İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1800'lü yılların sonlarına doğru ortaya çıkan ve personel yönetimi anlayışının başlangıcı sayılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?


Personel sekreterliği

Refah sekreterliği

İnsan kaynakları 

Stratejik insan kaynakları 

Entellektüel sermaye yönetimi


2.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi insan kaynakları talebinin tahmin yöntemlerinden matematiksel yöntemlerin kullanılmasına olanak vermemektedir?


Gelişim indeksinde yer alan öğrenme durumları
Satış, kar ve yatırımlar ile personel tahmini
Personel başına düşen yönetici sayısı
Üretilen birim ve personel ilişkisi
Uzmanlar tarafından belirlenen personel tahmini

3.Soru

Aşağıdaki seçme sınavı ve testlerden hangisi özellikle polis memurluğu ve pilotluk gibi diğer insanların hayatlarını etkileyecek pozisyonlara aday olan kişilerde davranış bozukluğu veya yatkınlığı olup olmadığını ortaya koyan bir testtir? 


MMPI- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

CPI- Kaliforniya Psikolojik Envanteri

Zeka testleri

16 PF- 16 Kişilik Faktörü

Hogan Personel Seçimi Serisi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duyarlılık eğitimin diğer adıdır?


Delphi yöntemi

T grup yöntemi

Gelişim süreci eğitimi

Formen aracığıyla eğitim

Yetki göçeri yoluyla eğitim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar desteği ile gerçekleşen iş gücü planlamasının işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?


İnsan kaynağının etkinliğini artırmak
Yeni personel sağlanmasında ekonomi sağlamak
İnsan kaynakları faaliyetleri arasında koordinasyon sağlamak
İş gücünün niceliğini artırmak
Personel faaliyetleri ve organizasyonel amaçlar arasındaki uyumu etkinleştirmek

6.Soru

Oryantasyon sürecinde çalışanlara yönelik gerçekleştiren tanıştırma etkinliğinin içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


İlk yöneticiler
Çalışma arkadaşları
Müşteriler
Personel danışmanları
Eğitimciler

7.Soru

Tarihsel gelişim sürecinde insan kaynaklarının üstlendiği ilk görev aşağıdakilerden hangisidir?


İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları

Örgüte rekabet avantajı sağlamak

Çalışan şikayetleri ile ilgilenmek

İstihdama ilişkin kayıtları tutmak

Sendikalarla ilişkiler


8.Soru

...........................................mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesidir. 

Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doldurur?


Kültürel Etki

Önyargı

Dinleme Tepkisi

Halo Etkisi

Sempati


9.Soru

Tarihsel gelişim süreci içinde ücretli insan çalışanlar için hangi kavram kullanılmamıştır?


İnsan kaynakları

Stratejik insan kaynakları

Entelektüel sermaye

İş gücü

Yetenek yönetimi


10.Soru

I- Üretim bölümüne insan kaynağındaki değişim trendlerine yönelik danışmalık yapmak

II- Muhasebe biriminde alınacak olan personel için havuz oluşturmak

III- İşletmedeki ücretlendirme politikalarını oluşturmak

IV- Yönetim Kurulu için şirket birleşmelerinde çalışanların durumu konusunda brifing vermek

İK yöneticilerinin yetkileri komuta ve kurmay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Size göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurmay yetki kapsamında değerlendirilebilir?


I ve IV

I, II ve IV

I, II ve III

II ve III

I, II, III ve IV


11.Soru

Bir işletmenin insan kaynakları uzmanı olan Dilek, işletmede boş olan bir pozisyonda göreve başlayacak bir çalışana teklif edeceği ücreti belirlemek için, aynı bölgede yer alan ve aynı faaliyet alanında bulunan diğeri işletmelerin ücretlerini ve yükselme olanaklarını gözden geçirmiştir. Dilek'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Alternatif çalışma düzenlemeleri
Dışsal insan kaynakları arzı
Çalışma koşulları
İş zamanlamaları
Öğrenme eğrileri

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  iç kaynaklardan işe almanın yararlarından değildir?


Terfinin sağladığı motivasyon artışı
Yeteneklerin daha etkili değerlendirilmesi
Terfi alanın elde ettiği iş tatmini
Terfilerin sıralandırılması
Aynı çalışanlarla devam etmek

13.Soru

İnsan kaynakları arzının tahmin edilmesinde izlenecek adımlar aşağıdakilerden hangileridir?
I. Personel envanterinin hazırlanması
II. Plan döneminde işletmeden çeşitli nedenlerle ayrılacak personelinin sayısının tayin edilmesi
III. Personel envanterine transferler ya da dışarıdan personel sağlama ile gelecek elemanların eklenmesi
IV. Yükselmeler sonucu alınacak personelin eklenmesi
V. Tüm adımlar göz önüne alınarak insan kaynakları arzının belirlenmesidir.


II, III, IV ve V

III, IV ve V

I, II ve V

I, II, III, IV ve V

I, II, III ve IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe almada iç kaynakları kullanmanın yararlarından biri değildir?


Terfinin getirdiği moral
Yeteneklerin Değerlendirilmesi
Terfilerin sıralandırılması
İyi performans için motivasyon
Aynı çalışanlarla devam etmek

15.Soru

Artık emekli olmaya hazırlanan İnsan Kaynakları Müdürü İhsan Bey birim çalışanlarıyla söyleşiyordu. 

"İlk işe başladığımda bu birimin adı İdari ve Mali İşler Birimiydi. Çalışanlar için ayrıca bir birim oluşturulmasına gerek görülmüyordu. Şu anda İnsan Kaynakları Birimi olarak adlandırıyoruz ancak İK yönetiminin yerini .................................alacağını iddia edenler vardır

Size gore İhsan Bey'in ifadelerinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 


entellektüel kaynakların

yetenek yönetiminin

stratejik kaynakların

insan sermayesinin

beşeri sermaye yönetiminin


16.Soru

E-öğrenme dışında kalan eğitim yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir?


Gelişim süreci eğitimi

Geleneksel eğitim yöntemleri

T grup yönetimi

İşletme oyunu

Dinamik sorunlar eğitimi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanarak elde edilen dış kaynaklardan insan kaynağı bulma yöntemi değildir?


Çalışan tavsiyeleri

Internet

Önceki adaylar

Eğitim Kurumları

Sendikalar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dışsal işe alımın sakıncalarındandır?


Terfi ettirilmeyenlerin morallerinde olası problemler

Terfilerde politik sürtüşmenin oluşması

Oryantasyon ve uyumun uzun zaman alması

Aynı çalışanlarla devam etmek

Yönetici geliştirme programına ihtiyaç duyma


19.Soru

I. Verilerin doğruluğunda artış sağlanmıştır.II. İşlem hızında artış yaşanmıştır.III. Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar elde edilmiştir.IV. Verimlilikte artış sağlanmıştır.Yukarıdaki koşullar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Bilgisayarlı insan kaynakları bilgi sisteminin kullanılmaya başlanması
Kariyer planlaması yapılması
İş zamanlamalarının dikkate alınması
Alternatif çalışma düzenlemeleri yapılması
Esnek çalışma saatleri planlanması

20.Soru

İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarını aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?


Yedek Personel İhtiyacı
Gerçek Personel İhtiyacı
Ek Personel İhtiyacı
Yeni Personel İhtiyacı
Acil Personel İhtiyacı