zübeyr b. Avvâm

Sa‘d b. Ebû Vakkâs

Ebû Talhâ el-Ensârî

Hz. Ali


2.Soru

Hz.Muhameddin yönetimde çok değer verdiği prensiplerinden biri olan  "bir problemin halli konusunda görüşüne değer verdiği kişilerle gerçekleştirdiği danışma ve fikir alışverişine" ne ad verilirdi?


Kararlılık, 

Hoşgörü, 

İstişare,

Ehliyet ,

İnsan haklarına saygı ,


3.Soru

Hz. Ebubekir döneminde İslam ordularının Irak'ın fethinde ilk hedefleri yer aşağıdakilerden hangisidir?


Enbar

Übülle

Hire

Hübeyre

Aynüttemr


4.Soru

Vaktiyle Habeşlilerin, ülkelerine sığınan Müslümanlara gösterdikleri konukseverlikten ötürü Hz Peygamber'in, Habeşistan hükümdarının elçileri Medine’ye geldiklerinde onlarla bizzat ilgilenmesi hangi özelliğine bir örnektir?


Vefakarlığı

Cömertliği

Doğruluğu

Güvenilirliği

Duygulu oluşu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın iç karışıklıklara zemin hazırlayan ve bu isyanın sebepleri olarak gösterilen uygulamaları arasında değildir?


Kendisini eleştiren Ebû Zer el-Gifârî, Abdullah b. Mes‘ûd ve Ammâr b. Yâsir gibi ileri gelen sahâbîleri çeşitli şekillerde cezalandırması

Abdullah b. Mes'ûd ve talebeleri başlangıçta tepki gösterseler de daha sonra Hz. Osman'ın uygulamasına tâbi olmaları

Hz. Peygamber tarafından Tâif’e sürgüne gönderilen amcası Hakem b. Ebü’l-Âs’ın Medine’ye dönmesine izin verip onun oğlu Mervan’ı devlet kâtibi olarak görevlendirmesi

Kureyş adına kabilecilik yapan bazı valilere ses çıkarmayarak valilerin yanlış icraatlarına göz yumması ve onlara gereken cezayı vermekten kaçınması

Halifeliğinin altıncı yılından itibaren Mekke’de namazları mukim olarak kıldırması gibi bazı fıkhî uygulamaları


6.Soru

Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna ne ad verilir?


Mirac

İsra

Hicret

Göç

Hatim


7.Soru

Allah'ın Hz.Peygamber için kullandığı sıfatlardan Rauf ve Rahim ne anlama gelmektedir?


Temiz kalpli

Doğru sözlü

İtaatkar kul

Merhametli

Gönülden bağlı


8.Soru

Hz. Ömer ölüm döşeğinde iken altı kişilik bir şûra toplanmasını ve üç gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini istedi. Halife seçilmemek şartıyla şûraya dâhil ettiği kişi bunlardan hangisidir?


Hz. Ali

Hz. Osman

Oğlu Abdullah

Abdurrahman b. Avf

Sa‘d b. Ebû Vakkas


9.Soru

Ecnâdeyn Muharebesi kimler arasında yapılmıştır?


Araplar ve Bizans

Araplar ve Sasaniler

Bizans ve Sasaniler

Mısır ve Sasaniler

Türkler ve Bizans


10.Soru

Kurayza Gazvesi'nde hakem olarak kim seçilmiştir?


Sad bin Muaz

Ubeyde bin Cerrah

Hz. Ali

Zübeyr bin Avvam

Hz. Ömer


11.Soru

Hz. Muhammed’in tebliğ hayatında yumuşak huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a hamdetmesini ifade eden üç terim aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır? 


Sabır, şükür, hilim  
Hilim, şükür, sabır  
Şükür, hilim, sabır  
Hilim, sabır, şükür  
Şükür, sabır, hilim 

12.Soru

Hakem Abdurrahman, Hz. Ali’yi, ardından Hz. Osman’ı çağırıp, ikisinden de halife
seçildikleri takdirde, “Allah’ın Kitabı’na ve Resûlü’nün sünnetine uyma;
ayrıca önceki iki halifenin siyasetlerini takip etme” hususunda söz
vermelerini istedi. Bunun üzerine Hz. Osman'ın yanıtı ne olmuştur?


Gücüm yettiği kadar

Evet

Söz veriyorum.

Ant içiyorum

Vallahi


13.Soru

İslam Tarihinde İfk Hâdisesi yani Hz. Âişe'ye yapılan iftira olayı Resulullah'ın da bulunduğu bir gazve dönüşünde vuku bulmuştur. Hz. Âişe'nin suçsuz olduğunu bildiren âyetlerle (Nûr 24/11-20) yapılan dedikoduların tamamen asılsız ve iftira olduğu bildirildi; Hz. Âişe'nin namuslu olduğu haber verildi. Mü'minlerin bu olayı işittiklerinde iftira olarak değerlendirmeleri gerektiği hatırlatıldı ve bu şekilde hareket etmeyenlerin tavrı sert bir şekilde kınandı. Müslümanların denendiği bu üzücü olay hangi gazveden sonra vuku bulmuştur?


Bahran Gazvesi

Sevik Gazvesi

Beni Nadr Gazvesi

Beni Müstalik Gazvesi

Karkaratulkudr Gazvesi


14.Soru

Hz Ebubekir'in idari ve askeri kişiliğiyle ilgili hangisi söylenemez?


Dış politika hakkında fazla tecrübesi yoktu

Ülkede iç huzuru temin etmişti

İstişareye önem verirdi

Orduyu sevk ettiği bölgenin durumunu iyice inceler ve ona göre hazırlık yapardı

Valileri gizli gizli kontrol eder, halkın şikayetlerini dinlerdi


15.Soru

Hz. Peygamber'in oğlu Hz.İbrahim peygamberimizin hangi hanımından doğmuştur?


Hz. Hatice

Hz.Hafsa

Hz. Aişe

Hz. Ümmü Habibe

Hz.Mariye


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gizli davet döneminde Müslüman olmamıştır?


Hz. Ebû Bekir

Osman b. Affân

Hz. Ömer

Zeyd b. Hârise

Hz. Ali


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz dönemindeki askeri hayata dair yanlış bilgi içermektedir?


Seriyye denilen küçük askeri birlikler oluşturmuştur.

Şehrin güvenliğini sağlama adına çevre kabilelerle saldırmazlık anlaşmaları yapılmıştır.

Müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlarla askeri mücadeleye girilmiştir.

Düşmanlardan yaşlıların, hanımların ve çocukların da esir alınması uygun görülmüştür.

Savaş alanında Hz. Peygamber ordusunu bizzat elleriyle savaş düzenine hazırlamıştır.


18.Soru

Hz. Osman döneminde Müslümanlar arasındaki fitne ateşini körükleyip müslümanları bölmeye çalışan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Abdullah b. Sebe

Abdullah b. Mes‘ûd

Ebû Zer el-Gifârî

Ammâr b. Yâsir

Hakem b. Ebü’l-Âs


19.Soru

“Hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamına gelen, Hz. Ömer'in en meşhur lakabı hangisidir?


Atîk

Fârûk

 Zi’n-nûreyn

Sıddîk

Emîrü’l-mü’minîn


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir? 


Amr b. As

Abdullah b. Abbas

Abdullah b. Ömer

Sa'd b. Ebi Vakkas

Ebu Musa el-Eş'ari